Naivní manželka od Amy LLoyd

naivnímanželka

Toužíte-li si pře­číst fas­ci­nu­jí­cí, a záro­veň i sil­ně pod­ma­ni­vý thriller o nezkrot­né posed­los­ti a hoř­kém pro­cit­nu­tí z mla­dist­vé neroz­váž­nos­ti a naiv­nos­ti, tak si vás urči­tě zís­ká pří­běh s pří­znač­ným názvem „Naivní man­žel­ka“.

Před dva­ce­ti lety byl Dennis Danson, ješ­tě jako sotva osm­nác­ti­le­tý, zatčen v Red River Country na Floridě. Následně byl obvi­něn a odsou­zen za bru­tál­ní vraž­du jede­nác­ti­le­té dív­ky Holly Michaelsové, nyní čeka­jí­cí v cele smr­ti.

Souhrou okol­nos­tí se Dennis stá­vá hlav­ním hrdi­nou při natá­če­ní nové­ho doku­men­tár­ní­ho seri­á­lu o obě­tech jus­tič­ních omy­lů. Tento vel­mi oblí­be­ný seri­ál se sna­ží divá­kům při­blí­žit jed­not­li­vé trest­né činy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, ale navíc i shro­máž­dit nové, dal­ší důka­zy, jež by odha­li­li sku­teč­nou prav­du, a pří­pad­ně osvo­bo­di­li nevin­ně odsou­ze­né.

Nic by na pří­bě­hu neby­lo zas až tak zají­ma­vé, pokud by se na scé­ně neob­je­vi­la jedena­tři­ce­ti­le­tá uči­tel­ka Samantha, kte­rá dost zásad­ním způ­so­bem zasáh­ne do celé­ho dění pří­bě­hu, a tak tro­chu nevě­dom­ky roz­po­hy­bu­je koloběh všech násle­du­jí­cích, i tak tro­chu děsi­vých udá­los­tí.

Samantka žije tisí­ce kilo­me­t­rů dale­ko v Anglii. Opustil ji pří­tel Mark, a tak se upnu­la na inter­ne­to­vé dis­ku­ze týka­jí­cí se vra­ha Dennise Dansona. Bylo jí lépe mezi lid­mi, kte­ří poci­ťo­va­li stej­nou bolest jako ona, a měli potře­bu jed­nat.

A byla to prá­vě Sam, kte­rá do pří­pa­du jako jed­na z Dennisových fany­nek inves­to­va­la nej­ví­ce své­ho vol­né­ho času. To ona se při­po­jo­va­la k onli­ne sku­pi­nám a odhod­la­ně celou zále­ži­tost kolem něj sle­do­va­la a podrob­ně stu­do­va­la kaž­dou foto­gra­fii, svě­dec­kou výpo­věď, pře­pis soud­ní­ho jed­ná­ní, zprá­vu koro­ne­ra i jeho ali­bi.

Nemluvíme o spik­nu­tí, mlu­ví­me o neschop­nos­ti. Nemluvíme o stov­kách lidí, ale o pár lidech, kte­ří nedě­la­li svo­ji prá­ci pořád­ně, potře­bo­va­li něco uta­jit a vybra­li si za obět­ní­ho berán­ka pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­va­jí­cí­ho klu­ka...

Sam  pát­ra­la po prav­dě, kte­rá by napra­vi­la všech­ny chy­by, kvů­li nimž celá ta zále­ži­tost dospě­la až sem. Nedokázala pře­stat. Spolu s účast­ní­ky dlou­ze dis­ku­to­va­la o podrob­nos­tech z pro­to­ko­lů. Byla Dennisem Dansonem pří­mo posed­lá. Až se jed­no­ho dne osmě­li­la, a napsa­la mu sama za sebe dopis do věz­ni­ce.

Začali si psát dopi­sy. Dopisů při­bý­va­lo a Samanthu postup­ně opouš­tě­la její osa­mě­lost. Cítila se, jako by se zami­lo­va­la. A to dokon­ce víc, než kdy před­tím. Nikdo tu nepřed­stí­ral, že nemů­že odpo­vě­dět kvů­li spous­tě prá­ce, nikdo nedě­lal dra­ho­ty, nesna­žil se půso­bit nedo­stup­ně ani usi­lov­ně neře­šil počet polib­ků na kon­ci ese­mes­ky. Všechno bylo při­ro­ze­né a nepřed­stí­ra­né. 

naivnímanželka2

Samantha nako­nec pod vli­vem emo­cí nevá­há a odjíž­dí do Ameriky, aby moh­la Dennise pod­po­řit svo­jí návště­vou a pří­tom­nos­tí ve věze­ní, neboť byla pev­ně pře­svěd­če­ná o jeho nevi­ně. Zde je popr­vé kon­fron­to­vá­na s exis­ten­cí ješ­tě jiné ženy, jež zásad­ním způ­so­bem zasa­hu­je do Dennisova živo­ta. Kdo je Lindsay?

Jediná žena, kte­rá v jeho živo­tě hrá­la důle­ži­tou roli, byla Lindsay. Lindsay, kte­rá neu­stá­le pách­la kou­řem, měla roz­ma­za­né oční lin­ky nane­se­né v něko­li­ka vrst­vách a obli­čej plný vrá­sek. Měli spo­leč­nou minu­lost. Sam cíti­la, že je spo­jo­va­lo něco dáv­né­ho a tajem­né­ho, co se oba sna­ži­li potla­čit. Byl to ten­týž pocit, jako když člo­věk ví, že kaž­dou chví­li při­je­de vlak. Byla to ener­gie, kte­rou vní­ma­la až do mor­ku kos­tí. Proto se roz­hod­la, že již Dennise ve věze­ní nena­vští­ví.

Vlivem okol­nos­tí a snad i stra­chem, že by Dennis ztra­til jedi­ný záchyt­ný bod ve svém živo­tě, a mož­ná i tak na pokra­ji zou­fal­ství, požá­dal Sam spon­tán­ně a neče­ka­ně ve věz­ni­ci o ruku.

Dennis vždyc­ky dělal věci, na kte­rý by si nikdy nikdo jinej netroufl. A tak se vždyc­ky dostal do něja­ký­ho prů­se­ru, když dělal růz­ný kra­vi­ny. 

Řekla ano. Ostatně kro­mě peněz nemě­la jedi­ný důvod se vra­cet. zpět domů do Anglie. A co by děla­la, kdy­by se vrá­ti­la? Opustila prá­ci, domov i rodi­nu. Všechno, na čem jí zále­že­lo, bylo teď tady.Po svat­bě, o pár týd­nů poz­dě­ji, už Sam byd­le­la v lev­ném bytě a po toli­ka zkla­má­ních a nevy­da­ře­ných začát­cích nabral život nový a neče­ka­ný směr. Nové důka­zy byly sku­teč­ně nale­ze­ny a Dennis byl osvo­bo­zen.

Zdálo by se, že vše dob­ře dopadlo a pohád­ky může být konec. Opak je ale prav­dou. Teprve pro­puš­tě­ním z věze­ní se daly všech­ny věci a udá­los­tí do pohy­bu. 

Nastěhovali se do otco­va domu. Od té doby, co sem při­je­li, byl Dennis jiný, jako kdy­by se v něm něco uvol­ni­lo. Proč se chce Dennis vra­cet někam, kde ho všich­ni nená­vi­dí, přes­to­že může jet, kam se mu zlí­bí?

Najednou se cíti­la hroz­ně osa­mo­ce­ná. Jako kdy­by muž, za kte­ré­ho se pro­vda­la, nikdy nee­xis­to­val a ona se vzbu­di­la do živo­ta, kte­rý nepo­zná­va­la, a ocit­la se upro­střed pří­bě­hu, jemuž nero­zu­mě­la.

Není mož­né strá­vit něko­lik dese­ti­le­tí ve věze­ní a zůstat nor­mál­ní. To pros­tě nejde. Kam se poděl ten něž­ný, roman­tic­ký a jem­ný muž z dopi­sů? Dennis něco tají, jeho řeč těla vyja­d­řo­va­la obran­ný postoj, na žád­nou otáz­ku neod­po­vě­děl pří­mo a jeho odpo­vě­di byly vyhý­ba­vé, čím při­po­mí­nal cho­vá­ní poli­ti­ků, kte­ří se něčím pro­vi­ni­li.

Každou chví­li se tu vyno­řo­va­ly vzpo­mín­ky na straš­li­vý život, kte­rý Dennis vedl, než Sam poznal, a ona se trá­pi­la tím, že jeho děsi­vou minu­lost nemů­že nijak vyma­zat. A ješ­tě hor­ší bylo, že se nená­vi­dě­la za to, jak ničí jeho sou­čas­ný život - kdy­ko­li mu nedů­vě­řo­va­la, kdy­ko­li vyvo­lá­va­la hád­ku, kdy­ko­li se ho sna­ži­la při­mět udě­lat něco, co odpo­ro­va­lo jeho při­ro­ze­nos­ti nebo do čeho se mu nechtě­lo.

Jenže záhy vyplou­va­jí na svět­lo nová fak­ta a zdá se, že Dennis až tak nevin­ný být nemu­sí. Kolik dívek zmi­ze­lo v Red River a co o tom všem Dennis oprav­du ví? Proč si je celé tohle měs­to tak jis­té, že ty dív­ky jsou mrt­vé? 

Dennis stej­ně jako Sam je ješ­tě nedo­zrá­lý a zma­te­ný člo­věk. Jedinec, jehož minu­lost obe­stí­rá řada otaz­ní­ků, na kte­ré je tře­ba najít odpo­vě­di a tím dopo­mo­ci k uza­vře­ní někte­rých život­ních kapi­tol. Podaří se to Samantě a nebu­de pak sama v ohro­že­ní živo­ta? Ukáže Dennis svo­jí sku­teč­nou tvář? Jaké odha­le­ní děsi­vé­ho tajem­ství na Samanthu ve sku­teč­nos­ti čeká? A jak se s tím vším doká­že vypo­řá­dat?….

Více na Kritiky.cz
Mafia „Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít.“ Tommy Angelo o Donu Salierim...
Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti Jakoby snad život „po střední“ už ani nebyl zábavný. Alespoň takovým trendem se v posled...
Titulky k Orange Is the New Black S07E09 - The Hidey Hole Piper v sobě konečně začíná nacházet sílu postavit se svému životu za mřížemi a překva...
Zlodějka knih - NOVÁ RODINA Se Sophií Nelisse v roli Liesel filmaři rychle uzavřeli dlouho diskutované možnosti hereckého ...
Soutěž o 2x DLC (Italy+France) do Euro Truck Simulator 2 S našim partnerem Comgad.cz vyhlašujeme novou soutěž o 2x DLC (Italy+France) do Euro Truck Simul...

naivnímanželka1

Kniha „Naivní man­žel­ka“ zpo­čát­ku vypa­dá na pří­běh z čer­ve­né knihov­ny, jež se pro pro­cit­nu­tí hlav­ní hrdin­ky mění na usi­lov­né hle­dá­ní prav­dy a odpo­vě­dí na nevy­řče­né otáz­ky a v nepo­sled­ní řadě i bojem o svůj holý život.

Thriller si vás zís­ká svým pod­ma­ni­vým pří­bě­hem, ve kte­rém se nevy­plá­cí bez­mezně věřit a důvě­řo­vat, ale nao­pak si vše pro­vě­řo­vat. První část kni­hy, kde se řešil milost­ný vztah po dopi­sech a děj se ode­hrá­val pře­váž­ně ve věz­ni­ci, mě moc nena­dchnul, a užuž jsem chtě­la tuto kni­hu odlo­žit, ale jsem ráda, že jsem to nako­nec neu­dě­la­la.

Jakmile se Dennis dosta­ne z věze­ní, nabí­rá děj vel­mi rych­lý spád a není nou­ze o napě­tí, intri­ky, mani­pu­la­ce a skry­té hádan­ky, pře­váž­ně ta týka­jí­cí se jeho minu­los­ti. Až do posled­ní strán­ky nebu­de­te tušit, co všech­no může stát na poza­dí jed­not­li­vých živo­tů, a jaké skry­té pohnut­ky mohou mít lidé z nej­bliž­ší­ho oko­lí. Nechte se pře­kva­pit vel­mi zají­ma­vých kon­cem a rozuz­le­ním cel­ko­vé­ho děje.

Takovýho, jakej byl dřív, než jste z něj udě­la­li to, co je z něho dneska. Než se nau­čil vypa­dat jako kořist, a ne jako pre­dá­tor.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský.  Vydáno v edi­ci Knihy Omega

Více na Kritiky.cz
Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hank...
Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva...
NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA Roztomilý debut o tom, co se stane, když se dívka, jež nemůže zapomenout, spřátelí s mužem...
Hulk - bez elasťáků a celý zelený Na internetu se objevil piratský workprint filmu, bez dodělaných efektů. A za jeho uveřejnění...
#2089: Oskar Ed: Můj největší sen Oskar Ed: Můj největší senVydalo nakladatelství Lipnik v pevné vazbě v roce 2016. Vydán...

NAIVNÍ MANŽELKA

Autorka: Amy Lloyd

Přeložila: Veronika Křemenová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran:386

ISBN 978-80-7390-861-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […]
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • Šesté zastavení18. srpna 2019 Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod názvem "Šesté zastavení" zcela určitě líbit. Jedná se o velmi fascinující a pestré čtení, bravurně […]
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]