Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > NABÍDKA DVD leden 2011

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s,

Dál než se zdá­lo

(Going the Distance)

Datum uve­de­ní: 19.1.2011

MOC 299,- Kč

Komedie,USA, 2010

Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston

Režie: Nanette Burstein

 

Komedie o setká­ní na půl ces­ty

 

Info o fil­mu: Erin (Drew Barrymore) a Garrett (Justin Long) pro­ži­li v létě v New Yorku krás­ný romá­nek, ale ani jeden z nich neče­kal, že to vydr­ží, pro­to­že Erin se vrá­ti­la do San Francisca a Garrett dál pra­co­val v New Yorku. Po šes­ti neu­vě­ři­tel­ně roman­tic­kých týd­nech si ale ani jeden z nich není jis­tý, že by to chtěl ukon­čit. Takže navzdo­ry tisí­ci­ki­lo­me­t­ro­vé vzdá­le­nos­ti, skep­tic­kým přá­te­lům i rodi­ně a něko­li­ka neče­ka­ným poku­še­ním, pár mož­ná najde něco jako lás­ku. A s  pomo­cí spous­ty tex­to­vek a půl­noč­ních tele­fo­nů to mož­ná oprav­du zvlád­nou.

Bonusy:

  • Vynechané scé­ny

Zvuková verze/formát: DD 5.1: češ­ti­na, ang­lič­ti­na, maďar­šti­na

Obrazový for­mát: 16:9

Titulky: čes­ké, rumun­ské, maďar­ské, ang­lic­ké pro nesly­ší­cí

Délka: 99 min.

 

 

Letohrátky 1. série - disk 2

(Tale Spin  Season 1: Disc 2)

Datum uve­de­ní: 19.1.2011

MOC 199,- Kč

Animovaný, USA, 1990

 

Info o fil­mu: Na palubě vás víta­jí kama­rá­di z Letohrátek. Dobrosrdečný pilot Balů s pomoc­ní­kem Kidem Mrakošlapem léta­jí z jed­no­ho kon­ce oblo­hy na dru­hý a plní úko­ly, kte­ré před ně před­klá­dá Rebeka Cunninghamová, ředi­tel­ka doprav­ní spo­leč­nos­ti. Všichni se dob­ře baví na cestách, na kte­rých potká­va­jí robo­ty, obří cho­bot­ni­ci a  údo­lí, v  němž žijí báj­ní tvo­ro­vé. U  dal­ších epi­zod seri­á­lu Letohrátky se poba­ví celá rodi­na!

VÝBĚR DÍLŮ:

Přišla bída na robo­ty

Příšera z čis­té­ho nebe

Lupičem pro­ti své vůli

Maminka si nechce hrát

Zvuková verze/formát: 2.0: češ­ti­na, ang­lič­ti­na, pol­šti­na, maďar­šti­na, řečti­na, ruš­ti­na, arabšti­na

Obrazový for­mát: 4:3

Titulky: čes­ké, ang­lic­ké, pol­ské, maďar­ské, řec­ké, rus­ké, ukra­jin­ské, arab­ské

Délka: 60 min.

 

Tom a  Jerry: Boj o jíd­lo

(Tom and Jerry´s Food Fight)

Datum uve­de­ní: 19.1.2011

MOC 299,- Kč

Animovaný, USA, 2010

 

Zasedněte ke sto­lu s Tomem a Jerrym

 

Info o fil­mu: Je čas na oběd? Užijte si se dvě­ma legrač­ní­mi kazisvě­ty kata­stro­fic­kých a  úžas­ných dopbro­duž­ství do sytos­ti. Ve spo­leč­nos­ti Toma a Jerryho, nej­hla­do­věj­ší koč­ky  a myši na svě­tě, kte­ré neu­stá­le shá­ně­jí něco k  jídlu, vás čeká skvě­lá zába­va, bláz­ni­vé honič­ky a gagy k  popuká­ní  Ať už jde o stea­ky, mlé­ko nebo dor­ty, s touhle nena­syt­nou dvo­ji­cí je o  zába­vu vždyc­ky posta­rá­no.

Epizody: Mazlíčci v ohro­že­ní * Grilovací rvač­ka * Honba za foto­gra­fií * Jak nakr­mit malič­ké­ho * Nedosažitelné stea­ky

Zvuková verze/formát: (mono): češ­ti­na, ang­lič­ti­na, řečti­na, něm­či­na

Obrazový for­mát: 4:3

Titulky: čes­ké, řec­ké, ang­lic­ké a  němec­ké pro nesly­ší­cí

Délka: 39 min.

 

Přátelé 3. série 4DVD

(Friends Season 3)

Datum uve­de­ní: 19.1.2011

MOC 899,- Kč

TV seri­ál, USA,1996, 1997

Hrají: Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer

Režie: James Burrows, Peter Bonerz, Gary Halvorson, Kevin Bright a dal­ší

 

Nejlíp se máte vždyc­ky s Přáteli.

 

Info o fil­mu: Vydejte se na vzta­ho­vý tobo­gan s  LUXUSNÍ ČTYŘDISKOVOU EDICI KOMPLETNÍ TŘETÍ SEZÓNY. Phoebe se setká se svým nevlast­ním bra­t­rem a bio­lo­gic­kou mat­kou, o nichž dosud nemě­la ani tuše­ní, Ross a Rachel jsou zno­vu spo­lu, otáz­ka ale zní, jak dlou­ho to vydr­ží. Během netra­dič­ní­ho fot­ba­lo­vé­ho zápa­su na Díkůvzdání vybub­lá na povrch skry­tá riva­li­ta. Podívejte se a při­po­meň­te si, proč jsou Přátelé nepo­ra­zi­tel­nou tele­viz­ní par­tou.

 

Zvuková verze/formát: (2.0) češ­ti­na, ang­lič­ti­na

Obrazový for­mát: 4:3

Titulky: čes­ké, ang­lic­ké

Délka: 587 min.

 

Blbec k  veče­ři

(Dinner for Schmucks)

Datum uve­de­ní: 26.1.2011

MOC 399,- Kč

Komedie, USA, 2010

Hrají: Steve Carell, Paul Rudd, Lucy Punch

Režie: Jay Roach

 

Od reži­sé­ra fil­mu Fotr je lotr

 

Info o fil­mu: Ctižádostivého Tima dělí od vrcho­lu kari­é­ry jen jedi­né: kapi­tál­ní blbec, kte­rý by ho dopro­vo­dil na pra­vi­del­nou veče­ři se šéfem. Toho, kdo na pár­ty dora­zí s nej­vět­ším podi­ví­nem, totiž čeká pový­še­ní. Nakonec se ale na Tima usmě­je štěs­tí: excen­t­ric­ký Barry (Steve Carell) vytvá­ří vari­a­ce na zná­má umě­lec­ká díla, při­čemž původ­ní posta­vy nahra­zu­je vycpa­ný­mi hlo­dav­ci! Když tahle dvoj­ka zased­ne ke sto­lu, bláz­ni­vé situ­a­ce nebe­rou kon­ce. Blbec k veče­ři, to je skvě­lá zába­va v podá­ní dvou nevšed­ních přá­tel ser­ví­ro­va­ná během jed­no­ho bizar­ní­ho večír­ku!

Bonusy:

  • Největší trou­bo­vé na svě­tě
  • Nepovedené scé­ny
  • Vystřižené scé­ny

Zvuková verze/formát: češ­ti­na (Dolby Digital 5.1), ang­lič­ti­na (Dolby Digital 5.1), pol­šti­na (Dolby Digital 5.1), maďar­šti­na (Dolby Digital 5.1)

Obrazový for­mát: 16:9

Titulky: čes­ké, slo­ven­ské, ang­lic­ké, pol­ské, maďar­ské, bul­har­ské, rumun­ské, por­tu­gal­ské, slo­vin­ské, srb­ské, chor­vat­ské, řec­ké, hebrej­ské, arab­ské, island­ské, eston­ské, litev­ské, lotyš­ské

Délka: 109 min.

 

 

Lilo a  Stitch  1. série - disk 2

(Lilo & Stitch  Season 1 - Disc 2)

Datum uve­de­ní: 26.1.2011

MOC 199,- Kč

Animovaný,USA, 2003

 

Epizody  5-8

Info o fil­mu: JING A JANG

Experimenty 501 a 502

Experiment 501 (Jing) stří­ká vodu a expe­ri­ment 502 zase lávu. Oba expe­ri­men­ty byly akti­vo­vá­ny sou­čas­ně! Kdyby se náho­dou navzá­jem dotk­ly, vznik­lo by obrov­ské množ­ství ener­gie, kte­ré by způ­so­bi­lo straš­li­vou zká­zu. Lilo a Stich se nemo­hou dohod­nout, jak expe­ri­men­ty chy­tit, ale jeden bez dru­hé­ho uspět nedo­ká­ží. Musí spo­lu­pra­co­vat...

RÍŠA

Experiment 513

Experiment 513 (Ríša) vyvo­lá­vá zemětře­se­ní a vytvo­ří vel­kou trh­li­nu, kvů­li níž se Země téměř roz­lo­mí! Zachránit Zemi jde jedi­ně tak, že se vytvo­ří dal­ší praskli­na, ovšem tu může udě­lat jedi­ně expe­ri­ment 513. Toho ale zajal Gantu...

SMRAĎOCH

Experiment 254

Lilo a Stitch zajmou expe­ri­ment 254, kte­rý si doká­že všech­ny pod­ma­nit svým libým hla­sem a  roz­to­mi­lým vystu­po­vá­ním. Experiment 254 ale 42 hodin po akti­va­ci začne vydá­vat odpor­ný zápach, a tak ho Lilo nazve Smraďoch. Zápach se brzy začne šířit a  jedi­ný, komu při­pa­dá pří­jem­ný, je Pleakley...

ANDÍLEK

Experiment 007

Mertle se vyta­hu­je, že své­ho psí­ho miláč­ka Gigiho při­hlá­si­la do sou­tě­že a Lilo chce při­hlá­sit Stitche, aby Gigiho pora­zil. Přesvědčí Nani a  spo­lu s Jumbou se vyda­jí na Honolulu, ale plá­ny jim zkří­ží Gantu, kte­rý se najed­nou obje­ví a Gigiho odve­de. Gigi je totiž ve sku­teč­nos­ti expe­ri­ment 007! A  tak se Stitch musí hod­ně sna­žit, aby ho zís­kal zpět!

Zvuková verze/formát: čes­ky 2.0, ang­lic­ky 2.0, chor­vat­sky 2.0, rumun­sky 2.0, maďar­sky 2.0, bul­har­sky 2.0, řec­ky 2.0

Obrazový for­mát: 4:3

Titulky: čes­ky, ang­lic­ky, chor­vat­sky, rumun­sky, slo­vin­sky, maďar­sky, bul­har­sky, řec­ky

Délka: 88 min.

 

Rychlá rota  1. série - disk 2

(Chip N“ Dale Rescue Rangers: Volume 1  - Disc 2)

Datum uve­de­ní: 26.1.2011

MOC 199,- Kč

Animovaný,USA, 1989

 

Neuvěřitelná dob­ro­druž­ství a kopec zába­vy!

 

Info o fil­mu: Rychlá rota – to je plná náruč odva­hy a při­nejmen­ším stej­ně tolik bez­vad­ných kous­ků a lstí. Kamarádi z Rychlé roty se neza­sta­ví, dokud nevy­ře­ší pří­pad. I hlí­dá­ní dvou veve­rek se pro­mě­ní v nebez­peč­né dob­ro­druž­ství, když se Rychlá rota ocit­ne v pěk­né bryn­dě, a to doslo­va! Ať už jsou na sto­pě zmi­ze­lé závě­ti lor­da Baskervilla, nebo pomá­ha­jí rybám, kte­ré se poklá­da­jí za kuřa­ta, při  sle­do­vá­ní jejich dob­ro­druž­ství se roz­hod­ně nudit nebu­de­te!

Výběr dílů:

Veverčí chůvy

Superpes Blesk

Ras Baskervilský

Pozor, rodi­če!

Zvuková verze/formát: 2.0 češ­ti­na, ang­lič­ti­na, pol­šti­na, hebrej­šti­na, turečti­na, ruš­ti­na, arabšti­na

Obrazový for­mát: 4:3

Titulky: ukra­jin­ské, rus­ké

Délka: 88 min.

 

Gumídci 1. série - disk 2

(Gummi Bears, The: Volume 1 - Disc 2)

Datum uve­de­ní: 26.1.2011

MOC 199,- Kč

Animovaný, USA, 1985

 

Epizody 7-12

Vydejte se za dob­ro­druž­stvím s těmi nej­roz­to­mi­lej­ší­mi hrdi­ny - do svě­ta plné­ho kou­zel a tajem­ství!

 

Info o fil­mu: Každý med­ví­dek je jiný! V Gumdolí spo­lu žijí nevr­lý Brůča, moud­rý Brepta, mateř­ská Babča, jed­lík Bumla, nespou­ta­ná Bára a  odváž­ný mla­dý Bíďa, a když hro­zí nebez­pe­čí, drží spo­lu jako nepo­ra­zi­tel­ný tým!

Když Don Kokr z Ghentu uvíz­ne v Gumdolí a rozzlo­bí gumíd­ky, dojde k sou­bo­ji čaro­dě­jů. Brepta ovšem bude potře­bo­vat pomoc ze všech stran, aby doká­zal mis­tra kou­zel pora­zit. Čeká Vás i řada jiných dob­ro­druž­ství s obrov­ským divo­čá­kem, zača­ro­va­ným kamen­ným chr­li­čem a vel­mi hla­do­vým ptá­kem, a to všech­no dove­dou Gumídci za jedi­ný den!

Výběr dílů:

Puňta se vra­cí / Chrochtavé rodeo

Rozhodnutí / Noc s chr­li­čem

Náladový Brůča / Souboj čaro­dě­jů

Chytrá past na hlu­pá­ky / Honička na hopstrá­dě

Světloskop / Jen výš, jen dál

Zvuková verze/formát: 2.0 češ­ti­na, ang­lič­ti­na, pol­šti­na, maďar­šti­na, řečti­na, ruš­ti­na, arabšti­na

Obrazový for­mát: 4:3

Titulky: ang­lic­ké, rus­ké, ukra­jin­ské

Délka: 144 min.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55500 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56027 KB. | 24.05.2022 - 02:45:06