Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family

Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family

L:\ACCOUNTS\Comedy Central\Shows\My Family\fotky\01 (2)..jpg

Do sbír­ky rodin­ných seri­á­lů na Prima Comedy Central při­bu­de nový exem­plář. Úspěšný brit­ský sit­com My Family, kte­rý před­sta­vu­je osu­dy čle­nů poně­kud zvlášt­ní rodi­ny Harperových z Chiswicku, chys­tá zábav­nou a netra­dič­ní jízdu nyní i pro čes­ké divá­ky. Premiérový díl star­tu­je na Prima Comedy Central již 8. dub­na.

Harperovi žijí v západ­ním Londýně a stej­ně jako kaž­dá sit­co­mo­vá rodi­na o nudu jen tak neza­va­dí. Hlavou rodi­ny je zubař Ben, kte­ré­ho hra­je Robert Lindsay (divá­ci ho mohou znát např. z dobo­vé váleč­né tele­viz­ní série Hornblower). Ben Harper je fleg­ma­tik s mír­ně cynic­kým pohle­dem na svět, zatím­co jeho žena Susan, turis­tic­ká prů­vod­ky­ně, kte­rou ztvár­ňu­je Zoë Wanamakerová zná­má spí­še jako uči­tel­ka létá­ní z fil­mu Harry Potter a kámen mudr­ců, musí vše řídit a mít kaž­dou zále­ži­tost pod kon­t­ro­lou.

L:\ACCOUNTS\Comedy Central\Shows\My Family\fotky\04.jpg

Společně vycho­vá­va­jí tři děti, nebo se o to ale­spoň sna­ží. Líného Nicka, kte­rý vystří­dal snad ty nej­bi­zar­něj­ší pra­cov­ní pozi­ce pod slun­cem, módou posed­lou Janey, se kte­rou mlá­tí puber­ta a dis­po­nu­je dlou­hým sezna­mem milen­ců a malé­ho génia Michaela, což je pros­tě nepo­cho­pe­ný šprt.

Povedenou rodin­ku při­ve­dl na tele­viz­ní obra­zov­ky ame­ric­ký pro­du­cent Fred Barron již v roce 2000, nicmé­ně kul­tov­ní a vtip­ný seri­ál My fami­ly dodnes zau­jí­má před­ní příč­ku v sit­co­mech, ve kte­rých se najde zkrát­ka kaž­dý.

Ať už jde o prů­švi­hy a pře­šla­py běž­né­ho živo­ta nebo nao­pak neče­ka­né úspě­chy a vývoj mezi­lid­ských vzta­hů, kaž­dý divák si při sle­do­vá­ní My fami­ly při­jde na své. Sledujte komic­ké situ­a­ce, do kte­rých se Harperovi dosta­nou, a zapně­te Prima Comedy Central kaž­dý všed­ní den v 18:00. Těšit se může­te vždy rov­nou na troj­ná­sob­nou dáv­ku legen­dár­ní­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý si roz­hod­ně bude­te pama­to­vat!


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...