Na Štědrý večer bude padat sníh. ČT o Vánocích nadělí čtyři nové pohádky

O lecive vode Linda Rybova

I letos o Vánocích zví­tě­zí dob­ro nad zlem. Učitel Václav, v podá­ní Vojty Kotka, ve štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ce O vánoč­ní hvězdě zjis­tí, jak moc­ná je čis­tá a neso­bec­ká lás­ka. Ta je také hlav­ním moti­vem výprav­né­ho fil­mu Hodinářův učeň, kte­rý Česká tele­vi­ze uve­de pre­mi­é­ro­vě na První svá­tek vánoč­ní. A je to rov­něž lás­ka, kte­rá zachrá­ní celé krá­lov­ství, a to ve tře­tí vánoč­ní pohád­ce – pří­bě­hu Jána Sebechlebského O léči­vé vodě s Lindou Rybovou v roli spra­ved­li­vé Paní vod a pra­me­nů. Česká tele­vi­ze při­pra­vi­la i tra­dič­ní dárek pro nesly­ší­cí divá­ky, pohád­ku Loupežnická bala­da.

„V této neleh­ké a nejis­té době, v níž se nachá­zí­me, a kte­rá prav­dě­po­dob­ně ješ­tě něja­kou dobu potr­vá, se sna­ží­me pře­de­vším pomá­hat. Dětem, kte­ré nemo­hou do škol, rodi­čům, kte­ří se o ně doma sta­ra­jí i seni­o­rům, jež čas­to muse­jí ome­zit kon­takt s rodi­nou. A stej­ně jako letos na Vánoce pro­střed­nic­tvím tra­dič­ních Adventních kon­cer­tů pomů­že­me potřeb­ným, tak zno­vu při­ne­se­me našim divá­kům i tolik oče­ká­va­né, nové vánoč­ní pohád­ky. Zejména ta štěd­ro­ve­čer­ní se u nás sta­la tra­di­cí, kte­rou si pra­vi­del­ně nene­chá ujít více než 2,5 mili­o­nu divá­ků,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a pokra­ču­je: „Na Štědrý večer uvi­dí naši divá­ci pre­mi­é­ru pří­bě­hu O vánoč­ní hvězdě, kte­rý pro­po­ju­je lid­ský svět, inspi­ro­va­ný obráz­ky Josefa Lady, s hvězd­ným nebem plným uni­kát­ních fil­mo­vých efek­tů.“

 

V pod­hůří Západních Tater našel reži­sér štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ky Karel Janák vhod­né mís­to, kam umís­tit maleb­nou ves­ni­ci, v níž žije uči­tel Václav a kde se obje­ví hvězda Denička, kte­rou na zem sra­zi­la žár­li­vá Proxima. Po oblí­be­ných Dvanácti měsíč­cích se tak reži­sér opět vra­cí k zim­ním pří­bě­hům. „Tehdy jsem se zařekl, že už v zimě točit nebu­du. Ale film O vánoč­ní hvězdě by bez sně­hu při­šel o svou krás­nou atmo­sfé­ru. Takže jsem musel poru­šit své před­se­vze­tí a zno­vu se pus­tit do zim­ní­ho natá­če­cí­ho dob­ro­druž­ství,“ při­zná­vá Karel Janák. „Byla to pro mě prv­ní vět­ší prá­ce po poro­du, navíc s mimin­kem a v Tatrách, tak se mi s natá­če­ním pojí spous­ta emo­cí,“ vzpo­mí­ná před­sta­vi­tel­ka Deničky Tereza Ramba a žár­li­vá Proxima v podá­ní Ani Geislerové ji dopl­ňu­je: „V mé poměr­ně boha­té kari­é­ře pohád­ky úpl­ně chy­bí, až na ital­skou Princeznu Fantaghiro a Anděla Páně, kde se mih­nu zhru­ba na tři vte­ři­ny. Toužila jsem po čes­ké. A když při­šla Proxima, chtě­la jsem už jen a jen ji.“

 

Na První svá­tek vánoč­ní Česká tele­vi­ze nabíd­ne výprav­ný sní­mek pro celou rodi­nu, Hodinářův učeň, o hrách osu­du, lás­ce, lid­ské malos­ti, ale také odva­ze, šikov­nos­ti a dob­ro­tě hlav­ních hrdi­nů. „Žánr pohád­ky je nesmr­tel­ný, ale niko­liv beze­dný, a pro­to se jis­té moti­vy a sché­ma­ta chtě nechtě opa­ku­jí a vzá­jem­ně se sobě podo­ba­jí. Vymyslet, napsat a rea­li­zo­vat ori­gi­nál­ní pří­běh je kumšt. Pohádka reži­sér­ky Jitky Rudolfové je v mno­ha ohle­dech aty­pic­ká a ori­gi­nál­ní, a to je, pev­ně dou­fám, dob­ré zna­me­ní,“ říká před­sta­vi­tel hlav­ní role hamiž­né­ho hodi­ná­ře Viktor Preiss.

 

Už posed­mé bude sou­čás­tí svá­teč­ní­ho pro­gra­mu kopro­dukč­ní česko-slovenská pohád­ka. Ta O léči­vé vodě potě­ší na dru­hý svá­tek vánoč­ní všech­ny pří­z­niv­ce pří­bě­hů o lás­ce a spra­ve­dl­nos­ti. „Odmala milu­ji pohád­ky. Myslím, že v pod­sta­tě utvá­ře­ly to, jaká jsem. Ovlivňovaly, jaká budu až vyros­tu, v co věřím a jaké ctím hod­no­ty,“ říká Linda Rybová, jež si v pří­bě­hu zahrá­la Paní vod a pra­me­nů.

 

Tradicí České tele­vi­ze je i pohád­ka ve zna­ko­vém jazy­ce. V té letoš­ní, Loupežnické bala­dě, se v herec­kých rolích před­sta­ví nesly­ší­cí her­ci. Chybět ale nebu­dou skry­té titul­ky ani dabing.

 

Dětská sta­ni­ce České tele­vi­ze nabíd­ne mno­ho pří­bě­hů se svá­teč­ní tema­ti­kou a zahá­let nebu­de ani web Déčka, kte­rý v úte­rý 1. pro­sin­ce už pode­sá­té spus­tí oblí­be­ný inter­ak­tiv­ní Adventní kalen­dář, kte­rý návštěv­ní­ky pro­ve­de den po dni před­vá­noč­ní dobou, tra­di­ce­mi a nala­dí je na nej­o­če­ká­va­něj­ší svát­ky roku.

 

ČT art při­po­me­ne dvousté pade­sá­té výro­čí naro­ze­ní Ludwiga van Beethovena. Diváci se mohou těšit na zázna­my kon­cer­tů kla­sic­ké i pop-rockové hud­by, dozvě­dí se ale také zají­ma­vé infor­ma­ce o hereč­kách Marilyn Monroe a Claudii Cardinal nebo reži­sé­ru Jiřím Menzelovi.

 

Stanice ČT3 roz­ší­ří od 12. pro­sin­ce své vysí­lá­ní do dva­a­dva­cá­té hodi­ny, a i o Vánocích zařa­dí do vysí­lá­ní to nej­lep­ší ze zla­té­ho fon­du. Připomene také význam­ná výro­čí. Na Štěpána osla­ví deva­de­sá­té naro­ze­ni­ny reži­sér a scé­náris­ta František Filip. Devadesátiny by letos sla­vil i reži­sér dvou­díl­né adap­ta­ce Babičky Antonín Moskalyk a sto let uply­ne od naro­ze­ní her­ce Vlastimila Brodského.

 

Bohatá vánoč­ní nadíl­ka bude pokra­čo­vat i v novém roce. Na divá­ky čeka­jí úspěš­né kome­die – Poslední Aristokratka Jiřího Vejdělka nebo Vlastníci Jiřího Havelky, sní­mek, kte­rý zís­kal tři České lvy a dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky. V nedě­li 3. led­na nabíd­ne ČT1 i prv­ní díl nové mini­sé­rie Božena. Ve sku­teč­ném pří­bě­hu prv­ní čes­ké spi­so­va­tel­ky ztvár­ní slav­nou Češku v cel­kem čtyřech tele­viz­ních fil­mech hereč­ky Anna Kameníková a Aňa Geislerová.

 

Kromě pohá­dek a Adventního kalen­dá­ře jsou neod­mys­li­tel­nou tra­di­cí spo­je­nou s Českou tele­vi­zí také Adventní kon­cer­ty, kte­ré letos budou pomá­hat již po tři­cá­té. Veřejná sbír­ka opět pod­po­ří čty­ři nezisko­vé orga­ni­za­ce, letos pod pat­ro­na­cí Jakuba Bažanta, Jitky Čvančarové, Václava Hudečka a Leony Machálkové. „Loni i před­lo­ni zazna­me­na­la sbír­ka díky štěd­ros­ti divá­ků rekord­ní výsled­ky. Od své­ho vzni­ku pomoh­ly Adventní kon­cer­ty sto dva­ce­ti nezisko­vým orga­ni­za­cím, kte­rým roz­dě­li­ly přes dvě stě sedm­náct mili­o­nů korun. Věřím, že vybra­ným orga­ni­za­cím divá­ci i přes nepří­z­ni­vou situ­a­ci pomo­hou i letos,“ uza­ví­rá gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,72624 s | počet dotazů: 219 | paměť: 51703 KB. | 23.01.2021 - 18:12:24