Kritiky.cz > Články > Na Letnou se po 54 letech vrátí Stalin. Kvůli Monstru.

Na Letnou se po 54 letech vrátí Stalin. Kvůli Monstru.

Stalin
Stalin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­vi­ze zača­la natá­čet tele­viz­ní film Monstrum reži­sé­ra a sce­náris­ty Viktora Polesného. Snímek bude vyprá­vět pří­běh socha­ře Otakara Švece (Jan Novotný), kte­rý v pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí zví­tě­zil v sou­tě­ži o vybu­do­vá­ní Stalinova pomní­ku. Na praž­ské Letné tak pro úče­ly natá­če­ní v těch­to dnech vyros­te make­ta nej­vět­ší­ho sku­pi­no­vé­ho sou­so­ší Evropy své doby.

Film Monstrum sle­du­je osu­dy socha­ře Otakara Švece, jeho ženy Vlasty (Zuzana Stivínová) a jeho žáka (Martin Kraus). Sochař Otakar Švec není ve fil­mu vyob­ra­zen jako komu­nis­ta, ale jako člo­věk, kte­rý se sna­žil nor­mál­ně žít, zacho­vat si důstoj­nost, pro­fe­si­o­na­li­tu, lás­ku své ženy a důvě­ru kole­gů. Šílená doba ale nako­nec při­ved­la život uměl­ce, kte­rý napros­to neče­ka­ně vyhrál sou­těž na Stalinův pomník, k tra­gic­ké­mu kon­ci.

„Leitmotivem fil­mu bude niter­né, suges­tiv­ní spo­je­ní intim­ní­ho milost­né­ho vzta­hu man­že­lů Švecových s ohrom­nou, nelí­tost­nou masou žuly, kte­rá se postup­ně stá­vá absurd­ním sym­bo­lem záni­ku nejen pro ně samot­né, ale i pro celou spo­leč­nost,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Lekeš, v jehož tvůr­čí pro­du­cent­ské sku­pi­ně film Monstrum vzni­ká.

„To mon­strum sku­teč­ně nad Prahou posta­ví­me. A taky ho poz­dě­ji odpá­lí­me. Ale to není to nej­pod­stat­něj­ší. Chceme vyprá­vět pří­běh nobles­ní­ho člo­vě­ka a vel­ké­ho uměl­ce, kte­rý jed­nou zavá­há, pod­leh­ne poku­še­ní a podá ruku ďáblo­vi. Cesta k sebez­ni­če­ní se tak před ním, aniž to tuší, poma­lu ote­ví­rá,“ říká reži­sér a sce­náris­ta Monstra Viktor Polesný, kte­rý pro Českou tele­vi­zi napo­sle­dy reží­ro­val dvou­díl­ný sní­mek Zločin v Polné.

Maketa dobo­vě nej­vět­ší­ho sou­so­ší v Evropě vzni­ka­la něko­lik měsí­ců v díl­nách na Kavčích horách. „Vyrobili jsme sko­ro šest met­rů vyso­kou hla­vu Stalina, kte­rou pode­pře ješ­tě dal­ších šest met­rů leše­ní. Část pomní­ku, kte­rý původ­ně měřil kolem pat­nác­ti met­rů, tak dotvo­ří­me pomo­cí digi­tál­ních tri­ků. I tak to bude ale po dobu natá­če­ní pro Pražany asi nepře­hléd­nu­tel­ná stav­ba,“ říká výkon­ný pro­du­cent Martin Lubomírský a dodá­vá: „Od pro­sin­ce se v díl­nách na Kavčích horách při­pra­vo­va­lo něko­lik růz­ně vel­kých mode­lů, abychom moh­li ve fil­mu uká­zat výro­bu pomní­ku ve všech jeho stá­di­ích. K původ­ní­mu sou­so­ší se neza­cho­va­la žád­ná tech­nic­ká doku­men­ta­ce, tak­že jsme vychá­ze­li z dobo­vých mate­ri­á­lů, lite­ra­tu­ry, foto­gra­fií a fil­mů.“

Narodil jsem se v roce 1953, tak­že jsem jed­no z nej­straš­něj­ších obdo­bí našich dějin pro­žil jen jako dítě. Ale pocho­pi­tel­ně jsem se z vyprá­vě­ní a čet­by postup­ně doví­dal o jeho zrůd­nos­ti,“ uvá­dí před­sta­vi­tel hlav­ní role Jan Novotný a o Otakarovi Švecovi říká: „Jeho osud byl odra­zem kru­té doby, v níž žil a tvo­řil. Fascinuje mě, jak je ta straš­li­vá doba dnes někte­rý­mi lid­mi i z řad poli­ti­ků baga­te­li­zo­vá­na a zleh­čo­vá­na.

Herec Martin Kraus, kte­rý si v Monstru zahra­je Švecova stu­den­ta, jej dopl­ňu­je: „Padesátá léta znám díky­bo­hu jen z vyprá­vě­ní. Je straš­né, co všech­no jsme muse­li zažít a ustát. Postava Pavla Soukupa, kte­rou ztvár­ňu­ji, je zástup­ce mla­dé gene­ra­ce té doby. Ta gene­ra­ce, se svým tem­pe­ra­men­tem a bohém­ským živo­tem, byla najed­nou sou­čás­tí sku­teč­ně mon­stróz­ní­ho prů­se­ru. Ani nevě­dě­la jak.“

Natáčení Monstra odstar­to­va­lo u Mladé Boleslavi. Kromě auten­tic­ké­ho mís­ta, kde Stalinův pomník ve své době stál, se bude natá­čet také v dal­ších praž­ských loka­cích, jako jsou Ledeburské zahra­dy, Střelecký ost­rov, v Národním památ­ní­ku na Vítkově nebo na Akademii výtvar­ných umě­ní.

Monstrum

režie a scé­nář: Viktor Polesný // výkon­ný pro­du­cent: Martin Lubomírský // kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Jan Lekeš // kame­ra: David Ployhar // střih: Lenka Polesná // zvuk: Miroslav Hřebejk // archi­tekt: Petr Fořt // kos­týmy:Ivana Brádková // umě­lec­ký mas­kér: Jiří Sadílek, Tomáš Richter // hra­jí: Martin Kraus, Jan Novotný, Zuzana Stivínová, Juraj Deák, Vladimír Polívka, Patricie Solaříková, Tomáš Havlínek, Miroslav Etzler, Petra Nesvačilová, Marián Roden, Rostislav Novák a dal­ší.

Video k pří­pra­vám make­ty: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10290259076-monstrum/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,55397 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61693 KB. | 30.09.2023 - 14:01:19