Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Naděžda Kalábová: Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme?

Naděžda Kalábová: Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme?

Hry

Škoda, že až po prázd­ni­nách vychá­zí kníž­ka Hry pro malé ces­to­va­te­le. Nikdy neu­sly­ší­te: Kdy už tam bude­me? Možná by totiž mno­hým rodi­čům usnad­ni­la let­ní ces­to­vá­ní s dět­mi mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, ať už na dovo­le­nou nebo na výlet. Každý cíl totiž vyža­du­je ces­tu, někdy krat­ší, jin­dy del­ší. Od dospě­lé­ho vyža­du­je dobrou pří­pra­vu, pev­né ner­vy a sou­stře­dě­ní se na samot­né ces­to­vá­ní.  A od dítě­te? Aby v kli­du sedě­lo, poslou­cha­lo a pokud mož­no nerem­ca­lo. Bohužel, dítě je dítě a udr­žet ho mnoh­dy i něko­lik hodin v auto­se­dač­ce, na seda­dle auto­bu­su nebo leta­dla je mnoh­dy úkol nad­lid­ský. Pomoci by v tom moh­la prá­vě kníž­ka Hry pro malé ces­to­va­te­le. Fungovat bude ovšem pou­ze v pří­pa­dě, že se dítě­ti nedě­lá při čte­ní v doprav­ních pro­střed­cích špat­ně. I když je pub­li­ka­ce urče­ná hlav­ně na dobu ces­ty, oce­ní­te ji i při čeká­ní s dět­mi – tře­ba na úřa­dě nebo u léka­ře. Stačí se vyba­vit tuž­kou – dopo­ru­ču­ji oby­čej­nou a pas­tel­ka­mi a zába­va může začít. Pokud ale dou­fá­te, že o dětech při hrách s kníž­kou neu­sly­ší­te, věz­te, že někte­ré úko­ly sou­čin­nost rodi­čů pří­mo vyža­du­jí – komu jiné­mu by dítě mělo pře­vy­prá­vět pří­běh, kte­rý nakres­li­lo nebo zahrát si hru na Moje oblí­be­né čís­lo?

„Hry a úko­ly jsou vole­ny tak, aby je děti vyzkou­še­ly samy nebo spo­leč­ně s dospě­lý­mi. Jsou uspo­řá­dá­ny do jed­not­li­vých kapi­tol, kte­ré jsou moti­vač­ně pro­po­je­ny krát­kou pohád­kou o čaro­děj­ni­ci Ratatůňce, kte­rá pře­sta­la létat na koš­tě­ti a poří­di­la si auto. Rodiče si mohou  jed­not­li­vé úko­ly pře­tvá­řet, pří­pad­ně dopl­ňo­vat a roz­ši­řo­vat dle mož­nos­tí,“ vysvět­lu­je autor­ka kni­hy a dodá­vá: „Zařazováním jed­no­du­chých hra­vých úko­lů a čin­nos­tí napo­má­há­me dětem roz­ví­jet jejich ver­bál­ní schop­nos­ti i mimoslov­ní vyja­d­řo­vá­ní, učí­me je naslou­chat, vyja­d­řo­vat své myš­len­ky, roz­ví­jet smys­lo­vé vní­má­ní, řešit urči­té situ­a­ce, dis­ku­to­vat nad nej­růz­něj­ší­mi pro­blémy.“

Díky jed­not­li­vým kapi­to­lám „nakouk­nou“ děti do pří­ro­dy, do říše čís­le a pís­me­nek, uvě­do­mí si roz­ma­ni­tost barev a tva­rů, zaži­jí nejed­no pře­kva­pe­ní, čeka­jí je také obje­vy a pozná­ní. Poslední kapi­to­la je věno­vá­na kří­žov­kám a luš­tě­ní. V pod­sta­tě se hra­vou for­mou pro­cvi­čí škol­ní zna­los­ti ze všech oblas­tí – čes­ké­ho jazy­ka, mate­ma­ti­ky, pří­ro­do­vě­dy i vlas­ti­vě­dy a to, aniž by to dítě pozna­lo.

U někte­rých her jsou vysvět­liv­ky pro rodi­če, u kaž­dé­ho úko­lu je uve­de­no věko­vé roz­me­zí, pro jak sta­ré děti je hra urče­ná. Potěší se jimi vět­ši­nou děti od šes­ti do dese­ti let.

Knížka, vlast­ně pra­cov­ní sešit, je hez­ky ilu­stro­va­ná, kre­a­tiv­ní, pod­po­ru­je fan­ta­zii dětí a vše­stran­ně je roz­ví­jí.


Hry pro malé ces­to­va­te­le. Nikdy neu­sly­ší­te: Kdy už tam bude­me?
Autor
: Naděžda Kalábová
Ilustrace: Libor Drobný

Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti

Nakladatelství: Fragment

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 135

Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: AlbatrosMedia.cz za 135 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33349 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53243 KB. | 04.12.2021 - 04:44:32