Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové

Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové

Photo © Voyo Originál
Photo © Voyo Originál

Minisérie nese pros­tý název Iveta a mapu­je prv­ní kro­ky ke slá­vě Ivety Bartošové, její kari­ér­ní vze­stup a vztah se zpě­vá­kem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shled­nu­tí prv­ní díl tří­díl­né série s názvem Tisíc oby­čej­ných věcí.

Jméno Ivety Bartošové je prav­dě­po­dob­ně zná­mé kaž­dé­mu z nás. Kontroverzní zpě­vač­ka čes­ké­ho popu, plní­cí titul­ky bul­vár­ních časo­pi­sů, zavis­lá na lécích a vždy v pří­tom­nos­ti něja­ké­ho zvlášt­ní­ho muže. Vedle toho ale také žena, kte­rá zpě­vem žila a sna­ži­la se udě­lat maxi­mum pro­to, aby si spl­ni­la svůj dět­ský sen. A prá­vě na plně­ní toho­to snu se seri­ál roz­ho­dl zamě­řit a to je to, co jej činí poměr­ně kva­lit­ní podí­va­nou a ne pou­hou bul­vár­ní sen­za­cí.

Vše se začí­ná v sedm­de­sá­tých letech v tota­lit­ním Československu, kdy malá Iveta obje­vu­je svůj pěvec­ký talent a obdi­vu­je Karla Gotta. Je tvr­do­hla­vá a neú­stup­ná, a tak se jí poda­ří pře­svěd­čit své kon­zer­va­tiv­ní rodi­če, aby ji se sestrou-dvojčetem dovo­li­li navště­vo­vat pěvec­ký sbor. Zde již takřka dospě­lá Iveta zís­ká­vá svou prv­ní sku­teč­nou pěvec­kou pří­le­ži­tost. Na jed­nom z vystou­pe­ní sbo­ru se odvá­ží zazpí­vat sólo­vě. Tento výkon je pro její uči­tel­ku nato­lik dechbe­rou­cí a pře­kva­pi­vý, že se ihned roz­hod­ne zkon­tak­to­vat své­ho vliv­né­ho zná­mé­ho, kte­rý pořá­dá vel­kou pěvec­kou sou­těž. Jedná se o fes­ti­val Mladé pís­ně a tepr­ve sedm­nác­ti­le­tá Iveta se spo­lu s rodi­či a sestrou vydá­vá před­vést svůj talent před dosud nej­vět­ším pub­li­kem, před kte­rým kdy stá­la. V sou­tě­ži se sice neu­mís­tí, před­běh­ne ji totiž tře­ba tako­vý Pavol Habera, nicmé­ně si jí všim­ne zpě­vák Petr Sepeši, kte­ré­ho oslo­ví svým křeh­kým vze­zře­ním a pěvec­kým výko­nem nato­lik, že se za ní vydá do malé­ho měs­teč­ka Frenštátu pod Radhoštěm, kde se Iveta prá­vě chys­tá na slo­že­ní matu­rit­ní zkouš­ky. A prá­vě zde se započne slib­ná Ivetina pěvec­ká drá­ha, kdy dosta­ne pří­le­ži­tost zpí­vat v Praze.

Série Ivetu Bartošovou vykres­lu­je jako nebo­jác­nou a cíle­vě­do­mou dív­ku, kte­rá tou­ží stát před pub­li­kem v Lucerně, mís­tě, kde vystu­pu­je její oblí­be­ný zpě­vák Karel Gott. Je umí­ně­ná a ambi­ci­óz­ní, což neko­re­spon­du­je s její­mi rezer­vo­va­ný­mi rodi­či, kte­ří se sna­ží ji za kaž­dou cenu chrá­nit. Ne náho­dou její otec vyslo­ví: „Vždyť ji v tý Praze seže­rou zaži­va!“ V tu chví­li ani netu­ší, jak děsi­vé pro­roc­tví prá­vě vyřknul. Roli Ivety Bartošové si střih­la talen­to­va­ná hereč­ka Anna Fialová, kte­rá vystu­do­va­la herec­tví na Pražské kon­zer­va­to­ři, aktu­ál­ně půso­bí v Národním diva­dle a v minu­los­ti se také umís­ti­la v pěvec­ké sou­tě­ži, což ji činí vyni­ka­jí­cí vol­bou pro roli Ivety. Jejím herec­kým part­ne­rem je Vojtěch Vodochodský, absol­vent DAMU a diva­del­ní a seri­á­lo­vý herec, kte­rý ztvár­nil zpě­vá­ka Petra Sepešiho, neob­lom­né­ho a prů­boj­né­ho mla­dí­ka, se kte­rým Iveta Bartošová tvo­ři­la ve sku­teč­ném živo­tě nejen pár, ale také úspěš­né pěvec­ké duo v osm­de­sá­tých letech, ze kte­ré­ho vze­šel tře­ba hit Knoflíky lás­ky.

Celkově se jed­ná o poměr­ně zda­ři­lý a věro­hod­ný pokus o vykres­le­ní živo­ta Ivety Bartošové, kte­rý se sna­ží vyhnout spo­je­ní s bul­vá­rem, nicmé­ně i tak půso­bí pří­liš melod­ra­ma­tic­ky. Vykreslení pří­bě­hu Michalem Samirem je zkrát­ka pří­liš slad­ké a sno­vé a někte­ré pasá­že dílu by si zaslou­ži­ly při­dat pár scén navíc. Oproti tomu dia­lo­gy půso­bí při­ro­ze­ně a neob­sa­hu­jí žád­ná hlu­chá mís­ta. Každopádně celá mini­sé­rie by si zaslou­ži­la del­ší ztvár­ně­ní, kte­ré by se tolik neza­mě­řo­va­lo na milost­ný vztah Ivety se Sepešim, ale mís­to toho by mapo­va­lo Ivetinu pěvec­kou dráhu, což by sním­ku doda­lo na vět­ší důvě­ry­hod­nos­ti. Za zmín­ku sto­jí také kame­ra Martina Douba (Pusinky, Chvilky), kte­rá je vel­mi zda­ři­lá, avšak jeho umě­lec­ké cítě­ní se tolik neho­dí na pří­běh o Ivetě Bartošové, zpe­vač­ce popu­lár­ní hud­by.

Celkově lze díl spí­še dopo­ru­čit, aktu­ál­ně je ke shled­nu­tí prv­ní díl na plat­for­mě Voyo. Druhý díl bude zpří­stup­něn již 13. květ­na. Poslední díl tak o týden poz­dě­ji.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Atlas ptáků – Recenze – 40%1. září 2021 Atlas ptáků – Recenze – 40% Režisér a scenárista Olmo Omerzu obdržel před třemi lety na festivalu v Karlových Varech cenu za režii za svou soutěžní komediálně-dramatickou road-movie Všechno bude, jež byla později […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj život s Bohuslavem Martinů25. listopadu 2021 Můj život s Bohuslavem Martinů Život s Bohuslavem Martinů je hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte. Její […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01779 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56316 KB. | 29.05.2022 - 11:27:35