Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > NABÍT A ZABÍT (Lucky Number Slevin)

NABÍT A ZABÍT (Lucky Number Slevin)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po roman­tic­kém dra­ma­tu Miluj mě, pro­sím při­chá­zí Paul McGuigan s dal­ším fil­mem poně­kud ostřej­ší­ho cha­rak­te­ru– Lucky Number Slevin. Tento thriller nebo chcete-li gan­gs­ter­ka nabí­zí skvě­lou podí­va­nou s celou plejá­dou hvězd. Uznejte sami, tako­vé osob­nos­ti jako jsou Morgan Freeman (Sedm, Utržený ze řetě­zu, Božský Bruce) drs­ňák Bruce Willis, roman­tik a idol dív­čích srd­cí Josh Harnett (Pearl Harbor), sexy před­sta­vi­tel­ka něž­né­ho pohla­ví Lucy Liu (Charlieho andíl­ci 1,2, Kill Bill 1,2), to pros­tě mlu­ví za vše…Snímek skot­ské­ho reži­sé­ra začí­ná sice poně­kud cha­o­tic­ky, ale neboj­te se. Ani já jsem zpo­čát­ku netu­šil, co se z toho vše­ho vyklu­be. Z niče­ho nic se na letiš­ti obje­ví Bruce Willis na vozíč­ku s větou:„ To byly časy ‘‘a začne vyprá­vět náhod­né­mu chla­pí­ko­vi jeden dost kru­tý pří­běh… Znáte to, někdo nakous­ne pří­běh z minu­los­ti, divák se na něj zamě­ří a najed­nou bum! Objeví se zce­la nová zápletka…Na vás pak nezbý­vá nic jiné­ho, než si postup­ným sklá­dá­ním jed­not­li­vých indí­cií sesta­vit pří­běh tak, aby do sebe vše zapadlo.

Slevina (Josh Harnett) pro­ná­sle­du­je už od začát­ku celá řada pro­blé­mů a nehod. (pří­tel­ky­ně ho pod­vá­dí, ukra­dou mu dokla­dy a k tomu vše­mu mu ješ­tě zlo­mí nos)

A aby toho neby­lo málo, nešťast­nou náho­dou se zaple­te do potí­ží s dvě­ma nej­moc­něj­ší­mi gan­gy ve měs­tě - Vůdce čer­noš­ské­ho gan­gu zva­ný ‘‘Boss‘‘(Morgan Freeman) a vůd­ce židov­ské­ho gan­gu ‘‘Rabbi‘‘(Ben Kingsley).Zpočátku mezi obě­ma vůd­ci pano­val přá­tel­ský vztah, ale kvů­li neu­stá­lé­mu obvi­ňo­vá­ní z nedáv­ných záhad­ných vražd bookma­ke­rů se jejich sym­pa­tie razant­ně změ­ni­ly. Napomohla tomu také vraž­da Bossova syna. Oběma gan­gům tedy Slevin dlu­ží pení­ze a ani o tom chudák neví…Co na to říct? Slevin byl pros­tě ve špat­nou dobu na špat­ným mís­tě.

Slevin tedy dostá­vá 48-hodinovou časo­vou lhů­tu na spla­ce­ní dlu­hů. Mezitím na scé­nu vstu­pu­je krás­ná sou­sed­ka Lindsey (Lucy Liu), do kte­ré se Slevin ihned zami­lu­je. Jenže je tu onen pro­blém s peně­zi. Chudák chla­pec je bohu­žel úpl­ně švorc, a pro­to mu Boss nabíd­ne služ­bu. Odplata- smrt syna za syna. Nyní do hry (vlast­ně už podru­hé) vstu­pu­je také šedá emi­nen­ce– muž zva­ný Goodkat (Bruce Willis). Jedná se o pro­fe­si­o­nál­ní­ho zabi­já­ka, kte­rý když při­je­de do měs­ta, tak tam zůsta­ne jen hod­ně mrtvých a pořád­nej nepo­řá­dek…

Právě od této pasá­že film začne nabí­rat obrát­ky k napí­na­vé­mu a hlav­ně pře­kva­pi­vé­mu kon­ci, tak­že se nech­te pře­kva­pit jak celý thriller dopad­ne… Do našich kin by měl ten­to sní­mek pre­mi­é­ro­vě zaví­tat v říj­nu 2006 a věř­te mi, že sto­jí za shléd­nu­tí.

Nezapomněl jsem na něco? Ano, pře­ce poli­cie! Ta vůbec netu­ší, co se ve měs­tě děje a jen nemo­houc­ně při­hlí­ží, co všech­no se seme­le. Mimochodem šéfa poli­cie hra­je Stanley Tucci, zná­mý napří­klad z fil­mů Terminál, či Smím pro­sit?

Je jas­né, že všem se Paul McGuigan zavdě­čit nemů­že, pro mě to však byla skvě­lá podí­va­ná a s chu­tí bych se na ten­to dob­rej thriller kouk­nul ješ­tě jed­nou. Myslím si, že tako­vou gan­gs­ter­ku (sice bez auto­mo­bi­lo­vých honi­ček) by jste si urči­tě nemě­li nechat ujít…

Pár chy­bi­ček se na fil­mu urči­tě najde a jed­na scé­na ze závě­ru je doce­la dost pře­krou­ce­ná, ale jinak bych neměl, co fil­mu vytknout. Suma sumá­rům, film na mě zapů­so­bil skvě­lým dojmem, nejen díky pro­myš­le­né­mu pří­bě­hu se skvě­lou záplet­kou, neče­ka­né­mu rozuz­le­ní, ale také díky herec­kým výko­nům. Myslím si, že Josh Harnett, se zhos­til své role vskut­ku báječ­ně. Je prav­da, že od někte­rých hvězd jsem čekal tro­chu více (asi jim chy­běl dosta­teč­ný pro­stor), ale musím podotknout, že ‘‘Božský‘‘ Bruce Willis v roli drs­né­ho zabi­já­ka opět nezkla­mal...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,66763 s | počet dotazů: 263 | paměť: 59986 KB. | 19.08.2022 - 23:22:56