Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nápady na zkrášlení domova

Nápady na zkrášlení domova

12 měsíců obálka

V kni­ze maďar­ské autor­ky se setká­me s typy na celo­roč­ní zkrášle­ní a zútul­ně­ní našich domo­vů. Sympatické je, že vyu­ží­vá mate­ri­á­ly, kte­ré máte běž­ně doma, nebo se dají leh­ko nasbí­rat v pří­ro­dě či kou­pit za pár korun.

Krásné dárky a bytové dekorace

Příkladem krás­né­ho vlast­no­ruč­ně vyro­be­né­ho dár­ku je tře­ba domek pro panen­ky z kar­to­no­vých kra­bic, dře­vě­ných kos­tek, dok­tor­ských dře­vě­ných špachtlí a vlni­té lepen­ky. Z obláz­ků nasbí­ra­ných v pří­ro­dě zase mohou vznik­nou krás­ná těžít­ka na stůl. A pokud se ve vašem bytě nebo domě neda­ří suku­len­tům nebo kvě­ti­nám, může­te si z papí­ru, pro­váz­ku a kous­ků dře­va vyro­bit vlast­ní. Kromě toho zde najde­te tipy na výzdo­by na nejen dět­ské osla­vy, nápa­dy na skla­do­vá­ní nej­růz­něj­ších drob­nos­tí, něko­lik tipů vylep­še­ní kou­pel­ny nebo zútul­ně­ní kuchy­ně.

Recyklace s nápadem

K tvor­bě jsou čas­to vyu­ží­vá­ny zdán­li­vě nepo­třeb­né před­mě­ty jako vyřa­ze­né sve­t­ry, ze kte­rých vznik­la kolek­ce pol­štá­řů nebo ple­chov­ka, kte­rá se pro­mě­ni­la v ori­gi­nál­ní stí­nít­ko do kuchy­ně. Prázdné stě­ny zase oži­ví zará­mo­va­né lis­ty z kalen­dá­řů nebo z pro­spek­tů.

Pro děti i pro dospělé

V kni­ze si při­jdou na své i děti. Autorka pro ně při­pra­vi­la oblí­be­né stol­ní hry, jejichž hra­cí deska je nama­lo­va­ná na roho­že na opa­lo­vá­ní a jako figur­ky jsou pou­ži­ty nabar­ve­né obláz­ky. Takové hry se tak mohou klid­ně hrát i v létě u vody. Nechybí tu ani pár tipů pro ško­lá­ky, konec­kon­ců i mno­ho ostat­ních návo­dů je poměr­ně jed­no­du­chých a s vět­ší či men­ší pomo­cí dospě­lých si s nimi děti jis­tě také pora­dí.

Vánoce i Velikonoce

Pozornost je samo­zřej­mě věno­vá­na i tema­tic­ké svá­teč­ní výzdo­bě ať už to jsou malo­va­ná vajíč­ka a figur­ky zajíč­ků nebo vánoč­ní deko­ra­ce a tipy na bale­ní dár­ků.

Autorka má zku­še­nos­ti z časo­pi­su Lakáskultura (v pře­kla­du kul­tu­ra byd­le­ní) kon­krét­ně z rubri­ky zamě­ře­né prá­vě na kuti­ly. Její nápa­dy na zrecyklo­vá­ní sta­rých nepo­třeb­ných před­mě­tů jsou vel­mi oso­bi­té a neotře­lé a urči­tě si mezi nimi kaž­dý kutil najde něco své­ho.

12 měsíců v bytě

Autor: Annamária Karczagiová

Překlad: Milan Navrátil

Nakladatelství: Ikar

Rok vydá­ní: 2001

Počet stran: 103

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50206 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53282 KB. | 20.09.2021 - 03:47:17