Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > NABÍT A ZABÍT - Premiéra 5.10. 2006

NABÍT A ZABÍT - Premiéra 5.10. 2006

LNS je nepřed­ví­da­tel­ný a ducha­pl­ný thriller, kte­rý se pro­plé­tá a točí mezi svě­tem kri­mi­nál­ní­ků, záměn osob a nekom­pro­mis­ní, tvr­dou pomstou. Slevinovi /Josh Hartnett/ se prá­vě moc neda­ří. Vyhodili ho z prá­ce, okrad­li ho a navíc při­sti­hl svou pří­tel­ky­ni , jak si to roz­dá­vá s  jiným chláp­kem v jejich poste­li.
Ale to je jenom směš­ný začá­tek jeho pro­blé­mu, všech­no bude mno­hem hor­ší...
Aby se z toho vše­ho dostal, půj­čí si od své­ho pří­te­le Nicka Limese byt v New Yorku, zatím co on bude mimo měs­to. Nickova nepří­tom­nost však neče­ka­ně při­dá na seznam jeho pro­blé­mů jeden bru­tál­ní smr­tí­cí kolo­toč.
New York je nebez­peč­né mís­to k žití, s  pod­svě­tím plným kri­mi­nál­ní­ků a gan­gs­te­rů. Ale dva z nich jsou nej­re­spek­to­va­něj­ší, jsou to tvr­dí gan­gs­te­ři sta­ré ško­ly: Rabbi / Ben Kingsley/ a  Boss / Morgan Freeman/. Původně part­ne­ři, nej­lep­ší přá­te­lé, nyní úhlav­ní nepřá­te­lé. Oba dva jsou skvě­le chrá­ně­ni a jeden dru­hé­ho obvi­ňu­jí z  nedáv­ných vražd bookma­ke­rů.
Boss se momen­tál­ně zao­bí­rá myš­len­kou na pomstu za své­ho syna, kte­ré­ho zabil jeden z Rabbiho lidí. ale aby nedal zámin­ku k vzni­ku tře­tí svě­to­vé vál­ky, najme si obá­va­né­ho nájem­né­ho vra­ha Goodkata /Bruce Willis/, aby pro­blém vyře­šil. Goodkatův plán je vel­mi jed­no­du­chý: najít hazard­ní­ho hrá­če, kte­rý dlu­ží Bossovi pra­chy a  donu­tit ho smr­tí­cí „kou­sek“. Vyberou muže čís­lo 1729: Nicka Limese.

Mezitím se Slevin sezna­mu­je se svou líbez­nou sou­sed­kou Lindsley /Lucy Liu/. Jejich flirt je pře­ru­šen pří­cho­dem Bossových mužů do bytu Nicka Limese. Nikdo neví,  jak Nick vypa­dá, prá­vě pro­to, nedo­ká­že Slevin vysvět­lit omyl a  pře­svěd­čit je, že on není ten, koho hle­da­jí.
Předvedou Slevina před Bosse. Jeho nabíd­ka zní: Slevin zabi­je Rabbiho syna a jeho dluh vůči Bossovi bude spla­cen. Bude mít od něj pokoj a až do kon­ce živo­ta si bude moc dělat, co bude chtít. V opač­ném pří­pa­dě ho čeká nepo­psa­tel­né utr­pe­ní.
Záležitosti se však ješ­tě zhor­šu­jí v momen­tě, kdy je Slevin chy­ce­ný Rabbiho lid­mi.
Stojíc mezi dvě­ma gan­gs­te­ry Slevin zjis­tí, že jedi­ná jeho šan­ce je vzít Bossův job.
Každý Slevinův krok navíc sle­du­jí Dumbrowski a Brikowski, dva taj­ní poli­caj­ti v  moni­to­ru­jí­cím voze a tvr­dě jdou za tím, co se děje v míst­ním pod­svě­tí. Snaží se ze Slevina dostat odpo­vě­di na své otáz­ky, ale on jim odmít­ne poza­dí odha­lit.  Teď má Slevin za zády poli­cii, Bossovi a Rabbiho lidi.

Masakr vrcho­lí, kaž­dý je zasa­žen, včet­ně poli­caj­tů, gan­gs­te­rů a v nepo­sled­ní řadě i  Lindlsey.  Slevin dotáh­ne svůj džob do doko­na­lé­ho a absurd­ní­ho kon­ce.
Vše je najed­nou úpl­ně jinak, než mělo původ­ně být...

Intersonic s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40615 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55754 KB. | 22.05.2022 - 03:51:10