Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Na vlásku šťastně až navěky – 70 %

Na vlásku šťastně až navěky – 70 %

Tangled Ever After Short Movie
Tangled Ever After Short Movie

Krátkometrážní doda­tek začí­ná tam, kde původ­ní pohád­ka od Disneyho skon­či­la.

V krá­lov­ství panu­je slav­nos­tí nála­da před vel­kým oka­mži­kem, kdy do sňat­ku man­žel­ské­ho mají vstou­pit prin­cez­na Locika a býva­lý zboj­ník Flynn. Nevěsta s nád­her­ný­ma oči­ma je i bez zla­tých vla­sů krás­ná jako obrá­zek, zatím­co ženich vypa­dá jako kava­lír. Všichni hos­té v obřad­ní síni jsou doja­ti a nad­še­ni nad prá­vě oddá­va­jí­cím se párem před fará­řem. Vedle nich sto­jí cha­me­le­on Pascal a oř Maximus, kte­rý drží na pol­štář­ku snub­ní prs­te­ny.  Pestrobarevné kvě­ti­ny vyha­zu­jí­cí Pascal z koší­ku, roz­dráž­dí nato­lik Maximův čenich, až kých­ne a snub­ní se prs­te­ny se zaku­tá­lí dale­ko pryč z obřad­ní síně ven. Následuje stras­tipl­ná honič­ka obou hrdi­nů toho­to sním­ku za prs­te­ny dří­ve než osa­zen­stvo a oddá­va­ný pár zjis­tí, že zmi­ze­ly.

Přiznám se, že pova­žu­ji původ­ní pohád­ku Na vlás­ku (Tangled) z roku 2010 za jed­nu z nej­pů­vab­něj­ších a nej­za­jí­ma­věj­ších poči­nů Disneyho stu­dia od dob uve­de­ní Lvího krá­le do kin. Jednalo se sice o předra­že­ný ani­mák, kte­rý se vyrá­běl šest let, ale výsle­dek stal za to. Jeho šes­ti­mi­nu­to­vý doda­tek k závě­reč­né­mu děj­ství je spí­še tako­vou pří­jem­nou odde­chov­kou s humo­rem, kde si hlav­ní role urva­li pro sebe dva jedi­ní nemlu­ví­cí ve fil­mu – cha­me­le­on Pascal a kůň Maximus. Jejich výra­zy v obli­če­ji však říka­jí vše, a pro­to celý sní­mek sto­jí na jejich vytřeš­tě­ných, užas­lých a komic­kých gri­ma­sách. Honička za prs­te­ny v uli­cích krá­lov­ství je zábav­ná a nápa­di­tá. Připomněla mi sta­ré ani­má­ky od pro­duk­ce Hanna-Barbera, kdy na hlav­ní­ho kres­lou­na padá co se dá a on stá­le běží dál. Příběh není geni­ál­ní, ba je dokon­ce až moc jed­no­du­chý a pří­mo­ča­rý. Ani po gra­fic­ké strán­ce to není žád­ná slá­va, spí­še pro­du­cen­ti šet­ři­li, na čem se dalo. Každopádně je to pří­jem­ný dodat­ko­vý sní­mek, kte­rý sice ne kaž­dé­mu ote­vře napl­no smí­chem brá­ni­ci, ale je to pří­jem­ná odde­chov­ka na vypnu­tí moz­ku a potě­ší.

Tento sní­mek bych zařa­dil do jed­né ška­tul­ky spo­lu s dal­ší­mi krát­ko­me­tráž­ní­mi flá­ky posled­ních let jako Shrekoleda, Kung Fu pan­da sla­ví svát­ky, Šťastný a vese­lý Madagaskar, Šmoulokoleda atd.

PLNÁ VERZE V ČEŠTINĚ KE SHLÉDNUTÍ:

Na vlás­ku šťast­ně až navě­ky CZ


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70623 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56666 KB. | 28.06.2022 - 20:03:14