Národní třída - O FILMU

NarTridaObr

Nejpřekládanější kni­ha Jaroslava Rudiše, kte­rá zazna­me­na­la vel­ký ohlas hlav­ně v Německu a v Česku a před pěti lety byla nomi­no­vá­na na Magnesii Literu, vstou­pí do kin jako celo­ve­čer­ní film Národní tří­da už 26. září. Scénář napsal Rudiš spo­leč­ně s reži­sé­rem sním­ku Štěpánem Altrichterem. Film v titul­ní roli s Hynkem Čermákem kom­bi­nu­je dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem.

Hlavní hrdi­na Vandam v podá­ní Hynka Čermáka má nevy­bí­ra­vý slov­ník, rád se por­ve a ve fil­mu se vůbec dějí růz­né věci na hra­ně záko­na. Filmaři tak pro kina muse­li vyro­bit dvě ver­ze trai­le­ru, cen­zu­ro­va­nou ver­zi kina pro­mí­ta­jí před fil­my s věkem ome­ze­nou pří­stup­nos­tí.

Vandam, chlá­pek z pane­lá­ko­vé­ho síd­liš­tě, žije sám v bytě na okra­ji Prahy a kaž­dý den doma cvi­čí, aby byl v kon­di­ci. Večer cho­dí se svý­mi kum­pá­ny na jed­no. Vandam se sna­ží udě­lat dojem na Lucku, kte­rá v síd­lišt­ní hos­po­dě točí pivo. Kromě toho, že se rád por­ve, je zna­lec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k záni­ku, že se schy­lu­je k vel­ké bitvě. A tak posi­lu­je, aby byl na tu posled­ní roz­ho­du­jí­cí bitvu nachys­ta­ný. A také k tomu vycho­vá­vá Psycha, mla­dé­ho klu­ka, se kte­rým natí­rá stře­chy pane­lo­vých domů. Kumpáni z hos­po­dy Vandamovi pře­zdí­va­jí „národ­ní hrdi­na“. Prý dal teh­dy v lis­to­pa­du 89 na Národní tří­dě jed­nou ranou ději­ny do pohy­bu.

Původně napsal Jaroslav Rudiš krát­kou povíd­ku o chláp­ko­vi, co se rád pere a před­vá­dí, pod­le níž v roce 2012 vznik­la diva­del­ní hra pro Divadlo Feste v Brně, o rok poz­dě­ji pak Rudiš pře­psal diva­del­ní text do kni­hy. V sou­čas­né době se chys­tá pre­mi­é­ra Národní tří­dy v diva­dle v Postupimi, což bude šes­té uve­de­ní v němec­kém diva­dle. Na diva­dle vidě­li divá­ci Národní tří­du i ve Vratislavi či v Barceloně a vznik­la pod­le ní i roz­hla­so­vá hra ve WDR v Kolíně nad Rýnem. „Já mys­lím, že to sou­vi­sí s rokem 1989, s těmi nadě­je­mi a tou­ha­mi a pak násled­ný­mi frustra­ce­mi. A s Vandamem jako dra­ma­tic­kou posta­vou, jejíž pří­běh lze vyklá­dat na mno­ho způ­sobů. A také mož­ná s tím, že je to tem­né a drs­né a záro­veň i vtip­né. A taky, že tam je i ta div­ná, nena­pl­ně­ná lás­ka mezi Vandamem a Luckou. Prostě to napě­tí,“ říká k popu­la­ri­tě Národní tří­dy Rudiš.

Více na Kritiky.cz
Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který n...
Nominace na Českého lva 20.1.2016 - Petr Dvořák Záznam z nominace Nominace na Českého lva - 20.1.2016....
#1980: Ve službách Nuly 7 - 40 % Ve službách Nuly 7 (Zero no Tsukaima 7)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v ro...
V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvad...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Janem Lerlem 29. května 2018 ...

Vandam, hlav­ní hrdi­na Národní tří­dy, má rov­nou něko­lik vlast­nos­tí až nad­mí­ru typic­kých pro dneš­ní dobu. Vedle jeho život­ní frustra­ce, kte­rá spo­čí­vá v tom, že nezvlá­dl adap­ta­ci na nový spo­le­čen­ský sys­tém, je tu i nar­cis­mus, asi hlav­ní psy­chic­ká cho­ro­ba naší doby. A přes to, a mož­ná i kvů­li tomu, je to sym­paťák, kte­rý má dob­ré srd­ce a v tom, co cítí a dělá, má asi tak stej­ně prav­du jako vy a já,“ říká o Vandamovi reži­sér Štěpán Altrichter. A dodá­vá: „A o tom ten film mož­ná taky tro­chu je: že by se lidé nemě­li pauša­li­zo­vat a že by se nad nimi neměl ohr­no­vat nos jen pro­to, že mají tře­ba jiné názo­ry.“

Rudiše inspi­ro­val pro napsá­ní kni­hy kama­rád, kte­rý cho­dil do hos­po­dy jmé­nem Severka. „Kolem jed­né Severky jsem taky v Brně pořád cho­dil, dva roky jsem tam ten­krát byd­lel a ten pří­běh tam taky napsal. Když pak v roce 2013 vyšla kni­ha, hod­ně lidí se mi ozva­lo, že i u nich je Severka, a ať tam při­je­du, že tam potkám jak Vandama, tak Lucku nebo Vandamova kámo­še Mrazáka. A jed­na Severka je i v Mostě. Ten seri­ál je skvě­lý a mys­lím, že Vandam by si s jeho hrdi­ny u piva dob­ře rozu­měl,“ říká o hos­po­dě z Národní tří­dy Jaroslav Rudiš. Skutečného Vandama potkal i reži­sér Štěpán Altrichter: Já jsem s tím oprav­do­vým Vandamem, pod­le kte­ré­ho je kni­ha napsa­ná, na pivo šel. A řek­nu vám, je to sym­pa­tic­ký chla­pík, kte­rý má v mno­hém víc rozu­mu a prav­dy než kdeja­ký člo­věk nám vlád­nou­cí. Ale je prav­da, že naštvat bych ho nechtěl.“

 Jaroslav RudišŠtěpán Altrichter žijí shod­ně napůl v České repub­li­ce a napůl v Německu, s nad­sáz­kou říka­jí, že hlav­ně žijí v tom krás­ném „jíde­lá­ku“ ve vla­ku Českých drah mezi Prahou a Berlínem. Scénář k Národní tří­dě tak psa­li v Berlíně, v Praze, ve vla­ku i ve Švýcarsku. „Práce s Járou pro­bí­ha­la výbor­ně. Jako zku­še­ný autor, jehož díla se už něko­li­krát adap­to­va­la na plát­no, věděl o slav­ném Formanově výro­ku, že jestli­že chce­te pře­vést román do fil­mo­vé podo­by, hlav­ně nesmí­te nato­čit rov­nou ten román, pro­to­že film fun­gu­je pod­le úpl­ně jiných pra­vi­del a prin­ci­pů. Musíte z kni­hy vytáh­nout tu hlav­ní esen­ci, hlav­ní myš­len­ku a atmo­sfé­ru a její posta­vy a pak z toho udě­lat film,“ říká reži­sér a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Štěpán Altrichter.

Více na Kritiky.cz
Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejroz...
Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů p...
Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romány ze života? Hledáte poutavé čtení se zajímavou z...
DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva Datum: 6. a 7. září 2019 Místo: Město Žatec Vstup: ZDARMA Web: www.docesna.cz Po...
To nejlepší ze 4. festivalového dne I The Best of the fourth festival day ...

Obsazení Hynka Čermáka, kte­rý byl oce­něn i jako nej­lep­ší inter­pret za namlu­ve­ní audi­ok­ni­hy Národní tří­da, napadlo fil­mo­vé tvůr­ce hned na začát­ku, dlou­ho však hle­da­li i jin­de. „Hynek Čermák je abso­lut­ně výbor­ný herec, chlap sym­paťák a skvě­le namlu­vil audi­ok­ni­hu Národní tří­da. Napřed jsem se však jeho obsa­ze­ní brá­nil. Vadila mi jeho zná­most. Zkoušeli jsme tedy asi rok jiné her­ce. Ale musel jsem uznat, že jsem v Čechách lep­ší­ho her­ce pro roli Vandama nena­šel. Nakonec jsme měli co dělat, aby nám ten nevy­cho­va­ný ego­is­ta až moc nepři­ros­tl k srd­ci. Zahrál to tak bra­vur­ně, že vám ani sám neřek­nu, jest­li je ten­to jeho Vandam sym­paťák, nebo nebez­peč­ný rváč – mož­ná je obo­jí, ale to ať asi divák posou­dí sám,“ říká reži­sér Štěpán Altrichter. „Na začát­ku fil­mu nám Vandam řek­ne: Já vím, co chceš říct, ale neří­kej nic. Chvilku drž hubu a poslou­chej.Na Rudišově kni­ze mě zau­jal prá­vě dar naslou­chat, poro­zu­mět myš­le­ní člo­vě­ka, kte­rý je nýmand, pro­nik­nout do jeho duše a s humo­rem jemu vlast­ním se sna­žit Vandama pocho­pit,“ popi­su­je vztah k hrdi­no­vi své­ho nové­ho fil­mu Altrichter.

Rudiš i Altrichter jsou sil­ně spja­ti i s hud­bou k fil­mu. „Při psa­ní kni­hy mě vel­mi inspi­ro­va­la píseň Vlci u dve­ří. Ten tem­ný, bez­vý­chod­ný síd­lišt­ní text k ní napsal bás­ník Jan Těsnohlídek, kte­ré­ho mám taky vel­mi rád. A já z něj citu­ju v úvo­du kni­hy. Tak jsem moc rád, že pís­nič­ka Umakartu Vlci u dve­ří teď zní na úpl­ném kon­ci fil­mu Národní tří­da, hez­ky se tím ten oblouk uza­ví­rá,“ říká Rudiš. S Umakartem spo­lu­pra­cu­je Rudiš řadu let, s někte­rý­mi čle­ny Umakartu vystu­pu­je v kape­le Kafka Band. Ve fil­mu zní něko­lik ame­ric­kých ori­gi­ná­lů tzv. black music z šede­sá­tých let, jinak reži­sér Štěpán Altrichter spo­lu­pra­co­val s oce­ňo­va­ný­mi hudeb­ní­ky – skla­da­te­lem, kyta­ris­tou a hudeb­ním pro­du­cen­tem Reentkem Dirksem a skla­da­te­lem a kla­ví­ris­tou Clemensem Poetzschem z Německa.

Dalším reži­sé­ro­vým spo­lu­pra­cov­ní­kem ze zahra­ni­čí je rumun­ský kame­ra­man Cristian Pirjol, s nímž Altrichter spo­lu­pra­cu­je už pat­náct let. Pirjol nato­čil i Altrichterův mezi­ná­rod­ně úspěš­ný debut Schmitke oce­ně­ný i Cenou čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky pro objev roku. V někte­rých scé­nách pou­ží­val reži­sér pro dru­hou kame­ru čes­ké­ho kame­ra­ma­na Jana Baseta Střítežského.

Více na Kritiky.cz
Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí ...
Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95% Po napínavom odhalení Savitarovej identity v predchádzajúcej epizóde sa dozvedáme, ako sa s to...
LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA Ačkoli je Lucie Vondráčková právě v těchto dnech velmi zaměstnána natáčením komedie Bab...
Titulky k American Housewife S04E05 - The Maze Máme tu opět hezky strašidelnou halloweenskou epizodu. Katie, a vlastně všichni členové rodin...
#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 % Vzpoura mozků: OdysseusVydalo nakladatelství XYZ v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 56 stra...

Film Národní tří­da se dostá­vá do kin sko­ro přes­ně 30 let poté, co hrdi­na stej­no­jmen­né kni­hy v lis­to­pa­du 89 sta­nul na praž­ské Národní tří­dě. „Jsem šťast­ný, že jsem rok 1989 mohl zažít, byl to neu­vě­ři­tel­ný rock’n’roll. Vandam je mož­ná z vývo­je spo­leč­nos­ti tro­chu frustro­va­ný, sedí v hos­po­dě a nadá­vá, jako spous­ta z nás. Ale i on se nako­nec zved­ne a zku­sí s tím něco dělat. I když po svém. Přes všech­ny pro­blémy si mys­lím, že se nám tu žije a dýchá dob­ře a že prav­da a lás­ka nejsou spros­tá slo­va a že vždyc­ky zví­tě­zí nad lží a nená­vis­tí,“ říká Jaroslav Rudiš. Tehdy osmi­le­tý reži­sér Štěpán Altrichter byl v lis­to­pa­du 1989 také demon­stro­vat. Co jsem ten­krát dělal, vím napros­to přes­ně. Natočil jsem o tom kraťas Did Michael Knight End the Cold War?. Mám naro­ze­ni­ny 21. 11., a tak jsem si od mamin­ky přál, abychom už před tím šli na Václavák. Takže jsme tam byli, bylo mi 8 a já řval „Komárek na Hrad“ a hrál si tam na Knight Ridera. Bylo to skvě­lé,“ říká Altrichter.

Po boku Hynka Čermáka se ve fil­mu v roli Psycha před­sta­ví Jan Cina, Lucku ztvár­ni­la Kateřina Janečková. V Národní tří­dě dále hra­jí Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák nebo Martin Siničák. Snímek se natá­čel v čes­ké met­ro­po­li, pře­de­vším na praž­ských síd­liš­tích Opatov a Háje a také v cen­t­ru Prahy na Národní tří­dě.

Film Národní tří­da vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci. Hlavními pro­du­cen­ty jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec z Negativu, kopro­du­cen­ty Česká tele­vi­ze (kre­a­tiv­ní pro­du­cent Michal Reitler), němec­ká spo­leč­nost 42filmněmec­ká tele­viz­ní sta­ni­ce ZDF. Film vzni­kl za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, němec­ké­ho Mitteldeutsche Medienförderung a evrop­ské­ho fon­du Eurimages. Distributorem je spo­leč­nost Falcon.

Více na Kritiky.cz
Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám r...
Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43% Jste ženy protivné a náladové? Nevíte si rady se svými emocemi? Pak by vás zajisté zajímala...
S11E02: The Ghost Monument Trailer na druhou epizodu seriálu Doctor Who (Pán času)....
Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web Lisbeth Salander je zpět. Špičková hackerka, která při svém posledním dobrodružství odhali...
Star Trek: Discovery - S01E04: The Butcher’s Knife Cares Not for the Lamb’s Cry Trailer na čtvrtý díl nového seriálu Star Trek....


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída25. září 2019 Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída Národní třída se dostává do kin skoro přesně 30 let poté, co hrdina stejnojmenné Rudišovy knihy v listopadu 89 stanul na pražské Národní třídě Hynek Čermák a Jan Cina ve filmu […]
  • Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 201912. září 2019 Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019 Národní třída je temná sídlištní komedie, ve které má svůj prostor i láska Kateřina Janečková a Hynek Čermák ve filmu Národní třída Příběh sídlištního rváče Vandama, […]
  • Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru18. července 2019 Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru Před pěti lety získal spisovatel Jaroslav Rudiš za svou novelu Národní třída nominaci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokončen podle této knihy celovečerní film. Národní třída v hlavní […]
  • Labyrint – nový televizní seriál20. srpna 2015 Labyrint – nový televizní seriál Režisér Jiří Strach se svými spolupracovníky dnes představil novinářům první díl seriálu Labyrint, který kombinuje žánr thrilleru a detektivky. Inspirace obrazem Poslední soud od Hieronyma […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]