Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nahlédněte do reklamní branže!

Nahlédněte do reklamní branže!

Reklama
Reklama

V před­vá­noč­ní době je vel­mi aktu­ál­ní téma náku­pu a pro­de­je. Často se vra­cí­te z obcho­du obtěž­ká­ni taš­ka­mi a pře­mýš­lí­te, jak se moh­lo stát, že jste nakou­pi­li i to, o čem jste do dneš­ní­ho dne vůbec netu­ši­li, že exis­tu­je. Vítejte ve svě­tě úspěš­né­ho mar­ke­tingu, kte­rý je neod­mys­li­tel­ně spo­je­ný s kva­lit­ní rekla­mou. A jak se tako­vá rekla­ma vůbec dělá? Ani učeb­ni­ce, ani kni­ha pro úpl­né lai­ky, to je kni­ha s jed­no­du­chým názvem Reklama dvo­ji­ce auto­rů Jitka VysekalováJiří Mikeš.

Jedná se už o čtvr­té aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní a toto čís­lo napo­ví­dá, že se jed­ná o pub­li­ka­ci pro­vě­ře­nou a oblí­be­nou nejen mezi stu­den­ty mar­ke­tingu, ale i mezi mar­ke­té­ry s pra­xí, kte­ří se zají­ma­jí o novin­ky v obo­ru, kte­rých je v této bran­ži rok co rok spous­ta. A nemu­sí se nut­ně jed­nat jen o soci­ál­ní sítě a rekla­mu na inter­ne­tu, jak by se na prv­ní pohled moh­lo znát.

Pokud by se kni­ha pře­ce jen dosta­la do ruky něko­mu zce­la nepo­lí­be­né­mu, začí­na­jí auto­ři pozvol­na infor­ma­ce­mi o tom, co je rekla­ma, komu­ni­kač­ní mix a mar­ke­tingo­vá stra­te­gie. Ovšem už dal­ší kapi­to­la smě­řu­je pří­mo do pra­xe a dozví­te se, jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, aby oslo­vi­la cílo­vou sku­pi­nu a pomoh­la pro­dat výro­bek, zlep­šit pově­do­mí nebo dokon­ce image spo­leč­nos­ti. Dvojice auto­rů si vší­má i dvou spe­ci­fic­kých sku­pin a jejich nákup­ní­ho cho­vá­ní, kte­ré zís­ká­va­jí na trhu stá­le vět­ší podíl. Jak oslo­vit děti a seni­o­ry? Co od rekla­my oče­ká­va­jí?

Drtivou vět­ši­nu kni­hy zabí­ra­jí prak­tic­ké návo­dy, jak kon­ci­po­vat tu kte­rou reklam­ní kam­paň. Kniha jde oprav­du do hloub­ky, pro­to­že zde najde­te i kapi­to­lu o tom, jaké názvy a loga zvo­lit a jaké emo­ce pro­dá­va­jí. Závěrem se kni­ha věnu­je tomu, jak vybrat správ­nou reklam­ní agen­tu­ru, bez kte­ré se dnes už neo­be­jde ani sebe­men­ší fir­ma. Poslední kapi­to­la je věno­vá­na novým tren­dům v mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci, na kte­ré se dosta­lo pou­ze tři­cet stran, což je troš­ku ško­da, pro­to­že soci­ál­ní sítě hýbou svě­tem a o vývo­ji v této oblas­ti se nedá říct nic jiné­ho, než že je pře­kot­ný a novin­ky jsou téměř na den­ním pořád­ku. Kdo před pár lety sly­šel o pro­duct pla­ce­men­tu, buz­zmar­ke­tingu, geri­lo­vém mar­ke­tingu nebo viro­vém mar­ke­tingu? Možná se ten­to druh rekla­my pou­ží­val běž­ně, ale šlo jen o to, najít pro něj vhod­né jmé­no a nau­čit se s ním pra­co­vat.

Knihu Reklama s podti­tu­lem Jak dělat rekla­mu lze dopo­ru­čit zájem­cům o ten­to obor, stej­ně jako lidem z pra­xe, pro­to­že se zde dozví­te oprav­du reál­né návo­dy, jak postu­po­vat v kon­krét­ních pří­pa­dech a nena­ra­zí­te jen na obec­né plá­cá­ní, ze kte­ré­ho se nic urči­té­ho nedo­zví­te. Autoři Jitka VysekalováJiří Mikeš jsou zku­še­ní mata­do­ři s dlou­ho­le­tou pra­xí na poli rekla­my. A to v rovi­ně aka­de­mic­ké i firem­ní a na tex­tech je to znát.


  • Název kni­hy:     Reklama
  • Autoři:                 Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš
  • Nakladatelství:                 Grada
  • Rok vydá­ní:        2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86261 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56623 KB. | 28.06.2022 - 04:27:21