Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihy k maturitě > Na západní frontě klid

Na západní frontě klid

Volné dílo.
Volné dílo.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 3,67 z 5)
Loading...

„Kdybychom se vrá­ti­li domů v roce šest­nác­tém, roz­pou­ta­li bychom z boles­ti a síly našich pro­žit­ků vichři­ci. Až se vrá­tí­me teď, bude­me una­ve­ní, zdr­ce­ní, vyho­ře­lí, z koře­nů vyvrá­ce­ní a bez nadě­je. Už se nedo­ká­že­me zapo­jit do nor­mál­ní­ho živo­ta. Porozumět mu a vyznat se v něm.“ (stra­na 182)

Pár slov o auto­ro­vi: Německý spi­so­va­tel a dra­ma­tik. V osm­nác­ti letech, po ukon­če­ní ško­ly naru­ko­val do armá­dy, kde byl něko­li­krát zra­něn. Především díky tomu jsou jeho díla pozna­me­ná­na vel­kým odpo­rem k vál­ce. Po nástu­pu nacis­mu byly jeho kni­hy pro­hlá­še­ny za „zvrh­lé umě­ní“ a byly veřej­ně pále­ny. Nakonec byl zba­ven němec­ké­ho občan­ství a dále žil stří­da­vě v Americe a Švýcarsku. Po vydá­ní kni­hy Na západ­ní fron­tě klid se setkal s oka­mži­tým úspě­chem, žád­ná jeho dal­ší kni­ha nepře­ko­na­la slá­vu té prv­ní.

Obsah: Kniha vyprá­ví o tom, jak se Pavel spo­leč­ně se svý­mi kama­rá­dy na popud své­ho uči­te­le Kantorka, roz­hod­ne, že naru­ku­je do armá­dy. V prů­bě­hu kni­hy sle­du­je­me hrů­zy vál­ky a také to, jak vál­ka Pavla a jeho kama­rá­dy zni­či­la pro dal­ší život.
V pří­bě­hu jde hlav­ně o absur­di­tu celé vál­ky protka­né s úva­ha­mi o živo­tě, smr­ti, stra­chu a přá­tel­ství.

První dojmy: Hned po prv­ních pár strán­kách jsem byla vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pe­ná. Většinou mi u knih toho­to typu chvil­ku trvá, než se začtu, ale u téhle jsem se začet­la oka­mži­tě. Už od začát­ku mě kni­ha vel­mi chyt­la.

Popis hlav­ních postav: Pavel – Osmnáctiletý gym­na­zis­ta, kte­rý naru­ku­je do armá­dy a zjiš­ťu­je, že není už scho­pen jiné­ho živo­ta. Prioritou je pro něj přá­tel­ství a je scho­pen pro své pří­te­le ris­ko­vat život.
Katza – Pavlův nej­lep­ší pří­tel, kte­rý ho nau­čí, jak se o sebe posta­rat. Je hla­vou celé jejich par­ty.
Himmelstoss – Velitel výcvi­ku, kte­rý šika­nu­je Pavla a jeho kama­rá­dy až do doby, kdy mu uká­ží, že si to nene­cha­jí líbit.

Cílová sku­pi­na: Kniha urči­tě nebu­de pro ty, kte­ří nesne­sou násil­nos­ti, pro­to­že těch je v kni­ze plno. Chce to, aby člo­věk měl poměr­ně sil­ný žalu­dek. Nehledě na to si mys­lím, že by si kni­hu měl pře­číst kaž­dý.
Kniha roz­hod­ně taky není pro mlad­ší čte­ná­ře, jeli­kož jde o vál­ku. Ale jinak bych kni­hu dopo­ru­či­la všem.

„Žádnému z nás není víc jak dva­cet, ale mlá­dí máme už dáv­no za sebou! Stali se z nás star­ci!“ (stra­na 16)

Proč jsem kni­hu zača­la číst? Prvotní impulz byla spo­lu­žač­ka, kte­rá mi jed­nou řek­la, že by ji dala pře­číst kaž­dé­mu. Po pře­čte­ní kni­hy jsem ráda, že tyhle slo­va řek­la a nemůžu jinak, než sou­hla­sit.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? Bez sebe­men­ší­ho zavá­há­ní říkám, že ano. Kniha je krát­ká, poměr­ně dob­ře čti­vá a já nevi­dím ani jeden důvod, proč bych kni­hu k matu­ri­tě nedo­po­ru­či­la.

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? Myslím, že ano. Jde o váleč­nou kni­hu a pod­le mého názo­ru se o tako­vých kni­hách vždy mlu­ví poměr­ně snad­no. Snad kaž­dý z nás doká­že říct pár slov o vál­ce. V pří­bě­hu nejsou žád­né slo­ži­té záplet­ky ani žád­né míchá­ní ved­lej­ších dějů. Když pocho­pí­te úva­hy o živo­tě ve vál­ce a smr­ti, je to doce­la snad­né.

Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Zapamatovatelná urči­tě ano, jeli­kož je pří­běh oprav­du sil­ný a hned se vám to nevy­kou­ří z hla­vy. Jsem si jis­tá, že někte­ré čás­ti se vám vry­jí pod kůži.
Čtivá je taky, ale nevím, jest­li to je u téhle kni­hy potřeb­né, pro­to­že tam jsou urči­té pasá­že, u kte­rých je potře­ba se zasta­vit a tro­chu se zamys­let. Také tam jsou čás­ti, kdy je něja­ký moment popsán tak sil­ně, že to aspoň mě osob­ně donu­ti­lo, na chvil­ku kni­hu odlo­žit a roz­dý­chat to.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Opravdu nesku­teč­ně sil­ný pro­ži­tek. Jednak na mě udě­la­ly dojem všech­ny ty úva­hy o živo­tě a také popis vál­ky. Mám pocit, že kni­hy jako je tato by v nás měli vyvo­lat urči­té úva­hy o tom, jak lidé straš­ně trpě­li a jak bychom měli být vděč­ní za to, že my takhle těž­ce bojo­vat nemu­sí­me.

Co pře­kva­pi­lo? Poutavost celé­ho pří­bě­hu. Většinou u kla­sic­ké lite­ra­tu­ry mám tro­chu pro­blém s tím, že ne kaž­dá kni­ha je psa­ná tak, že se snad­no začte­te do pří­bě­hu, zvlášť pak ty váleč­né. Na západ­ní fron­tě klid je ale pra­vý opak a do pří­bě­hu se pono­ří­te už během prv­ních pár stran.

Co zkla­ma­lo? Na téhle kni­ze jsem nena­šla nic, co by mě zkla­ma­lo.

„Naše ruce jsou země, naše tělo blá­to a oči deš­ťo­vé kaluži­ny. Nevíme, zda ješ­tě žije­me.“ (stra­na 178)

Popiš kni­hu 2 slo­vy: utr­pe­ní, bolest

Můj názor: Knihu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju všem. K matu­ri­tě je to roz­hod­ně dob­rá vol­ba. Je to sil­ný pří­běh se zají­ma­vý­mi úva­ha­mi a i kdy­by jenom v rám­ci něja­ké­ho pře­hle­du, pova­žu­ju tuhle kni­hu za něco jako nut­nost.
Fakt v kni­ze není nic, co ji vytknout. Poutavá námě­tem, pří­bě­hem i zpra­co­vá­ním. Postavy reál­né a živé. Myšlenka vel­ká a důle­ži­tá. Nemůžu nic jiné­ho, než zno­va říct, že dopo­ru­ču­ji.

Procentuální hod­no­ce­ní: 97 %


Licence foto

Tento obrá­zek je vol­ným dílem, pro­to­že se jed­ná jen o mecha­nic­ký sken či foto­ko­pii ori­gi­ná­lu vol­né­ho díla ane­bo se jed­ná o dílo, jež se evi­dent­ně tako­vé­mu ske­nu či foto­ko­pii podo­bá nato­lik, že nemů­že poží­vat ochra­ny autor­ské­ho prá­va. Originál samot­ný je vol­ným dílem z násle­du­jí­cí­ho důvo­du:

Public domain

This work cre­a­ted by the United Kingdom Government is in the pub­lic doma­in.This is because it is one of the following:

  1. It is a pho­to­gra­ph taken pri­or to 1 June 1957; or
  2. It was pub­lished pri­or to 1972; or
  3. It is an artis­tic work other than a pho­to­gra­ph or engra­ving (e.g. a pain­ting) which was cre­a­ted pri­or to 1972.

HMSO has dec­la­red that the expi­ry of Crown Copyrights applies worl­dwi­de (ref: HMSO Email Reply)
More infor­mati­on.

See also Copyright and Crown copy­right artis­tic works.


 

Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svgJak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63837 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61644 KB. | 01.12.2022 - 10:55:30