Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Na koho se těšit v létě na hudebních festivalech?

Na koho se těšit v létě na hudebních festivalech?

passenger 624 1395766920
Nedávno sice tepr­ve zača­lo jaro, ale hudeb­ní fanouš­ci už napja­tě vyhlí­že­jí léto, kte­ré zna­me­ná nálož v podo­bě hudeb­ních fes­ti­va­lů. Pojďme se podí­vat, jaké hvězdy si pro nás letos pořa­da­te­lé při­pra­vi­li, jeli­kož napros­tá vět­ši­na head­li­ne­rů je již zve­řej­ně­na. A je oprav­du na co se těšit!
Rock for People (3.-5. čer­ven­ce, Hradec Králové)
Tento fes­ti­val pat­ří kaž­do­roč­ně mezi nej­na­vště­vo­va­něj­ší a nej­kva­lit­něj­ší. I letos nabíd­ne vel­mi zvuč­ný a roz­ma­ni­tý line­up. Pro mar­ke­tingo­vé oddě­le­ní bude oříš­kem, koho na pla­kát umís­tit víš, pro­to­že letos to budou mít s láká­ním návštěv­ní­ků oprav­du jed­no­du­ché. Nejvyšší mís­to na pla­ká­tě ale nako­nec nej­spíš zís­ka­jí Massive Attack, jenž byli ozná­me­ni nedáv­no jako posled­ní, ale hlav­ní hvězda fes­ti­va­lu. Trip hopo­vým legen­dám budou zdat­ně sekun­do­vat desít­ky dal­ších kapel. V prv­ní řadě to budou cali­forn­ští pun­ke­ři The Offspring, u čes­ké­ho pub­li­ka oblí­be­ní Bullet For My Valentine nebo momen­tál­ně jed­na z nej­lep­ších kapel, kte­rou může indie popo­vá scé­na nabíd­nout, The 1975. To ale zda­le­ka není všech­no, mezi dal­ší hvězdy budou pat­řit napří­klad Enter Shikari, ANTI-FLAG či Royal Republic.
The Offspring jsou stá­le plní ener­gie, což při­je­dou uká­zat i letos na RfP.
Colours of Ostrava (14.-17. čer­ven­ce, Ostrava)
Jak je zná­mo, Colours láka­jí návštěv­ní­ky nejen kva­lit­ní hud­bou, ale i svou jedi­neč­nou industri­ál­ní kuli­sou. Areál v Dolních Vítkovicích je oprav­du nád­her­ný. Co se týče učin­ku­jí­cích, ani za ty se, ostat­ně jako kaž­do­roč­ně, nemuse­jí pořa­da­te­lé sty­dět. Těšit se může­me napří­klad na brit­skou legen­dár­ní dvo­ji­ci taneč­ní muzi­ky Underworld, na psy­che­de­lic rock v podá­ní aus­tra­la­nů Tame Impala, brit­ské­ho pís­nič­ká­ře Passangera nebo na indie rocko­vé kape­ly Kodaline a The Vaccines.
Passanger je zná­mý hlav­ně díky své­mu hitu Let Her Go.
Prague Metronome Festival (25.-26. červ­na, Praha)
Tento fes­ťák je letoš­ní novin­kou a roz­hod­ně pří­jem­nou! Do Prahy totiž při­je­dou svě­to­vé hvězdy par excellen­ce. V prv­ní řadě to bude legen­dár­ní a neza­mě­ni­tel­ný Iggy Pop, kte­ré­ho není potře­ba před­sta­vo­vat. Obrovským mag­ne­tem na fanouš­ky bodou také dvě z nej­ob­lí­be­něj­ších indie rocko­vých kapel sou­čast­nos­ti FOALS a The Kooks. Festival také nabíd­ne jed­nu oprav­do­vou lahůd­ku, čímž bude vystou­pe­ní neslav­něj­ší­ho hudeb­ní­ka s čes­ký­mi koře­ny (ať Karel Gott pro­mi­ne) Ivana Krále, kte­rý si jako hos­ta pozval Jiřího Suchého.
Iggy Pop a Ivan Král. Dva přá­te­lé, kte­ří se opět díky Metronome Festivalu pot­ka­jí v červ­nu v Praze.
Trutnoff Open Air Festival (18.-21. srp­na, Trutnov)
Festival s hip­pies image bude letos při­po­mí­nat nedo­ži­té osm­de­sá­ti­le­té naro­ze­ni­ny Václava Havla. Headlinery fes­ti­va­lu budou bez­po­chy­by The Prodigy a The Subways, kte­ré dopl­ní roz­ma­ni­tý výčet muzi­kan­tů pře­de­vším z čes­ké hudeb­ní scé­ny, jaký­mi jsou napří­klad Monkey Business, David Koller nebo Wabi Daněk.
The Subways se těší vel­ké pří­z­ni čes­kých fanouš­ků.
Zfroj obráz­ků: ocregister.com, rollingstone.com, floridamemory.com, poslouchej.net

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Nezařazené

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,76020 s | počet dotazů: 232 | paměť: 54875 KB. | 03.08.2021 - 02:30:53