Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Najdu Edu na posedu - hledání rozdílů s logopedickou říkankou

Najdu Edu na posedu - hledání rozdílů s logopedickou říkankou

najdu edu na posedu
najdu edu na posedu

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi? Pracujete v mateř­ské ško­le a vede­te krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce? Máte doma před­ško­lá­ka, kte­rý má potí­že s vyslo­vo­vá­ním někte­rých hlá­sek? Tak je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám. Autorky pub­li­ka­ce Jana Havlíčková a Ilona Eichlerová jsou zku­še­né kli­nic­ké logo­ped­ky, kte­ré vám urči­tě usnad­ní prá­ci s dět­mi, kte­ré mají potí­že s výslov­nos­tí. 

Tato logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka je zamě­ře­na na hle­dá­ní roz­dí­lů v růz­ných obráz­cích a pře­de­vším pro­cvi­čo­vá­ní vybra­ných pro­ble­ma­tic­kých hlá­sek jako je BPM, V, F, H, CH, J, BĚ, PĚ, VĚ, K, ĎTN, ČŠŽ, CSZ, ČŠŽ X CSZ, DTN, L, R, Ř. Děti si při­tom pro­cvi­čí nejen zra­ko­vé vní­má­ní při hle­dá­ní roz­dí­lů, ale i předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, roz­li­šo­vá­ní barev základ­ních a odvo­ze­ných a pře­de­vším samo­stat­ný slov­ní pro­jev, kte­rý je v dneš­ní době nesmír­ně důle­ži­tý, nejen o dětí před­škol­ní­ho věku. Každá dvoj­stra­na pojed­ná­vá vždy o jed­né hlás­ce, obsa­hu­je 2 obráz­ky, na kte­rých může­te hle­dat roz­dí­ly, kte­rá se od té dru­hé liší. Dále může­te vyprá­vět, co se děje na obráz­ku, vyu­žít urče­ná slo­va a ješ­tě se k tomu nau­čit krát­kou bás­nič­ku, kte­rá pomů­že dětem pro­cvi­čo­vat pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky, kte­ré jim nejdou správ­ně vyslo­vo­vat.

Pro svou prá­ci logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky tuto pub­li­ka­ci roz­hod­ně vyu­ži­ji a oce­ním Neustále hle­dám námě­ty na čin­nos­ti pro prá­ci s dět­mi. Musím říci, že mě tato pří­ruč­ka nadchla. Hledání roz­dí­lů, prá­ce s obráz­kem, vyu­ži­tí slov jsou čin­nos­ti, kte­ré může­te s dět­mi vyzkou­šet. Publikace Najdu Edu na pose­du je vyjí­meč­ná tím, že obsa­hu­je pou­ta­vé ilu­stra­ce Venduly Hegerové, kte­ré mám moc ráda, ale pře­de­vším vel­kou dvoj­stra­nu, kde s dět­mi může­te spo­leč­ně hle­dat roz­dí­ly, počí­tat oso­by či růz­né posta­vy, zví­řa­ta, sou­tě­žit, kdo nejdří­ve najde daný jev. To vše a ješ­tě mno­hem více vás bude spo­leč­ně s dět­mi moc bavit a zaži­je­te při­tom mno­ho legra­ce. nej­vět­ší rados­tí a odmě­nou za mou prá­ci je, když se hlás­ka dětem poda­ří správ­ně říci. To je potom rados­ti.

Publikace toho­to typu pro­po­ju­jí­cí logo­pe­dii s hle­dá­ním roz­dí­lů dopo­sud nevy­šla. Je urče­na dětem před­škol­ní­ho věku a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku a pro jejich rodi­če, logo­pe­dy a peda­go­gy mateř­ských a základ­ních škol.

Mgr. Jana Havlíčková, Mgr. Ilona Eichlerová jsou kli­nic­ké logo­ped­ky, autor­ky úspěš­ných logo­pe­dic­kých knih, např. Já mám v kra­bi­ci cukr a kru­pi­ci, Velké logo­pe­dic­ké pexe­so 1 - 3, Logopedické hádan­ky, Kouká Mína do komí­na, Logopedické hádan­ky a Logopedické hry pro vět­ší děti.

Autor: Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová

Ilustrace: Vendula Hegerová

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 95

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1510-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57351 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55562 KB. | 17.05.2022 - 15:46:08