Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce

Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce

Nakaza
Nakaza
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úspěchem fil­mu může být kro­mě jeho este­tic­ké, zábav­ní nebo rela­xač­ní funk­ce také vyvo­lá­ní para­no­id­ní­ho cho­vá­ní v důsled­ku jeho sle­do­vá­ní. To se sta­lo napří­klad v pří­pa­dě Čelistí Stevena Spielberga. Dost mož­ná na to aspi­ru­je i film Stevena Soderbergha. Nákaza uka­zu­je jak snad­né je v dneš­ním pro­po­je­ném svě­tě pře­nést smr­tí­cí virus z jed­no­ho kon­ce svě­ta na dru­hý. Jak se ze dvou obě­tí sta­nou mili­o­ny naka­že­ných a násled­ně mrtvých lidí zaba­le­ných do plas­ti­ko­vých nepro­pust­ných oba­lů. Zároveň však upo­zor­ňu­je, že vět­ší ško­du než samot­ný virus, pro­ti kte­ré­mu lze v ide­ál­ním pří­pa­dě nalézt vak­cí­nu, může způ­so­bit pani­ka. Panika šíří­cí se mezi lid­mi ješ­tě rych­le­ji, a na kte­rou žád­ná vak­cí­na neza­bí­rá.

Seznamte se, virus

Steven Soderbergh rád točí fil­my po svém a vypa­dá to, že je mu jed­no, jak na ně bude divák rea­go­vat. Před dvě­ma lety vyvo­la­la jeho Dívka na přá­ní, kde hlav­ní roli ztvár­ni­la býva­lá por­no­he­reč­ka Sasha Grey, váš­ni­vé dis­ku­se, jest­li je zapo­tře­bí pře­vá­dět na fil­mo­vá plát­na pří­běh luxus­ní call girl. Podle Soderbergha to potře­ba je, pro­to­že jemu nešlo o samot­nou call girl. Spíše chtěl vystih­nout stav sou­čas­né­ho svě­ta. Jeho vyko­ře­ně­ní, prázd­no­tu, kte­rou se sna­ží­me zapl­nit laci­ným kon­zu­mem.

V pří­pa­dě jeho nové­ho fil­mu Nákaza, je samot­ný děj zase jen zástěr­kou. V Nákaze uka­zu­je Soderbergh zce­la jed­no­du­chý pří­běh, zce­la stro­ze. Nechává své posta­vy umí­rat. Tím, že téměř v prv­ním zábě­ru zemře hlav­ní posta­va nám dává naje­vo, že jde o něco vel­ké­ho. A že se to může týkat koho­ko­li z nás.
Znovu se setká­vá­me s odci­ze­ním. Divák je celou dobu chlad­ný vzdá­le­ný pozo­ro­va­tel, kte­ré­ho ale mís­ty nepří­jem­ně zamra­zí. Protože to, co se děje na plát­ně se může za rok, za měsíc, za týden dít i nám. Hrozba glo­bál­ní kata­stro­fy nad námi visí už něja­kou dobu. Bude to smr­tí­cí virus, kte­rý zapří­či­ní úmr­tí sto­vek mili­o­nů lidí?

Příběh je bohu­žel nej­vět­ší sla­bi­nou fil­mu. Je až pří­liš stro­hý a jed­no­du­chý. Mnoho scén se ode­hrá­vá bez vysvět­lo­vá­ní, kte­ré by ale bylo namís­tě. Pouhé pozo­ro­vá­ní lidí jak si v uza­vře­né labo­ra­to­ři „hra­jí“ se zku­mav­ka­mi nesta­čí. V tom­to smě­ru je Nákaza až pří­liš obec­ná.
Do kon­tras­tu s tím se dostá­vá zapá­le­ný blo­gger Alan Krumwiede, kte­rý mimo jiné pro­ro­ku­je smrt tiš­tě­ným médi­ím (což je trend, ke kte­ré­mu nej­spí­še oprav­du smě­řu­je­me), ale mno­hem více je sly­šet jeho pochy­bo­vač­ný hlas ohled­ně infor­ma­cí, kte­ré se dostá­va­jí na veřej­nost skrz ofi­ci­ál­ní kaná­ly.

Chyť se čeho můžeš

Divák, kte­rý půjde do kina na film kvů­li jeho obsa­ze­ní, může být znač­ně zkla­mán. Možná si svých oblí­be­ných her­ců neu­ži­je tak dlou­ho, jak původ­ně zamýš­lel. Soderberghova vize kata­stro­fál­ní náka­zy šíří­cí se svě­tem je chlad­ná a neský­tá pří­liš pro­sto­ru pro empa­tii. Vzbuzuje pros­tě jen strach. Primitivní strach o vlast­ní život.
Civilnost, kte­rá je z fil­mu znát pře­de­vším díky zaml­če­ní téměř veš­ke­rých odbor­ných aspek­tů, může pro mno­hé divá­ky půso­bit jako pří­liš­ná pri­mi­tiv­nost a díky tomu sní­mek snad­no zavrh­nou.

Pro dal­ší to může být zna­me­ní, že se tím film sna­ží uká­zat, jak se v oka­mži­ku smr­tí­cí hroz­by stí­ra­jí roz­dí­ly mezi lid­mi. Což demon­stru­je i zdi­vo­če­lé oby­va­tel­stvo, kte­ré začí­ná zbě­si­le rabo­vat. Chladnou hla­vu v tako­vé situ­a­ci si zacho­vá­vá Alan, kte­rý v nové situ­a­ci nachá­zí pozi­ti­va. Jeho blog zazna­me­ná­vá rekord­ní návštěv­nost. Čím více sláb­ne víra lidí v ofi­ci­ál­ní média, tím vět­ší pro­stor dostá­vá pochy­bo­vač­ný a pani­ku šíří­cí Alan. Jeho pře­svěd­če­ní lidí, že na nový virus zabí­rá zla­ti­ce (oby­čej­ný zla­tý déšť), mu při­ná­ší znač­né zis­ky.

Silou strán­kou fil­mu je roz­hod­ně jeho tem­po, kte­ré stá­le gra­du­je. To je něco, co se Soderberghovi oprav­du daří a bez něhož by se Nákazu daři­lo vní­mat jen stě­ží. Film je neu­stá­le v pohy­bu. Pořád se pře­sou­vá z jed­no­ho mís­ta na dal­ší, přes­ně v rych­los­ti šíří­cí­ho se viru. Trochu pate­tic­ky v tom všem však půso­bí momen­ty, kdy se chce film při­blí­žit divá­ko­vi a nabíd­nout mu něco hře­ji­vé­ho. To se pak dívá­me na ban­du asij­ských dětí, kte­ré vyu­ču­je une­se­ná pra­cov­ni­ce Světové zdra­vot­nic­ké orga­ni­za­ce Loenora (Marion Cotillard). A nebo na impro­vi­zo­va­ný matu­rit­ní večí­rek, kte­rý se koná v obý­va­cím poko­ji.
V těch­to momen­tech je film vlast­ně nej­slab­ší, pro­to­že se naru­šu­je jeho struk­tu­ra, kte­rá je zpo­čát­ku vel­mi pev­ná a strikt­ní, bez emo­cí. Najednou jako by se do fil­mu pře­ce jen vkradlo něco, aby byl sní­mek sne­si­tel­něj­ší. A tím se para­dox­ně vysmí­vá sám sobě.

Film se dá i poslouchat

Když je fil­mo­vý soun­d­track lep­ší než samot­ný film, nastá­vá pro­blém. Nákaza má tro­chu smůlu, že její hudeb­ní dopro­vod je mnoh­dy zají­ma­věj­ší než obra­zo­vé dění na plát­ně. Cliff Martinez se drží svých elek­tro­nic­kých tónin zce­la prá­vem a napros­to doko­na­le dopl­ňu­je (tady i pře­vy­šu­je) obsah fil­mu. Filmoví nad­šen­ci, kte­ří mají napo­slou­cha­ný soun­d­track k fil­mu Drive budou mít radost dva­krát, pro­to­že jim hud­ba k Nákaze Drive v mno­ha skladbách sku­teč­ně při­po­me­ne.

Steven Soderbergh se sna­žil nalézt láka­vý kom­pro­mis mezi komerč­ním hitem a zají­ma­vým fil­mem, kte­rý je po tech­nic­ké strán­ce téměř bez chy­by. Bohužel je to prá­vě rozkol, kte­rý pří­liš nefun­gu­je, co film kazí. Nejprve je divák str­žen sil­ným tem­pem bez jaké­ho­ko­li zau­je­tí, a násled­ně na něj začne půso­bit emo­ci­o­nál­ní tlak. Odtažitost po celý film by fun­go­va­la mno­hem lépe.
Přes všech­ny drob­né zádrhe­ly je ale Nákaza dob­ře nato­če­ný sní­mek, kte­rý si divák v kině uži­je a mož­ná si na něj vzpo­me­ne, až se bude vra­cet domů hro­mad­nou dopra­vou. Doma si důklad­ně umy­je ruce. Ale za týden, za měsíc nej­spíš nebu­de ani tušit, že Nákazu viděl. Hudba z ní se mu ale bez­po­chy­by vry­je do pamě­ti.


Foto:  Warner Bros. Pictures / Claudette Barius


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost28. listopadu 2019 Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost Supermana se dá nahlížet různými způsoby. Většina ho zřejmě bude znát pouze z filmů, které rozhodně ne vždy (spíše nikdy) vyzdvihovaly mytologii tohoto hrdiny, ale spíše byly přehlídkou ne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […] Posted in Retro filmové recenze
  • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice - O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice - O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,78143 s | počet dotazů: 253 | paměť: 60938 KB. | 04.10.2022 - 02:27:22