Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi

Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi

Sims3
Sims3

Na Prima Cool bude mít pre­mi­é­ru 25. 1. 2022 prv­ní epi­zo­da 33. sezó­ny seri­á­lu Simpsonovi. V pra­vi­del­ném týden­ním inter­va­lu nás čeká 20 minut nej­no­věj­ších dílů pove­de­né rodi­ny Simpsonových. V prv­ních třech dílech nás čeká Marge jako zpě­vač­ka, Bart ve věze­ní a samo­zřej­mě XXXII. stra­ši­del­ný díl.


S33E01: The Star of the Backstage (Hvězda zákulisí)

Na vzpo­mín­ko­vé akci na Franklina Chase uvi­dí Marge VHS s muzi­ká­lem Y2K: The Millennium Bug, kte­ré­ho se účast­ni­la spo­lu s dal­ší­mi oby­va­te­li Springfieldu. Paní Chaseová dá Marge svou kni­hu pod­ně­tů ze střed­ní ško­ly, což ji při­mě­je k dal­ším vzpo­mín­kám a k nastu­do­vá­ní muzi­ká­lu, v němž je reži­sér­kou.

Lenny si však zlo­mí kyčel a na popud Lízy a Barta ho nahra­dí Homer. Lidé z roku 1992 se vra­ce­jí, aby zopa­ko­va­li před­sta­ve­ní, a sna­ží se zavo­lat Sashu Reeda, ale bez úspě­chu. Sasha se však obje­ví na jeviš­ti a zpí­vá o své minu­los­ti od doby, kdy ji vidě­li napo­sle­dy.

Brzy poté uspo­řá­dá setká­ní se štá­bem v domě u jeze­ra, ale pro­to­že Marge není jeho sou­čás­tí a je pou­ze mana­žer­kou, není pozvá­na. Druhý den Marge při­ne­se kous­ky ze vzpo­mí­nek na jejich minu­lost a začnou zpí­vat dal­ší píseň o minu­los­ti, avšak Marge díky všem zážit­kům, kte­ré zaži­ly, zjis­tí, že ona sama nikdy neby­la její sou­čás­tí.

Marge odchá­zí z diva­dla sama a s poci­tem odmít­nu­tí a se svý­mi pro­blémy se svě­ří mat­ce v jejím bytě a s pomo­cí počí­ta­če začne pát­rat po Sašovi a dru­hý den aktu­a­li­zu­je obsa­ze­ní o nové obje­vy.

Avšak mís­to toho, aby je při­mě­la Sašu nená­vi­dět, situ­a­ci ješ­tě zhor­ši­la a všich­ni ji nená­vi­dí, což ji ješ­tě více roz­čí­lí. Doma se naštve a celou noc nespí a Homer jí zazpí­vá pís­nič­ku, aby pocho­pi­la svou chy­bu.

Jde se Vočkovi omlu­vit a svo­lá­vá her­ce, aby se přesku­pi­li a muzi­kál se usku­teč­nil, a to k vel­ké­mu úspě­chu. Marge se cítí sklí­če­ná, že ji zase jed­nou vyne­cha­li, ale dva lidé ji pozvou na veče­ři do Ruthie’s Diner, pro­to­že obdi­vu­jí její prá­ci scé­no­gra­f­ky, zatím­co Homer pozve her­ce na večí­rek do domu.


S33E02: Bart’s in Jail (Bart je v base!)

Děda, sta­rý Žid a Jasper dosta­nou v minu­los­ti ve Springfieldské továr­ně na maso­vé kulič­ky prv­ní šek ze zaměst­ná­ní, pak jdou na skle­nič­ku k Macovi, všim­nou si daní ze soci­ál­ní­ho pojiš­tě­ní a stě­žu­jí si na ně, sáze­jí pení­ze na zví­ře­cí zápa­sy. Zpátky v pří­tom­nos­ti si začnou stě­žo­vat, že chtě­jí zpět své daně v důcho­du na sprin­g­field­ské poš­tě a pak je zís­ka­jí zpět.

Všichni sta­ří Springfielďané se vyda­jí na náku­py a pak se zno­vu sejdou, aby si zahrá­li cribbage, než se vrá­tí na sprin­g­field­ský důchod­cov­ský zámek. Tam děda spí, když mu zavo­lá Bart, že byl zatčen. Telefon mu vez­me poli­cis­ta a požá­dá ho, aby do 90 minut poslal pení­ze na kau­ci, jinak bude poslán do náprav­né­ho zaří­ze­ní pro mla­dist­vé v cen­t­ru měs­ta.

Děda jde do Best Western Union, aby pro­ve­dl pře­vod peněz, a zjis­tí, že mno­ho dal­ších sta­rých lidí dělá totéž pro své vnu­ky. Druhý den děda vidí Barta hrát fot­bal a je vděč­ný za jeho pro­puš­tě­ní, ale Bart potvr­dí, že vůbec nebyl uvěz­něn a že děda byl pod­ve­den.

Doma mu děda pro­zra­dí, že ho pod­ved­li o deset tisíc dola­rů, dědic­tví po Homerovi, z čehož má v noci noč­ní můry a mys­lí na to, jak moc by se jejich život zlep­šil, kdy­by měli tolik peněz. Na rodi­čov­ské schůz­ce v základ­ní ško­le, poté co Homer hla­si­tě odmí­tl při­spět na sbír­ku na tep­lo­měr, Skinner navrh­ne Marge, aby navští­vi­la schůzku S.C.A.M.S., Support & Care for Adults Manipulated by Scams, ve Springfieldském komu­nit­ním cen­t­ru.

Děda s Homerem se k setká­ní pro seni­o­ry a jejich rodi­ny při­po­jí, ale Homer se vysmě­je tomu, že se on a jeho děti necha­li pod­vést, a řek­ne, že on se nikdy nene­chá, ale zjis­tí, že se nechal pod­vést v pyra­mi­do­vé hře, a jde se dědo­vi na Hrad omlu­vit. Volající volá ješ­tě jed­nou a Líza pomo­cí soft­wa­ru určí jeho polo­hu na 1300 Business Loop C.

Jakmile dora­zí na mís­to, zjis­tí, že tam pra­cu­je mno­ho pod­vod­ní­ků, včet­ně Vočka, kte­rý byl jed­ním z lidí na schůz­ce. Policie je nezatkne, pro­to­že jsou to jen zaměst­nan­ci a dal­ší pod­vod­né agen­tu­ry se zved­nou, jakmi­le byl ten­to pří­pad sejmut. Naštvaná Marge kop­ne do koše a vysko­čí z něj dár­ko­vé kar­ty, tak­že je jdou pou­žít do ‚Zerzu.

Po sně­de­ní 500 dola­rů před­kr­mů rodi­na vidí, jak se obje­vu­je Loki a jeho for­mu­lá­ře, kte­ré odha­lu­jí, že za celým pod­vo­dem stál on. Po veče­ři Chalmers odmít­ne dát ženě 20 dola­rů na natan­ko­vá­ní auta, pro­to­že si mys­lí, že to byl dal­ší pod­vod, ale Marge se sna­ží zjis­tit, jest­li jí ješ­tě může věřit, a půj­čí jí pení­ze v důvě­ře, že jí je pošle zpět, jak slí­bi­la. O týden poz­dě­ji dosta­ne pení­ze zpět v domně­ní, že jsou od ní, ale byl to děda, kte­rý jim dával jis­to­tu, zatím­co Vočko je viděn, jak se opět věnu­je pod­vá­dě­ní lidí po tele­fo­nu.


S33E03: Treehouse of Horror XXXII

„Ve výroč­ním halloween­ském spe­ci­á­lu se obje­ví film Parazit reži­sé­ra Bong Joon-hoa, Bambiho pomsta a mno­ho dal­ší­ho.“

Barti

V paro­dii na film Bambi jsou Barti a jeho mat­ka pro­ná­sle­do­vá­ni lov­cem, panem Burnsem. Po útě­ku v jes­ky­ni Barti zjis­tí, že jeho mat­ka to nepře­ži­la. Když se vra­cí lesem, potká pana Burnse a ptá se, kde je jeho mat­ka, ale ta se obje­ví, ujis­tí ho, že ji otec zachrá­nil, pro­bod­ne pana Burnse s Lennym a začnou pana Burnse jíst.

Bong Joon Ho na téhle straně parazita

V paro­dii na jiho­ko­rej­ský film Parazit z roku 2019 žijí Simpsonovi v obskur­ním sklep­ním bytě plném vody a všu­de jsou kra­bi­ce od piz­zy, ale jejich život se změ­ní, když se Bart nechá najmout na pan­ství Rainera Wolfcastla jako vycho­va­tel.

O něko­lik dní poz­dě­ji Bart špat­ně učí Gretu Wolfcastlovou mate­ma­ti­ku, když vtom zapne tele­vi­zi a pus­tí si epi­zo­du The Itchy & Scratchy Show D’oh Piercer. Mezitím Wolfcastle pře­zkou­má­vá Kirka, když zjis­tí, že už není vhod­ný, a tak mu Bart navrh­ne, aby mís­to něj najal jeho rodi­nu, pro­to­že odjíž­dí na dovo­le­nou.

Když si rodi­na uží­vá živo­ta v domě boha­té­ho člo­vě­ka, Kirk se vrá­tí a žádá, aby ho pus­ti­li dovnitř, a když ho Marge pus­tí, běží do kuchy­ně a odha­lí skry­té dve­ře do skle­pa, kam ukryl svou rodi­nu. Začne boj mezi nimi a ostat­ní­mi para­zi­ty, kte­ří byli pří­tomni ve skle­pě, dal­ší­mi Springfielďany ve stej­né situ­a­ci a nako­nec je vět­ši­na lidí mrt­vá, zatím­co rodi­na Simpsonových je jedi­ná, kte­rá sto­jí a žije v domě.

Noční můra na Elm Tree

V paro­dii na film Noční můra v Elm Street začne Bart vyprá­vět pří­běhy Líze a Maggie a vydě­sí je v poko­ji jejich rodi­čů, kde prá­vě pro­ží­va­li váš­ni­vou chvil­ku. Homer, una­ve­ný stra­ši­del­ný­mi pří­běhy vyprá­vě­ný­mi Bartem, se tomu poku­sí uči­nit pří­trž a začne řezat strom v dom­ku, nicmé­ně se una­ví a začne pod stro­mem spát.

Do stro­mu ude­ří hrom, čímž strom oži­je a kop­ne Homera o strom, při­čemž se vydá na ces­tu do auto­ki­na, kde uvi­dí lidi, kte­ří sle­du­jí Groota ve fil­mu Strážci Galaxie a smě­jí se mu. Sbírá lidi a vyha­zu­je je pryč, než dora­zí na stro­mo­vou far­mu, kde zjis­tí, co se tam děje se stro­my, a při­mě­je je, aby oži­ly tím, že se jich dotkne. Stromy se začnou mstít, zabí­je­jí lidi ve měs­tě, vyu­ží­va­jí jejich sla­bi­ny, jako je pyl, a své vítěz­ství osla­vu­jí tan­cem kolem býva­lé sochy Jebediaha Springfielda.

Poetické intermezzo

Hlas před­čí­tá Maggie „The Telltale Bart“. V led­nu Bart nasy­pe Homerovi do vaf­lí žíža­ly. V úno­ru ulo­vil paní Krabappelovou na Tinderu. V břez­nu zni­čil škol­ní hřiš­tě. V dub­nu si na kopí­r­ce poří­dil akty své­ho zad­ku. V květ­nu ukra­dl Skinnerovi auto a pře­jel tyč, na kte­ré děti tan­co­va­ly. V červ­nu se popr­vé napil piva. V čer­ven­ci uří­zl hla­vy Lisiným panen­kám Malibu Stacy.

V srpnu se pokou­ší mučit žel­vu slun­cem, ale neda­ří se mu to. V září strá­vil celý měsíc po ško­le a psal na tabu­li „Nesnáším rýmo­va­né dvoj­ver­ší“. V říj­nu jedl halloween­ské bon­bo­ny, až byl zele­ný. V lis­to­pa­du na Den díkůvzdá­ní uříz­ne rodi­ně u veče­ře hla­vy. Než však vypra­věč stih­ne vyprá­vět, co dělal v pro­sin­ci, Maggie ho uškr­tí, než si vle­ze do poste­le a usne.

Mrtvý zvonek

V paro­dii na fil­mo­vou sérii Kruh pro­zra­dí děti ze Springfieldské základ­ní ško­ly Líze, že uspo­řá­da­ly večí­rek, aniž by ji pozva­ly, ale všich­ni, kdo tam sle­do­va­li video na TikToku, do týd­ne zemře­li. Nejdřív zemře Sherri a Terri, pak Milhouse. Bart se na video nedí­val, ale pozve Lízu, aby se na něj podí­va­la. Aby tomu Líza a Bart zabrá­ni­li, necha­jí se mís­to nich dívat na něko­ho, kdo se nebo­jí smr­ti, na dědu.

Poté jdou za Skinnerem, ale ten jim moc nepo­mů­že, až je Willie pozve, aby s ním šli do jeho cha­ty a vyprá­vě­li mu pří­běh o Mopey Mary, kte­rá po obdr­že­ní kra­bi­ce plné krá­li­čích bob­ků šla ke stud­ni na škol­ním dvo­ře a vrh­la se do ní. O sedm dní poz­dě­ji našel její tělo, ale stud­nu zakryl, aby ji nikdo nena­šel, a říká, že její duch stá­le číhá ve videu.

Líza sebe­re odva­hu a video si pus­tí a tele­fo­nic­ky vyzve tajem­né­ho vra­ha, aby se tam dosta­vil a hned ji zabil, tak­že přes tele­vi­zi při­jde Mary, dá jí valen­týn­ku a pozve ji mezi přá­te­le. Na škol­ním dvo­ře však, když začne hrát na saxo­fon, Mary sama spad­ne do stud­ny, aby ji už nikdy nesly­še­la, zatím­co se obje­ví Kang a Kodos, kte­ří se diví, proč se vždyc­ky obje­ví až na kon­ci.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Simpsonovi ve filmu25. srpna 2021 Simpsonovi ve filmu Před mnoha lety byla zmínka o registrované doméně SIMPSONSMOVIE.com společností FOX, v té době ještě nikdo netušil, že se připravuje celovečerní film v tak velkém pojetí, jak ho můžeme […] Posted in Retro filmové recenze
  • Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...16. října 2020 Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt... Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 202219. ledna 2022 Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 2022 Třetí seriál Matta Groeninga, tvůrce Simpsonových a Futuramy, se vrací online na Netflix 2. února 2022. O seriálu Disenchantment je americký satirický fantasy animovaný sitcom pro […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Simpsonovi slaví 35 let od prvního vysílání v Tracey Ullman Show19. dubna 2022 Simpsonovi slaví 35 let od prvního vysílání v Tracey Ullman Show Simpsonovi je americký animovaný sitcom vytvořený Mattem Groeningem pro společnost Fox Broadcasting Company. Seriál je satirickým obrazem amerického života, který ztělesňuje rodina […] Posted in Zajímavosti
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Revolutions16. prosince 2021 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás… Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu.30. září 2021 Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu. Rick a Morty jsou připraveni pokračovat v nejstrašidelnější sezóně tohoto roku. Přestože pátá série skončila teprve nedávno, seriál se vrátí už za několik dní. Ukázalo se, že v zákulisí se […] Posted in Zajímavosti
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61417 s | počet dotazů: 217 | paměť: 56005 KB. | 22.05.2022 - 09:26:29