Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Na nože - 80 %

Na nože - 80 %

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...
Photo © Netflix

Zámožný a veli­ce úspěš­ný spi­so­va­tel kri­mi­nál­ních pří­bě­hů Harlan Thrombey (Christopher Plummer) spáchá ráno po svých 85. naro­ze­ni­nách sebe­vraž­du. Její okol­nos­ti jsou ovšem znač­ně pode­zře­lé a ne kaž­dý věří, že to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da. To jen pod­po­ří účast sou­kro­mé­ho vyšet­řo­va­te­le Benoita Blanca (Daniel Craig), kte­ré­ho někdo ano­nym­ně najal, aby okol­nos­ti sebe­vraž­dy vyšet­řil. Hned na začát­ku jeho vyšet­řo­vá­ní je ovšem jas­né, že moti­vy k zabi­tí spi­so­va­te­le mělo hned něko­lik čle­nů rodi­ny...      

 

Johnson se hned od začát­ku vra­cí (a mož­ná i něko­li­krát pře­ko­ná­vá) ke svo­jí mantře udr­žo­vat divá­ka v napě­tí a obra­cet jeho oče­ká­vá­ní pro­ti němu. V Star Wars: Poslední z Jediů se mu tenhle pří­stup do znač­né míry vymstil, nicmé­ně detek­tiv­ky kla­sic­ké­ho sty­lu jsou pro tuhle hru s divá­kem jako děla­né. A to je ve výsled­ku vlast­ně hlav­ní deví­za toho­to fil­mu, neboť si vlast­ně nikdy nejste jis­ti odpo­vě­dí na všech­ny otáz­ky a od začát­ku do kon­ce vám v řeše­ní otá­zek něco nese­dí. Tohle napě­tí fun­gu­je i po něko­li­ka dějo­vých zvra­tech u kte­rých by nor­mál­ně fil­my kon­či­ly. Člověk si až vzpo­me­ne na obrat­nost při hře s divá­kem jakou pro­vá­děl Dokonalý trik Christophera Nolana.

Photo © Netflix

Rozhodně tomu napo­má­há herec­ký ansám­bl, ve kte­rém není jedi­né­ho sla­bé­ho mís­ta. Perfektně zahra­ným posta­vám ovšem tak jako tak vévo­dí tro­chu excen­t­ric­ký vyšet­řo­va­tel v podá­ní Daniela Craiga. Dává až tro­chu důvod k smut­ku, že ten­to herec se neob­je­vu­je v jiných rolích čas­tě­ji, pro­to­že po roli ve fil­mu Loganovi par­ťá­ci je to už dru­há odleh­če­ná role, ve kte­ré parád­ně jeho cas­ting sed­ne a herec­ký pro­jev je pře­kva­pi­vě napros­to pasu­jí­cí. To ovšem nesvěd­čí o tom, že by zby­tek hvězd­né­ho obsa­ze­ní byl špat­ný, spí­še o tom že i v tak talen­tem napě­cho­va­ném obsa­ze­ní doká­že detek­tiv Benoit Blanc zazá­řit.

A i když někte­ré sce­náris­tic­ké klič­ky i v téhle nad­sáz­kou nasy­ce­né detek­tiv­ce úpl­ně nefun­gu­jí tak, jak bylo asi zamýš­le­no, vylo­že­ný pře­šlap nebo špat­ný moment sní­mek Na nože nemá. Atmosféru dří­věj­ších detek­ti­vek si film drží od začát­ku až do kon­ce a to i přes pou­ži­tí moder­ních tech­no­lo­gií a co se týče samot­né výpra­vy, je straš­ně dob­ře vidět, že si na fil­mu podob­né­ho raže­ní dal někdo takhle zále­žet. Na nože totiž nej­víc půso­bí jako něco, co už se posled­ní roky zkrát­ka neto­čí. Bravurně odve­de­ná žánro­vá prá­ce, kte­rá sice při­po­mí­ná (a mís­ty snad i paro­du­je)  ty nej­vět­ší lite­rár­ní hrdi­ny dáv­no pře­ve­de­né na stří­br­né plát­na, zvlá­dá ovšem být dosta­teč­ně nápa­di­tá, ori­gi­nál­ní a zábav­ná na to, aby si doved­la udr­žet svůj cha­rak­ter.

Photo © Netflix

Tohle pros­tě baví. Na nože je sym­pa­tic­ká podí­va­ná neje­nom pro fanouš­ky kla­sic­kých detek­ti­vek, kte­rá kro­mě per­fekt­ně obsa­ze­ných a zahra­ných postav nabí­zí také nápa­di­tý a zají­ma­vý pří­běh jed­né vraž­dy, kte­rý vás celé dvě hodi­ny bude držet v šachu, i když si bude­te mys­let, že už máte kom­plet­ní obrá­zek o celém pří­pa­du. Celé je to navíc pří­jem­ně komor­ně nato­če­né, s vel­kým důra­zem pro detail.

Na nože je poměr­ně netra­dič­ním pří­růst­kem v sou­čas­né nabíd­ce kin, kte­rý si roz­hod­ně zaslou­ží vaši návště­vu. Takovéto fil­my už zkrát­ka nor­mál­ně nevzni­ka­jí (a roz­hod­ně ne pro kina, výjim­kou budiž nový Orient Express) a je zatra­ce­ně fajn je vidět na začát­ku roku 2020 s tako­vým obsa­ze­ním a bez snah něja­kým způ­so­bem výraz­ně vybo­čit a nesmy­sl­ně moder­ni­zo­vat. Zkrátka veli­ce pove­de­ná žánro­vá prá­ce, kte­rá se roz­hod­ně neztra­tí.             

Rian Johnson sklá­dá repa­rát. Tentokráte ta jeho hra s divá­kem a dějo­vý­mi zvra­ty má své mís­to a díky tomu tahle hra na kla­sic­kou detek­tiv­ku fun­gu­je snad o to více. Perfektně obsa­ze­ný a zahra­ný žán­ro­vý kus, ve kte­rém stej­ně září excen­t­ric­ký detek­tiv Daniela Craiga. Přičtěte si pří­jem­ně komor­ní atmo­sfé­ru, parád­ní výpra­vu a prvotříd­ní řemes­lo a máte detek­tiv­ní žánrov­ku, kte­rá si váš čas roz­hod­ně zaslou­ží a i v roky sta­ré žánro­vé kon­ku­ren­ci roz­hod­ně neza­pad­ne. 

Na nože
(Knives Out)
Komedie / Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní

USA, 2019, 131 min

Režie: Rian Johnson
Scénář: Rian Johnson
Kamera: Steve Yedlin
Hudba: Nathan Johnson
Hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford, Christopher Plummer, Jaeden Martell, Riki Lindhome, Raúl Castillo, Edi Patterson, Noah Segan, K Callan, Frank Oz
Producenti: Rian Johnson, Ram Bergman
Střih: Bob Ducsay
Scénografie: David Crank
Kostýmy: Jenny Eagan

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 09.01.2020 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 02.01.2020 Forum Film SK
USA V kinech od: 27.11.2019 Lionsgate US

https://www.csfd.cz/film/651342-na-noze/
https://www.imdb.com/title/tt8946378/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Na nože


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15191 s | počet dotazů: 287 | paměť: 60796 KB. | 23.03.2023 - 08:25:45