Kritiky.cz > Recenze knih > Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

KamSeZtratila

Tropickým vedrům poma­lu ale jis­tě odzvo­ni­lo a nastá­vá čas pod­zim­ních plís­ka­nic a návra­tu dětí do škol­ních lavic a hra­cích míst­nos­tí ško­lek. I nejmen­ším účast­ní­kům vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su lze nástup do škol­ské­ho zaří­ze­ní zpří­jem­nit. Co tře­ba jako dárek k nástu­pu do škol­ky věno­vat novou kni­hu? Pro naše nejmen­ší je urče­na kni­ha s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy, za kte­rou sto­jí dvo­ji­ce auto­rek – tex­ty Pavla Hanáčková, ilu­stra­ce Linh Dao.

Na oba­lu kni­hy je avi­zo­vá­no, že je urče­na dětem od tří let věku, ale urči­tě potě­ší i mlad­ší čte­ná­ře či spí­še pro­hlí­že­če, kte­rým u čte­ní budou asis­to­vat rodi­če. V kni­ze najde­te pět oddí­lů a kaž­dý je věno­va­ný jed­no­mu zví­řát­ku, kte­ré nad jiný­mi vyni­ká svý­mi schop­nos­ti mas­ko­vat se tak, aby co nej­ví­ce sply­nu­lo s oko­lím. Dozvíte se tak nové infor­ma­ce o polár­ní liš­ce, sově, cha­me­le­o­no­vi, žábě a leno­cho­do­vi.  K výčtu vlast­nos­tí a schop­nos­tí jed­not­li­vých zví­řá­tek je na dru­hé stra­ně při­po­je­na ilu­stra­ce s posu­no­va­cím okén­kem, ze kte­ré­ho na vás po zata­že­ní za šou­pát­ko, vykouk­ne zví­řát­ko mas­ko­va­né ve svém život­ním pro­stře­dí. Pavla Hanáčková ilu­stra­ce dopl­ni­la nápa­di­tý­mi tex­ty, kte­ré se sna­ží dětem v jed­no­du­ché for­mě objas­nit zají­ma­vos­ti ze živo­ta vybra­ných živo­či­chů a to nejen o jejich mas­ko­vá­ní, ale o cel­ko­vé stra­te­gii umož­ňu­jí­cí pře­ži­tí v mnoh­dy kli­ma­tic­ky nároč­ných pod­mín­kách. První co vás napad­ne, když vidí­te ilu­stra­ce Linh Dao, je slo­vo milé. Jinak se její výtvar­ný styl snad ani nazvat nedá. Zvířátka na obráz­cích mají vše, co by měla mít, aby malé čte­ná­ře, oslo­vi­la. Kulaté tva­ry, vel­ké výraz­né oči a přá­tel­ský výraz. Občasná sty­li­za­ce do lid­ské role poba­ví i dospě­lé, kte­ří budou dětem z kni­hy před­čí­tat. Pohled na leno­cho­da sedí­cí­ho na noč­ní­ku s rolí toa­let­ní­ho papí­ru po boku a novi­na­mi v ruce vykouz­lí úsměv na tvá­ři nejen u dětí. Kladně leze hod­no­tit i umír­ně­né pou­ží­vá­ní barev, kdy jsou zví­řa­ta ztvár­ně­na v reál­ných odstí­nech a nese­tká­me se tak s růžo­vou sovou nebo mod­rou liš­kou, jak občas bývá zvy­kem. Děti pak mnoh­dy neví, jak jejich zví­ře­cí favo­rit v reá­lu vypa­dá. Dost na tom, že žijí v před­sta­vě, že exis­tu­jí fia­lo­vé krá­vy…

Jako bonus je na posled­ní dvou­stra­ně ilu­stra­ce s ukry­tý­mi zví­řát­ky v měst­ské zástav­bě a i zku­še­né­mu hle­da­či chvil­ku zabe­re najít všech dva­cet kusů ukry­tých na nejmé­ně oče­ká­va­ných mís­tech.

Knihu Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy lze dopo­ru­čit všem rodi­čům, kte­ří pro svo­je děti hle­da­jí kni­hu na ukrá­ce­ní dlou­hých chvil a záro­veň od ní oče­ká­va­jí ale­spoň mini­mál­ní edu­ka­tiv­ní pří­nos a este­tic­ký záži­tek při­způ­so­be­ný nejmen­ším. A mož­ná není tře­ba čekat, až bude­te mít doma tří­le­ťá­ka, jak je uve­de­no na oba­lu. Kniha oslo­ví i rok a půl sta­ré bato­le, kte­ré baví hlav­ně tahat za šou­pát­ka, což jsem vyzkou­še­la osob­ně. Zkuste to také!


 • Název kni­hy: Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy
 • Autorky: Pavla Hanáčková (text), Linh Dao (ilu­stra­ce)
 • Nakladatelství: Albatros
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády30. července 2018 Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová stránka výrazně převažuje nad textovou. Dá se říci, že obrazová část je hlavní složkou a textová ji […] Posted in Recenze knih
 • Uč se čísla s kouzelným kolečkem14. června 2018 Uč se čísla s kouzelným kolečkem Knížka Uč se čísla s kouzelným kolečkem je jednou ze série Otáčej a uč se!, která v polovině roku vychází v Albatrosu. Ačkoli funguje na stejném principu učícího kolečka, graficky je […] Posted in Recenze knih
 • Uč se barvy s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné kolečko. Zatočil by a světe div se, dítě by umělo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako houby, […] Posted in Recenze knih
 • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […] Posted in Recenze knih
 • Bioware chrlí jednu novinku za druhou a nyní konečně...12. prosince 2020 Bioware chrlí jednu novinku za druhou a nyní konečně... Bioware chrlí jednu novinku za druhou a nyní konečně odhaluje Dragon Age. Šíří se fámy, že půjde o reboot značky. Posted in Krátké herní aktuality
 • Preacher - Pilot26. května 2016 Preacher - Pilot Kultovní komiksové dobrodružství Gartha Ennise konečně přišlo na televizní obrazovky! Již v pondělí ráno (pro Američany v neděli večer) uvedla AMC pilotní díl westernové řežby - […] Posted in Kritický Klub
 • Capcom se rozhodl ze hry Resident Evil 3 Remake odstranit...3. října 2020 Capcom se rozhodl ze hry Resident Evil 3 Remake odstranit... Capcom se rozhodl ze hry Resident Evil 3 Remake odstranit protipirátskou ochranu Denuvo. Na vině byly časté blokace aktualizací. Posted in Krátké herní aktuality
 • ANGELA BASSETT15. února 2018 ANGELA BASSETT ANGELA BASSETT (Ramonda) se proslavila svými emocionálními hereckými výkony a kdykoliv se na plátně kin objeví, je ztělesněním důstojnosti a hrdosti. V letošním roce Bassett předvádí své […] Posted in Profily osob
 • Otzi, muž z ledu (2017)19. října 2018 Otzi, muž z ledu (2017) Slavného Otziho (omlouvám se, že píši bez té diakritiky nad "O", nicméně oficiální český název filmu je skutečně takto) zná asi i člověk u nějž archeologie nemusí nutně patřit mezi […] Posted in Filmové recenze
 • Dárky inspirované přírodou23. června 2017 Dárky inspirované přírodou Knížek a brožurek zabývajících se výrobou dekorací z přírodních materiálů stejně tak jako kuchařek věnující se zpracování bylinek a ostatních jedlých darů přírody je na trhu ohromné […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,84204 s | počet dotazů: 216 | paměť: 51879 KB. | 19.06.2021 - 04:49:35