Na střeše - Z produkčního deníku

ZProdukceNaStrese
 • Scény na stře­še se toči­ly v domě v cen­t­ru Prahy, kte­rý má 7 pater + scho­dy na stře­chu (8 nad­zem­ních pod­la­ží + stře­chu s dal­ší nástav­bou se žeb­ří­kem)
 • Na stře­chu bylo nut­né dopra­vit cel­kem 2 tuny tech­ni­ky a deko­ra­cí
 • Na stře­chu na plac vyná­še­lo tech­ni­ku postup­ně 18 lidí cel­kem 16 hodin. Museli to nosit postup­ně, kaž­dý depart­ment měl vyčle­ně­ný čas, pro­to­že byl k dis­po­zi­ci pou­ze 1 vět­ší výtah a 1 osob­ní výtah.
 • Velký výtah nejez­dil až naho­ru, tak­že se část (kte­rá se nevešla do malé­ho výta­hu) se nosi­la po scho­dech 2 pat­ra. Co se do výta­hu nevešlo vůbec, se muse­lo vynést po 180 scho­dech.
 • Pro her­ce Aloise Švehlíka bylo při­pra­ve­no cca 12 kos­tý­mů, při­čemž navr­že­no bylo přes 30 vari­ant, z nichž se pak vybra­ly ty nej­vhod­něj­ší
 • Celkem bylo pro film vytvo­ře­no 72 herec­kých kos­tý­mů
 • Celkem se natá­če­lo na 37 loka­cích + v ate­li­é­ru Barrandov Studio.
 • Nejnáročnější bylo natá­če­ní na stře­še. Na scé­ny na okra­ji stře­chy jsme měli pro­fe­si­o­nál­ní zajiš­tě­ní – kaska­dé­ry a dvoj­ní­ka pro Aloise Švehlíka.
 • Nejsložitější byl samot­ný pohyb po stře­še, pro­to­že na zemi byla sple­ti­ce drá­tů, o což celý štáb včet­ně her­ců pře­de­vším v noci zako­pá­val a vrhal se navzá­jem sobě do náru­čí. Naštěstí byl vždy blíz­ko někdo, kdo kole­gu zachy­til a k žád­né­mu úra­zu nedo­šlo.
 • Byt pana Rypara byl posta­ven pou­ze pro úče­ly fil­mu v ate­li­é­ru na Barrandově. Chodba s výta­hem se toči­la v Opatovické uli­ci za rohem od post­pro­dukč­ní­ho stu­dia, kde se film zvu­čil.
 • V jed­né ze scén „účin­ku­je“ kyti­ce, kte­rou dá cti­tel Anně. Tvořilo ji cel­kem 30 růží.
 • Chodby a vstup do ško­ly se toči­ly na Gymnáziu Jana Keplera a tělo­cvič­na na ZŠ Emy Destinnové. Chtěli jsme sta­rou tělo­cvič­nu, což bylo těž­ké najít, vět­ši­na škol je má již zmo­der­ni­zo­va­né. Tyto 2 ško­ly jsou obě na Praze 6, což bylo nut­né, vzhle­dem k natá­če­ní v rám­ci 1 dne se stu­den­ty – kom­par­zis­ty.
 • Ve fil­mu Rypar se Songem při­pra­vu­jí lasag­ne. Ty byly při­pra­vo­vá­ny pod­le vlast­ní­ho recep­tu vrch­ní­ho rekvi­zi­tá­ře, kte­rý je původ­ním povo­lá­ním kuchař.


 • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […] Posted in Rozhovory
 • Na střeše7. února 2019 Na střeše Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v příběhu stárnoucího, osamělého muže, kterého náhodné události spojí s mladým Vietnamcem na útěku, vytvoří Alois […] Posted in Speciály
 • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
 • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […] Posted in Filmové recenze
 • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Jako letní sníh - Komenský rules!5. ledna 2021 Jako letní sníh - Komenský rules! Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. […] Posted in TV Recenze
 • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Účastníci zájezdu11. května 2020 Účastníci zájezdu o filmu Komedie podle románu nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského […] Posted in Speciály
 • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
 • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,63961 s | počet dotazů: 235 | paměť: 46673 KB. | 19.01.2021 - 09:04:02