Kritiky.cz > Recenze knih > Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy

Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy

marketa 3

Jednoho dne volal děde­ček na své dva vnu­ky, Honzíka a Matěje, aby šli dolů za ním. Byl totiž sle­pý a potře­bo­val jejich pomoc, ovšem ne se sebou, ale s babič­kou, kte­rá měla mít naro­ze­ni­ny. Kluci však byli při­le­pe­ní u svých nových sta­veb­nic a nemoh­li se od nich odtrh­nout. Povedlo se mu to až napo­dru­hé. Počkal si na chví­li, kdy babič­ka ode­šla do obcho­du, pro­to­že se chtěl s vnu­ky pora­dit o tom, jaký dárek by měl babič­ce kou­pit, i když on sám už věděl - chtěl babič­ce dát domá­cí zví­řát­ko. Když to klu­kům řekl, nasta­la mela - klu­ci se zača­li hádat o to, jaké zví­řát­ko by měl poří­dit.

Honza hádal, že mor­če, Matěj navr­ho­val angor­ské­ho krá­líč­ka. Samozřejmě kaž­dý si vedl tu svou prav­du a neby­la s nimi řeč. Přidávali do toho ješ­tě i dal­ší zví­řa­ta. Děda však zasá­hl - kočka nebo kocour. Děda se roz­ho­dl, že si chce vzít číču z útul­ku, chtěl vybí­rat z inter­ne­tu, ale k tomu potře­bo­val pomoct. I když počí­tač v uvo­zov­kách mlu­vil, pro­to­že děda nevi­děl, tak stej­ně bylo lep­ší, že mu klu­ci pomá­ha­li. Tak zača­li pro­hlí­žet. Nacházeli koč­ky s krás­ný­mi jmé­ny. Honza s Matějem popi­so­va­li, jak všech­ny koč­ky vypa­da­jí. Ovšem doha­do­va­li se neu­stá­le o tom, jaká kočka by to měla být.

Večer Matěj usí­nal s tím, že bude u dědy a babič­ky zrza­vá čiči­na. Dokonce se mu o ní i zdá­lo, pro­to­že si mys­lel, že v hád­ce o koč­ku vyhrál. Honza spal tvr­dě, nic se mu nezdá­lo. Ráno babič­ce namlu­vi­li, že si musí něco zaří­dit a tak se vypra­vi­li do útul­ku. Ovšem pře­kva­pe­ní s koč­kou nevy­šlo. Kluci se usnes­li, že babič­ce koč­ku tedy nakres­lí, když už to jinak nešlo. Děda se utě­šo­val, že za týden by při­šel do útul­ku s babič­kou. Ovšem všech­no bylo zase jinak než se původ­ně před­po­klá­da­lo - koči­čá­ků bylo o tro­chu více.

Roztomilý pří­běh - kdo má rád zví­řa­ta, tak těm se to musí líbit, zce­la jis­tě. Navíc je pří­běh protka­ný spous­tou pís­ni­ček, kde hra­jí hlav­ní prim kočič­ky. Jinak i obal je úchvat­ný z hle­dis­ka, že jsou na něm živé čiči­ny. Audiokniha trvá 46 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Markéta Vítková
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydavatelství: Spolek pro Sedlčansko a Královehradecko
  • Interpret:Jan Bílek, Alena Kubínová

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45689 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46825 KB. | 04.03.2021 - 08:18:48