Kritiky.cz > Pro domov > Na pokrytí střechy si vezměte odborníka

Na pokrytí střechy si vezměte odborníka

img a307700 w1996 t1518956738

Při stav­bě domu nebo jiné stav­by se radě­ji do pokry­tí stře­chy sami nepouš­těj­te. Předejdete nepří­jem­né­mu pře­kva­pe­ní. V pří­pa­dě deš­tě by vám totiž moh­lo pod stře­chu zaté­kat a nut­nost posta­vit na půdu kbe­lík na chy­tá­ní vody by vás pří­liš nenadchla. Pokud se roz­hod­ne­te, že se pře­ci jen do prá­ce pus­tí­te sami, při­zvě­te si na pomoc ale­spoň šikov­né­ho pokrý­va­če, kte­rý vám pora­dí.
V pří­pa­dě, že tuto odbor­nou prá­ci nechce­te dělat sami firem, kte­ré vám kva­lit­ně stře­chu pokry­jí, je dosta­tek.
konstrukce domu

Může se stát, že stře­chu bude­te potře­bo­vat pou­ze vyspra­vit. Tam je rea­li­za­ce své­po­mo­cí mož­ná. Než se do této akce pus­tí­te, spo­čí­tej­te si, zda by pro vás neby­lo výhod­něj­ší vymě­nit stře­chu celou. Platí to zvlášť v pří­pa­dě, že dosa­vad­ní střeš­ní kry­ti­na je z nevhod­né­ho mate­ri­á­lu, jako je tře­ba eter­nit. Eternitové taš­ky, dří­ve jako střeš­ní kry­ti­na hoj­ně pou­ží­vá­ny jsou vyro­be­ny z azbes­to­ce­men­tu, pro­to v pří­pa­dě výmě­ny musí­te podat povo­le­ní na sta­veb­ním úřa­du a ozná­mit na Krajské hygi­e­nic­ké sta­ni­ci. Následně vás bude čekat povin­nost zajis­tit vhod­nou likvi­da­ci. Postupovat musí­te jako při likvi­da­ci nebez­peč­né­ho odpa­du.
Na vás bude jen roz­hod­nu­tí, jakou kry­ti­nu bude­te na stře­chu poža­do­vat. Záležet bude i na vašich finanč­ních mož­nos­tech. Položení střeš­ní kry­ti­ny – prá­ce včet­ně mate­ri­á­lu – se může vyšpl­hat až na horent­ní sumy.
Při stav­bě rodin­né­ho domu asi sáh­ne­te po kva­lit­něj­ší kry­ti­ně i za cenu vyš­ší poři­zo­va­cí ceny. Bude vás nej­spíš zají­mat trvan­li­vost kry­ti­ny a odol­nost pro­ti roz­ma­rům poča­sí. Přihlédnout bys­te měli také k tomu, jak vel­kou zátěž vydr­ží krov, na kte­rý se chys­tá­te kry­ti­nu polo­žit.
nová střecha
Jiný druh kry­ti­ny zvo­lí­te při stav­bě cha­ty nebo zahrad­ních dom­ků, kde bude nut­né poří­dit tako­vou kry­ti­nu, kte­ré stav­bu svou vahou pří­liš neza­tí­ží a bude jed­no­du­chá na údrž­bu. V tom­to pří­pa­dě se nabí­zí mož­nost polo­že­ní stře­chy ple­cho­vé.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com