Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

word image 6

Po svě­to­vé pre­mi­é­ře na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách a uve­de­ní v Čechách vyrá­ží Nabarvené ptá­če Václava Marhoula na fes­ti­va­ly po celém svě­tě. Film, kte­rý má na svém kon­tě po dvou týd­nech v čes­kých kinech přes 55 tisíc divá­ků, zís­kal také ame­ric­ké­ho dis­tri­bu­to­ra – IFC Films.

Na začát­ku září pře­kva­pil Václav Marhoul svým čer­no­bí­lým sním­kem v ital­ských Benátkách, v dru­hém záři­jo­vém týd­nu vel­ko­le­pou pre­mi­é­rou v Praze a hned poté se film vydal na ces­tu po zahra­nič­ních fes­ti­va­lech. Momentálně má za sebou uve­de­ní v rám­ci Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Torontu, v rus­kém Petrohradu i dal­ším význam­ném seve­ro­a­me­ric­kém fil­mo­vém fes­ti­va­lu v kanad­ské­ho Vancouveru.

Režisér a pro­du­cent Václav Marhoul mezi­tím kaž­dý den objíž­dí kina v čes­kých a morav­ských měs­tech, kde se účast­ní besed, auto­gra­mi­ád a po pro­jek­cích fil­mu, kte­rý

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie vysla­la do boje o účast v 92. roč­ní­ku ame­ric­kých fil­mo­vých cen Oscar, dis­ku­tu­je s divá­ky. Těch na film dora­zi­lo k dneš­ní­mu dni přes 55 tisíc.

Že je o film i v zahra­ni­čí mimo­řád­ný zájem svěd­čí nejen dal­ší pozvá­ní z fes­ti­va­lů ve Velké Británii, Lucembursku, Turecku, Německu, Polsku, Brazílii, Japonsku, Řecku, Irsku, Španělsku, na Ukrajině či v Egyptě. V USA, Bělorusku nebo Indii jde dokon­ce o sou­těž­ní sek­ce. Film totiž zís­kal také své­ho ame­ric­ké­ho dis­tri­bu­to­ra, spo­leč­nost IFC Films z New Yorku, kte­rá je před­ní dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí nezá­vis­lých fil­mů a má za sebou uve­de­ní tako­vých sním­ků, jako Chlapectví, Ztratili jsme Stalina nebo Antikrist.

Distribuční spo­leč­nost IFC Films, kte­rá je sester­skou spo­leč­nos­tí Sundance Selects a IFC Midnight a je vlast­ně­na spo­leč­nos­tí AMC Networks Inc., spo­lu­pra­co­va­la v minu­los­ti např. se Stevenem Soderberghem, Gusem Van Santem, Spikem Lee, Richardem Linklaterem, Larsem von Trierem, Paulem Dano, Claudem Chabrolem, Noahem Baumbachem, Ethanem Hawkem a mno­ha dal­ší­mi.

Realizace fil­mu Nabarvené ptá­če zabra­la 100 fil­mo­va­cích dnů během šest­nác­ti měsí­ců v cel­kem 43 loka­cích na Ukrajině, Slovensku, v Polsku a Česku. Poslední, v pořa­dí 3 531. klap­ka padla 5. čer­ven­ce 2018. Kameraman Vladimír Smutný natá­čel na čer­no­bí­lý 35 mm nega­tiv ve for­má­tu Cinemascope. Ve fil­mu se ved­le hlav­ní role, kte­rou ztvár­nil Petr Kotlár z Českého Krumlova, obje­vi­lo mezi­ná­rod­ní herec­ké obsa­ze­ní v čele s hvězda­mi jako jsou Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Udo Kier, Julian Sands či Barry Pepper. Další posta­vy si zahrá­li Tim Kalkhof, Alla Sokolova, Aleksej Kravčenko, Lech Dyblik, Júlia Valentová, Martin Nahálka, Jitka Čvančarová, Radim Fiala nebo Petr Vaněk.

Nabarvené ptá­če

Ve sna­ze uchrá­nit své dítě před maso­vým vyhla­zo­vá­ním Židů, rodi­če posí­la­jí syna k pří­buz­né na ven­kov kde­si ve východ­ní Evropě. Chlapcova teta však neče­ka­ně umí­rá a tak je dítě nuce­no vydat se na ces­tu a pro­tlou­kat se úpl­ně samo divo­kým a nepřá­tel­ským svě­tem, ve kte­rém pla­tí jen míst­ní pra­vi­dla, před­sud­ky a pově­ry. Jeho sna­hu o doslov­né fyzic­ké pře­ži­tí ale po vál­ce stří­dá jiný boj. Boj, kte­ré­ho si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svo­jí budouc­nost...

Václav Marhoul

Nabarvené ptá­če je tře­tím celo­ve­čer­ním fil­mem, pod kte­rým je Václav Marhoul (1960, Praha) pode­psán coby sce­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér. Předcházející fil­my Mazaný Filip (2003) a pře­de­vším Tobruk (2008) zís­ka­ly čet­ná domá­cí i mezi­ná­rod­ní oce­ně­ní, včet­ně Českých lvů. Produkčně se podí­lel na sním­cích Pražská pět­ka (1989) a Kouř (1990), jako pro­du­cent pak na fil­mu Postel (1998). Václav Marhoul je absol­ven­tem FAMU, obor pro­duk­ce, postup­ně pra­co­val pro Českou tele­vi­zi, Krátký film, ve Filmovém Studiu AB Barrandov začí­nal jako asi­s­tent pro­duk­ce, aby se pak v letech 1990–1997 stal jeho gene­rál­ním ředi­te­lem. V roce 1997 zalo­žil vlast­ní spo­leč­nost Silver Screen s.r.o., jejíž nápl­ní je pře­de­vším výro­ba celo­ve­čer­ních fil­mů a orga­ni­zo­vá­ní akcí v oblas­ti diva­dla a výtvar­né­ho umě­ní.

  • Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB10. září 2019 Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB Václav Marhoul Scenárista, producent, režisér Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul (1960, Praha) podepsán coby scenárista, producent a režisér. […] Posted in Profily osob
  • Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA10. září 2019 Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA Po přečtení původního románu Nabarvené ptáče je mnoho lidí v šoku z toho, jakým způsobem je v něm popisováno násilí a brutalita. Pojetí násilí v podání Jerzyho Kosińského může být sice […] Posted in Speciály
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […] Posted in Filmové recenze
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...