Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nakresli si příběh - 12 poučných příběhů s prázdnými stranami pro kresby dětí

Nakresli si příběh - 12 poučných příběhů s prázdnými stranami pro kresby dětí

NakresliSiPribeh

Rádi s vaši­mi dět­mi čte­te, kres­lí­te, vymýš­lí­te pří­běhy a fan­ta­zí­ru­je­te? Pak prá­vě vám je urče­ná kníž­ka slo­ven­ské­ho auto­ra Mateje Zámečníka. Obsahuje dva­náct pouč­ných pří­bě­hů o zví­řát­kách s návod­nou otáz­kou na závěr a prázd­ný­mi strán­ka­mi, na něž mohu děti pří­běh nakres­lit tak, jak si ho při čte­ní zapa­ma­to­va­ly. Vznikne tak kníž­ka, k níž se budou rády vra­cet. A nejen ony – vás jako rodi­če potě­ší teď, ale i za pár let…

„Odmalička si rád vymý­šľam a rád píšem. Preto by som chcel, aby tu po mne nie­čo osta­lo. Niečo na pami­at­ku, do čoho som vlo­žil kus seba.A to isté by som chcel od vás. Nakreslite si s vaši­mi deť­mi vlast­né prí­be­hy, nauč­te ich nie­čo nové a vytvor­te si kni­hu, kto­rá bude jedi­neč­ná, neza­me­ni­teľ­ná a kto­rá bude vaša,“ vyzý­vá čte­ná­ře autor kníž­ky Nakresli si pří­běh Matej Zámečník. Ten je pře­svěd­če­ný, že v dneš­ní době trá­ví děti mno­ho času před tele­viz­ní obra­zov­kou, obra­zov­kou počí­ta­če nebo table­tu. Tyto čin­nos­ti je však nenu­tí pře­mýš­let ani před­sta­vo­vat si. Jejich před­sta­vi­vost pro­to poma­lu upa­dá, děti pou­ze pasiv­ně při­jí­ma­jí infor­ma­ce. Není se pro­to čemu divit, když se až ve ško­le zjis­tí, že mají pro­blémy se čte­ním a pocho­pe­ním tex­tu. „S kniž­kou z edí­cie Nakresli si prí­beh to môže­te zme­niť. Pomocou pouč­ných prí­be­hov a ich ilu­stro­va­nia preja­ví­te záu­jem o die­ťa a o to čo kres­lí. Vybudujete si lep­ší vzťah, roz­ví­ja­te jeho schop­nos­ti, tvo­ri­vosť a pred­sta­vi­vosť. Na zákla­de pona­u­če­ní ich vycho­vá­va­te a vedi­e­te k tomu, čo ich v ško­le nena­u­čia,“ pro­pa­gu­je svou pub­li­ka­ci na webu nakreslisipribeh.sk autor.

Tucet pří­bě­hů o zví­řát­kách učí děti oprav­do­vým lid­ským hod­no­tám., odli­šo­vat dob­ro od zla a důvě­řo­vat sami sobě.  Například pří­běh o opi­ci Alici je posta­ve­ný na rče­ní: „Konej dob­ro a dob­ro se ti vrá­tí.“ Příběh o med­víd­ku Ludvíkovi zase skrý­vá poin­tu „Nebojme se růst poma­lu. O mno­ho hor­ší je nerůst vůbec.“ Kapitola o kapří­ko­vi Karlíkovi je inspi­ro­vá­na rče­ním „Jenom mrt­vá ryba pla­ve s prou­dem.“ Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu je pona­u­če­ní, kte­ré nená­sil­nou for­mou roz­ví­je­jí dět­ské ctnos­ti.  Ačkoli kníž­ka skrý­vá hlu­bo­ké myš­len­ky, nad nimiž sto­jí za to se zamys­let, jsou pří­běhy sro­zu­mi­tel­né, jed­no­du­ché a hlav­ní myš­len­ka je vysvět­le­na s při­hléd­nu­tím k dět­ské­mu svě­tu.  Sám autor pev­ně nesta­no­vil věk dětí, pro něž je kníž­ka uče­ná. Potěší všech­ny se zájmem o kres­le­ní a hez­ké pří­běhy.

Kniha Mateje Zámečníka je sku­teč­ně ori­gi­nál­ním a cit­li­vě pro­pra­co­va­ným dílem. Nezbývá než ji dopo­ru­čit, tře­ba jako naro­ze­ni­no­vý dárek nebo jen tak, pro radost.


  • Datum vydá­ní: 31. 03. 2017
  • Katalogové čís­lo: 80057
  • ISBN: 978-80-271-0442-0
  • Formát / stran: 210×275, 80 stran

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 299 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88780 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53262 KB. | 04.12.2021 - 05:46:57