Na střeše

NaStrese1

Na stře­še je dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v pří­bě­hu stár­nou­cí­ho, osa­mě­lé­ho muže, kte­ré­ho náhod­né udá­los­ti spo­jí s mla­dým Vietnamcem na útě­ku, vytvo­ří Alois Švehlík a Duy Anh Tran.

Příběh

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskyt­ne dočas­né úto­čiš­tě Songovi (Duy Anh Tran), mla­dé­mu Vietnamci, jehož našel ukry­té­ho na stře­še své­ho domu. Mohou však dva tak­to odliš­ní lidé vůbec sdí­let jeden pro­stor, aby z toho neby­la kata­stro­fa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevra­ži­vé­ho pána, rozzlo­be­né­ho na celý svět, kte­rý mu neu­cho­pi­tel­ně uni­ká a mla­dí­ka, kte­rý hle­dá výcho­dis­ko ze zou­fa­lé situ­a­ce v nezná­mém měs­tě, při­ná­ší mno­ho tře­cích ploch, tragi­ko­mic­kých situ­a­cí, ale i pře­kva­pi­vých nápa­dů a řeše­ní. Každý z nás totiž potře­bu­je, aby jej někdo potře­bo­val. A Song potře­bu­je kro­mě tep­lé­ho oble­če­ní a stře­chy nad hla­vou něko­ho, komu bude důvě­řo­vat a kdo na oplát­ku bude důvě­řo­vat jemu. Lze však věřit nezná­mé­mu klu­ko­vi? Profesor Rypar se o to poku­sí i za cenu, že musí sem tam sle­vit ze svých zásad a jeho stře­cha se musí tro­chu roz­ší­řit. Ale doká­že Song tuto důvě­ru sku­teč­ně opla­tit?

O fil­mu

Jiří Mádl úspěš­ně stří­dá ve své kari­é­ře posty před i za kame­rou. V posled­ních letech pat­ří k vyhle­dá­va­ným čes­kým her­cům, s úspě­chem se ale setkal i jeho start na poli režie. Za debut Pojedeme k moři, kte­rý v kinech vidě­lo přes 100 tisíc divá­ků, zís­kal při vyhla­šo­vá­ní Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2015 Cenu RWE pro objev roku.

Na scé­ná­ři fil­mu Na stře­še začal pra­co­vat v době stu­dií ve Spojených stá­tech. „V New Yorku jsem rok byd­lel na kole­jích s asij­ským ile­gá­lem. Můj kama­rád si pro­šel podob­ným osu­dem jako Song – hlav­ní posta­va ve scé­ná­ři. Byl jsem nako­nec sou­čás­tí toho dob­ro­druž­ství po dobu téměř tří let a vím, co pro mě tato zku­še­nost zna­me­ná a jak moc to může oslo­vit, a pře­de­vším poba­vit pub­li­kum,“ říká Jiří Mádl.

Podobně jako u své­ho debu­tu by byl rád, aby sní­mek Na stře­še půso­bil hoř­ko­slad­kým dojmem. „Na stře­še je pří­běh o setká­ní s někým, koho pova­žu­je­me za cizin­ce, nicmé­ně může být sou­čás­tí, kte­rou postrá­dá­me. Pokud máte par­ťá­ka, může být život zatra­cen­ce, kte­ré­ho nikdo nechce, doce­la zábav­ný. Trocha ile­gál­ní­ho cho­vá­ní s úmys­lem něko­mu pomoct je moto­rem toho­to fil­mu,“ říká reži­sér.

Producentkou fil­mu je Monika Kristlová ze spo­leč­nos­ti Dawson Films, v jejíž pro­duk­ci vzni­kl sní­mek 3 sezo­ny v pekle, oce­ně­ný 3 Českými lvy, kopro­du­cen­ty jsou Česká tele­vi­ze,  Barrandov Studio, inno­gy, Barbara Janišová Feglová  ze slo­ven­ské spo­leč­nos­ti Hitchhiker Cinema, dále spo­leč­nos­ti InVestitoRTVS. Film vzni­ká s pod­po­rou Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Audiovizuálneho fon­du SR a Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Prague Film Fund. Film vzni­kl pod zášti­tou sta­rost­ky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové. Film vzni­kl za pod­po­ry pro­gra­mu Kreativní Evropa – MEDIA.

„S Jirkou Mádlem jsme se před časem potka­li pra­cov­ně a on mi nejdří­ve nabí­dl námět na jiný film. Shodou okol­nos­tí - a mys­lím, že to byla šťast­ná sho­da - jsme se nako­nec domlu­vi­li na rea­li­za­ci fil­mu Na stře­še,“ vzpo­mí­ná pro­du­cent­ka Monika Kristlová. „Mluvili jsme o scé­ná­ři a já vědě­la, že si oba pře­je­me nato­čit stej­ný film. Shodli jsme se i v obec­něj­ších pohle­dech, a to bylo stej­ně důle­ži­té jako námět a scé­nář dohro­ma­dy. Natáčení fil­mu je dlou­há a nároč­ná ces­ta, a  takhle dlou­hou dobu pros­tě chce­te strá­vit s někým, s kým vás to baví a komu věří­te. Tedy já roz­hod­ně ano. A ces­ta fil­mu Na stře­še někdy vypa­da­la, že je neko­neč­ná, ane­bo má cíl v jiné gala­xii.“

Na dlou­hou, spo­leč­nou ces­tu se s Jiřím Mádlem vyda­li, a film nyní smě­řu­je k vytou­že­né­mu cíli – divá­kům. „Pro mě je pří­běh fil­mu Na stře­še o potře­bě souná­le­ži­tos­ti. Je o lidech, kte­ří tu souná­le­ži­tost potře­bu­jí víc, než kdo­ko­liv jiný, pro­to­že se ocit­li v situ­a­ci, kdy jim schá­zí mož­nost se opřít o rodi­nu, kama­rá­dy nebo part­ne­ry. V jejich živo­tě se obje­ví člo­věk, kte­rý, ač se to na prv­ní pohled zdá nere­ál­né, jim onu potře­bu souná­le­ži­tos­ti napl­ní. Na stře­še je pří­běh plný živo­ta, kdy chví­li plá­če­te a pak se zase smě­je­te,“ dodá­vá pro­du­cent­ka Monika Kristlová.


  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […] Posted in Zajímavosti
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […] Posted in Rozhovory
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […] Posted in Filmové recenze
  • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jako letní sníh - Komenský rules!5. ledna 2021 Jako letní sníh - Komenský rules! Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. […] Posted in TV Recenze
  • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Účastníci zájezdu11. května 2020 Účastníci zájezdu o filmu Komedie podle románu nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského […] Posted in Speciály
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21305 s | počet dotazů: 229 | paměť: 47141 KB. | 23.01.2021 - 02:21:36