Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Na okraji

Na okraji

na.okraji

Nemůžeme děti ochrá­nit před vším..... To, že děti nemů­že­me ochrá­nit před vším, pře­ce nezna­me­ná, že bychom je nemě­li chrá­nit před tím, před čím je ochrá­nit doká­že­me...

Napínavý sever­ský thriller vítěz­ky Crimetime Specsavers začí­ná zmi­ze­ním sedm­nác­ti­le­té dív­ky Annabelle v jed­nom malém měs­teč­ku jmé­nem Gullspang. Toto záhad­né zmi­ze­ní v oblas­ti vyvo­lá dost vel­ké pozdvi­že­ní a všich­ni si kla­dou jed­nu a tu samou otáz­ku: „Co se té mla­dé a krás­né dív­ce moh­lo stát, že zmi­ze­la úpl­ně bez sto­py? Kam se podě­la?“

Annabelle Roosová zmi­ze­la v noci z pát­ku na sobo­tu po večír­ku, na kte­rý nesmě­la jít. Alkohol tam tekl prou­dem. Někdy nej­spíš mezi půl­no­cí a jed­nou z večír­ku sama ode­šla. Od té doby... od té doby je pryč...

Vyšetřováním záhad­né­ho zmi­ze­ní jsou pově­ře­ni vyšet­řo­va­te­lé ze Stockholmu v podá­ní Charlie Lagerové, kte­rá v tom­to měs­teč­ku vyrůs­ta­la, a její kole­ga Anders. Jejich úko­lem je objas­nit náh­lé zmi­ze­ní  mla­dič­ké dív­ky. Charlie navíc musí čelit i své dáv­no zapo­me­nu­té minu­los­ti, kte­rá teď na ní doslo­va dýchá ze všech stran, a poma­lu a jis­tě ji pohl­cu­je.

Charlie se ze všech sil sna­ži­la zapo­me­nout a žít dál. Zapomenout na to mís­to, na dům, na večír­ky, zapo­me­nout na Bettyiny svět­lé i tem­né chvil­ky. Občas měla dokon­ce pocit, že se jí to poda­ři­lo. Postupem času však zjis­ti­la, že je to pocit pou­ze dočas­ný, že po klid­ném obdo­bí vždyc­ky při­jde obdo­bí těž­ší, že ji vzpo­mín­ky mohou kdy­ko­liv pře­pad­nout a odnést ji zpět na to mís­to, do té noci.... 

Co se té noci sta­lo, a co jí pro­ná­sle­du­je celý život? A proč to to bude mít i tak tro­chu sou­vis­lost se zmi­ze­ním Anabelle?

Chci vědět víc o ní jako o člo­vě­ku, nejen fak­ta o posled­ních hodi­nách, kdy byla spat­ře­na. Chci vědět, jaká je, co ráda dělá, chci znát její sny, přá­ní a oba­vy.
Annabelle je inte­li­gent­ní, zví­da­vá a cíle­vě­do­má mla­dá žena. Možná mi nako­nec není tak nepo­dob­ná, pomys­le­la si Charlie, zvlášť když se k tomu ješ­tě při­po­čí­tá její hor­ko­krev­nost (pokud tako­vá oprav­du je) a lás­ka k alko­ho­lu. A já... já bych z večír­ku ode­šla....

Na okra­ji je vel­mi čti­vá kni­ha s dob­ře pro­myš­le­ným dějem, kte­rá vás pří­mo vtáh­ne do děje a vy ji jen tak snad­no neod­lo­ží­te, dokud se nedo­sta­ne­te až na posled­ní strán­ku, kdy dochá­zí k rozuz­le­ní celé­ho děje, a všech­ny díl­ky sklá­dač­ky koneč­ně zapad­nou do sebe.

V kni­ze se stří­da­jí krát­ké kapi­to­ly jak ze sou­čas­nos­ti, tak i z dáv­né minu­los­ti, díky nímž máte mož­nost pood­ha­lit rouš­ku tem­né minu­los­ti hlav­ní hrdin­ky - vyšet­řo­va­tel­ky Charlie - a její skry­té démo­ny, jež jí pro­ná­sle­du­jí celý život, a kte­rým se sna­ží mar­ně uté­ci. Na tom­to ponurém mís­tě ji stej­ně nako­nec dože­nou...

Autorka vel­mi věro­hod­ně vykres­li­la cha­rak­te­ry hlav­ních postav, a to i se vše­mi jejich nedo­stat­ky a chy­ba­mi. Navíc všech­ny tyto posta­vy vsa­di­la do pro­stře­dí švéd­ské­ho malo­měs­ta a jejich tam­ních oby­va­tel, jež mají­cí dost zásad­ní vliv na to, jaké živo­ty nyní žijí a jaké skry­té démo­ny v sobě ukrý­va­jí.  Pochmurná atmo­sfé­ra mís­ta na čte­ná­ře doslo­va dýchá z kaž­dé strán­ky a dokres­lu­je tak smut­ný pří­běh, kte­rý se klid­ně může ode­hrá­vat i v našem oko­lí....

Je to už mno­ho a mno­ho let,
co v pří­moř­ském krá­lov­ství
byd­le­la dív­ka, již pozna­li bys­te hned
pod­le jmé­na Annabel-Lee,
ta žila jen jedi­né myš­len­ce,
že má mne ráda tak jako já ji.
ANNABEL-LEE, EDGAR ALLAN POE

 • NA OKRAJ
 • Lina Bengtsdotterová
 • Přeložila: Lucie Podhorná
 • Vydala Grada Publishing, als, pod znač­kou COSMOPOLIS
 • První vydá­ní, Praha 2018
 • Počet stran: 320
 • ISBN 978-80-271-07674-3

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing

 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
 • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
 • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
 • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
 • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
 • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
 • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
 • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75636 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53398 KB. | 03.12.2021 - 14:42:20