Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

word image 6

Po svě­to­vé pre­mi­é­ře na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách a uve­de­ní v Čechách vyrá­ží Nabarvené ptá­če Václava Marhoula na fes­ti­va­ly po celém svě­tě. Film, kte­rý má na svém kon­tě po dvou týd­nech v čes­kých kinech přes 55 tisíc divá­ků, zís­kal také ame­ric­ké­ho dis­tri­bu­to­ra – IFC Films.

Na začát­ku září pře­kva­pil Václav Marhoul svým čer­no­bí­lým sním­kem v ital­ských Benátkách, v dru­hém záři­jo­vém týd­nu vel­ko­le­pou pre­mi­é­rou v Praze a hned poté se film vydal na ces­tu po zahra­nič­ních fes­ti­va­lech. Momentálně má za sebou uve­de­ní v rám­ci Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Torontu, v rus­kém Petrohradu i dal­ším význam­ném seve­ro­a­me­ric­kém fil­mo­vém fes­ti­va­lu v kanad­ské­ho Vancouveru.

Režisér a pro­du­cent Václav Marhoul mezi­tím kaž­dý den objíž­dí kina v čes­kých a morav­ských měs­tech, kde se účast­ní besed, auto­gra­mi­ád a po pro­jek­cích fil­mu, kte­rý

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie vysla­la do boje o účast v 92. roč­ní­ku ame­ric­kých fil­mo­vých cen Oscar, dis­ku­tu­je s divá­ky. Těch na film dora­zi­lo k dneš­ní­mu dni přes 55 tisíc.

Že je o film i v zahra­ni­čí mimo­řád­ný zájem svěd­čí nejen dal­ší pozvá­ní z fes­ti­va­lů ve Velké Británii, Lucembursku, Turecku, Německu, Polsku, Brazílii, Japonsku, Řecku, Irsku, Španělsku, na Ukrajině či v Egyptě. V USA, Bělorusku nebo Indii jde dokon­ce o sou­těž­ní sek­ce. Film totiž zís­kal také své­ho ame­ric­ké­ho dis­tri­bu­to­ra, spo­leč­nost IFC Films z New Yorku, kte­rá je před­ní dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí nezá­vis­lých fil­mů a má za sebou uve­de­ní tako­vých sním­ků, jako Chlapectví, Ztratili jsme Stalina nebo Antikrist.

Distribuční spo­leč­nost IFC Films, kte­rá je sester­skou spo­leč­nos­tí Sundance Selects a IFC Midnight a je vlast­ně­na spo­leč­nos­tí AMC Networks Inc., spo­lu­pra­co­va­la v minu­los­ti např. se Stevenem Soderberghem, Gusem Van Santem, Spikem Lee, Richardem Linklaterem, Larsem von Trierem, Paulem Dano, Claudem Chabrolem, Noahem Baumbachem, Ethanem Hawkem a mno­ha dal­ší­mi.

Realizace fil­mu Nabarvené ptá­če zabra­la 100 fil­mo­va­cích dnů během šest­nác­ti měsí­ců v cel­kem 43 loka­cích na Ukrajině, Slovensku, v Polsku a Česku. Poslední, v pořa­dí 3 531. klap­ka padla 5. čer­ven­ce 2018. Kameraman Vladimír Smutný natá­čel na čer­no­bí­lý 35 mm nega­tiv ve for­má­tu Cinemascope. Ve fil­mu se ved­le hlav­ní role, kte­rou ztvár­nil Petr Kotlár z Českého Krumlova, obje­vi­lo mezi­ná­rod­ní herec­ké obsa­ze­ní v čele s hvězda­mi jako jsou Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Udo Kier, Julian Sands či Barry Pepper. Další posta­vy si zahrá­li Tim Kalkhof, Alla Sokolova, Aleksej Kravčenko, Lech Dyblik, Júlia Valentová, Martin Nahálka, Jitka Čvančarová, Radim Fiala nebo Petr Vaněk.

Nabarvené ptá­če

Ve sna­ze uchrá­nit své dítě před maso­vým vyhla­zo­vá­ním Židů, rodi­če posí­la­jí syna k pří­buz­né na ven­kov kde­si ve východ­ní Evropě. Chlapcova teta však neče­ka­ně umí­rá a tak je dítě nuce­no vydat se na ces­tu a pro­tlou­kat se úpl­ně samo divo­kým a nepřá­tel­ským svě­tem, ve kte­rém pla­tí jen míst­ní pra­vi­dla, před­sud­ky a pově­ry. Jeho sna­hu o doslov­né fyzic­ké pře­ži­tí ale po vál­ce stří­dá jiný boj. Boj, kte­ré­ho si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svo­jí budouc­nost...

Václav Marhoul

Nabarvené ptá­če je tře­tím celo­ve­čer­ním fil­mem, pod kte­rým je Václav Marhoul (1960, Praha) pode­psán coby sce­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér. Předcházející fil­my Mazaný Filip (2003) a pře­de­vším Tobruk (2008) zís­ka­ly čet­ná domá­cí i mezi­ná­rod­ní oce­ně­ní, včet­ně Českých lvů. Produkčně se podí­lel na sním­cích Pražská pět­ka (1989) a Kouř (1990), jako pro­du­cent pak na fil­mu Postel (1998). Václav Marhoul je absol­ven­tem FAMU, obor pro­duk­ce, postup­ně pra­co­val pro Českou tele­vi­zi, Krátký film, ve Filmovém Studiu AB Barrandov začí­nal jako asi­s­tent pro­duk­ce, aby se pak v letech 1990–1997 stal jeho gene­rál­ním ředi­te­lem. V roce 1997 zalo­žil vlast­ní spo­leč­nost Silver Screen s.r.o., jejíž nápl­ní je pře­de­vším výro­ba celo­ve­čer­ních fil­mů a orga­ni­zo­vá­ní akcí v oblas­ti diva­dla a výtvar­né­ho umě­ní.

  • Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB10. září 2019 Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB Václav Marhoul Scenárista, producent, režisér Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul (1960, Praha) podepsán coby scenárista, producent a režisér. […] Posted in Profily osob
  • Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA10. září 2019 Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA Po přečtení původního románu Nabarvené ptáče je mnoho lidí v šoku z toho, jakým způsobem je v něm popisováno násilí a brutalita. Pojetí násilí v podání Jerzyho Kosińského může být sice […] Posted in Speciály
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62913 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53287 KB. | 19.09.2021 - 19:14:29