Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech

Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech

namety pro skolni druzinu
namety pro skolni druzinu

Pedagogická prá­ce v dru­ži­ně má svá spe­ci­fi­ka. Po skon­če­ní výu­ky je tře­ba, aby děti efek­tiv­ně strá­vi­ly vol­ný čas, posi­lo­va­ly svou osob­nost, zdo­ko­na­lo­va­ly se v soci­ál­ních doved­nos­tech, uči­ly se spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi. 

Kniha obsa­hu­je deset tema­tic­kých plá­nů prá­ce v dru­ži­ně. Je urče­na pro děti od 6 do 11 let. Celoroční plá­ny se v dru­ži­ně zpra­co­vá­va­jí na celý rok a jsou ori­en­tač­ním vodít­kem, kte­rý uvá­dí, na co se v daném roce zamě­řit.

V pub­li­ka­ci je popsá­no 10 tema­tic­kých plá­nů prá­ce v dru­ži­ně.

  1. pro­jek­tů:

1) Tvořivá díl­na

2) Když se chce, tak všech­no jde

3) Pojedeme na výlet

4) S kníž­ka­mi jsme kama­rá­di

5) Odvážnému štěs­tí pře­je

6) Umíme se cho­vat a jed­nat

7) Jak se žije jin­de

8) Svoje měs­to dob­ře znám

9) Dál, výš, rych­le­ji

10) Čeká na vás pohád­ka

Každý pro­jekt je podrob­ně popsán. Vědomostní otáz­ky, hry, akti­vi­ty s úko­ly, sou­tě­že, spor­tov­ní akti­vi­ty a výtvar­né čin­nos­ti, zákla­dy spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní, zdra­vo­vě­da pro děti, pre­ven­ce úra­zů, doprav­ní výcho­va, prá­ce s kni­ha­mi – Robinson Crusoe, Metráček, Knížka Ferdy Mravence, Pavián mezi lid­mi, Tarzan aj.

Různé akce a akti­vi­ty, kte­ré lze spo­leč­ně rea­li­zo­vat – let­ní kar­ne­val, puzz­li­á­da, roz­ma­ni­té spor­tov­ní dis­ci­plí­ny jako je fot­bal, flor­bal, tur­naj ve stol­ním teni­se, šta­fe­to­vý běh, zábav­ná olym­pi­á­da. Rozepsané jsou i týden­ní pro­jek­ty.

Knihu roz­hod­ně uví­ta­jí vycho­va­tel­ky v dru­ži­ně, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé pro­jek­ty pro své týden­ní či měsíč­ní blo­ky. Tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je nepře­ber­né množ­ství námě­tů na čin­nos­ti růz­né­ho dru­hu.

Musím říci, že se mě nej­ví­ce líbi­la zdra­vo­vě­da pro děti a doprav­ní výcho­va. Obě téma­ta jsou pro ško­lá­ky nesmír­ně důle­ži­tá, jeli­kož se posled­ní dobou děti dostá­va­jí do situ­a­cí, kdy se vybí­zí to, že by měli poskyt­nout prv­ní pomoc a jak se mají cho­vat v doprav­ním pro­vo­zu.

Další z pro­jek­tů, kte­rý urči­tě sto­jí za zmín­ku je „Jak se žije jin­de.“ Školáci se čas­to setká­va­jí se spo­lu­žá­ky, kte­ří se nena­ro­di­li v České repub­li­ce, ale v zahra­ni­čí. Porozumět jejich způ­so­bu živo­ta i záko­ni­tos­tem jiné­ho život­ní­ho sty­lu je oprav­du důle­ži­té.


Autor: Krista Balková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2010, Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7367-802-9

Krista Balková vystu­do­va­la peda­go­gic­kou fakul­tu v Hradci Králové, přes 40 let pra­co­va­la s dět­mi, posled­ních 15 let ve škol­ní dru­ži­ně ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70843 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56620 KB. | 28.06.2022 - 05:15:39