Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v prosinci?

Na jaké filmy se těšit v prosinci?

7da636cf5a 103709644 o2
Listopad se nachý­lil ke své­mu kon­ci a je nača­se si uká­zat, jaké fil­my na nás čeka­jí v pro­sin­ci. Nečekejte však jen vánoč­ní fil­my, pro­to­že je toho i mno­hem víc.
Červená žel­va / La Tortue Rogue - v kinech od 1. 12. 2016
Francouzský ani­mo­va­ný film nizo­zem­ské­ho reži­sé­ra Michaela Dudok de Wita se pod­le vše­ho oprav­du pove­dl. Příběh tro­seč­ní­ka je vděč­né téma a krás­ná ani­ma­ce film činí oprav­du krás­ným zážit­kem.
Foto: Studio Ghibli
Anděl Páně 2 - od 1. 12. 2016
Na samém začát­ku pro­sin­ce si pro nás reži­sér Jiří Strach při­pra­vil dru­hé pokra­čo­vá­ní pohád­ky Anděl Páně. Hlavními posta­va­mi jsou opět anděl v podá­ní Ivana Trojana a čert, kte­ré­ho ztvár­nil Jiří Dvořák. Film je však skvě­le obsa­zen i ve ved­lej­ších rolích, tak­že uvi­dí­me napří­klad ješ­tě Vojtěcha Dyka, Pavla Lišku nebo Marka Taclíka. Pokud chce­te vzít do kina své rato­les­ti, je dru­hé pokra­čo­vá­ní Anděla Páně ide­ál­ní vol­bou.
Foto: Blesk.cz, Česká tele­vi­ze
Santa je pořád úchyl / Bad Santa 2 - od 1. 12. 2016
Na ten­to film své děti už ale roz­hod­ně neber­te. Pokud jste vidě­li jed­nič­ku, tak asi víte, co Vás čeká. Billy Bob Thorton v roli pod­vod­ní­ka a alko­ho­li­ka Willieho. Příběh je o tom, že jeho býva­lý kole­ga trpas­lík Markus, mu nabíd­ne „prá­cič­ku“, kte­rá jim může vynést pěk­ný balík dola­rů. Vypraví se tedy do Chicaga, aby vykrad­li sejf jed­né cha­ri­ty. Povede se jim to?
Foto: Miramax
Pařba o Vánocích / Oficce Christmas Party - od 8. 12. 2016
V pořa­dí tře­tí film s vánoč­ní téma­ti­kou je stej­ně jako Bad Santa 2 ame­ric­kou kome­dií, kte­rá asi tak­též nebu­de úpl­ně sluš­ná. Jennifer Aniston hra­je upja­tou ředi­tel­ku fir­my, kte­rá pohro­zí své­mu bra­t­ro­vi, že zavře jeho poboč­ku. Ten se roz­hod­ne uspo­řá­dat vánoč­ní večí­rek, kde chce zís­kat důle­ži­té­ho kli­en­ta. Jak to bývá, z večír­ku se sta­ne divo­ká pař­ba.
Foto: Paramount Pictures
Spravedlnost pro mou dce­ru / Au nom de ma fille - od 8. 12. 2016
Pokud chce­te vidět toto fran­couz­ské dra­ma z loň­ské­ho roku, včas si rezer­vuj­te líst­ky, jeli­kož bude v Praze pro­mí­tá­no jen tři­krát a to ješ­tě ve dvou­chma­lých kinech. V hlav­ní roli ztvár­nil zná­mý fran­couz­ský herec Daniel Auteuil.
Foto: Black Mask Productions
Rogue One: A Star Wars Story - od 15. 12. 2016
A je to tady! Fanoušci Star Wars čeka­li pou­ze rok, aby se dočka­li dal­ší­ho fil­mu ze své­ho oblí­be­né­ho uni­ver­sa. Nejedná se však o osmé pokra­čo­vá­ní, to je naplá­no­vá­no na rok 2017, ale o film, kte­rý se ode­hrá­vá mezi troj­kou a čtyř­kou, tedy Pomstou Sithů a Novou Nadějí. Zápletka se točí kolem povsta­lec­ké posád­ky Rogue One, kte­rá se sna­ží zís­kat infor­ma­ce o nové zbra­ni Impéria. Dočkáme se i legen­dár­ní posta­vy sithské­ho lor­da Dartha Vadera.
V nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mu roku uvi­dí­me Felicity Jones jako Jyn Erso. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Slavný dán­ský herec Mads Mikkelsen, kte­ré­ho si může­te pama­to­vat jako Hannibala, si střih­ne roli otce hlav­ní pro­ta­go­nist­ky. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Film bude bez Jediů, kte­ré bude suplo­vat sle­pý mystik Chirrut Îmwe v podá­ní Donnie Yena. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Povstalcům bude stát v ces­tě Darth Vader, kte­ré­ho pět namlu­ví James Earl Jones. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Inkarnace / Incarnate - od 15. 12. 2016
Ten, kdo si chce ješ­tě pře­de Vánocemi zajít na horor, se bude musit spo­ko­jit pou­ze s tím­to fil­mem Brada Peytona. Moc vel­ká oče­ká­vá­ní však radě­ji neměj­te. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Carice van Houten, Aaron Eckhart a mla­dý před­sta­vi­tel Bruce Waynea v seri­á­lu Gotham, David Mazouz.
Foto: High Top Releasing
Sladké sny / Fai Bei Sogni - od 15. 12. 2016
Italsko-francouzské dra­ma zku­še­né­ho reži­sé­ra Marca Bellocchia řeší sil­ný vztah syna ke své mat­ce. V hlav­ních rolích se obje­ví Bérénice Bejo a Valerio Mastandrea.
Foto: Black Mask Productions
Zpívej / Sing - od 22. 12. 2016
Dva dny před Vánoci může­te s dět­mi zajít na ten­to nový ani­mák stu­dia Universal. Film je o zví­řát­kách, což děti samo­zřej­mě oce­ní, kte­ré pořá­da­jí talen­to­vou show. Dočkáme se tedy také pěvec­kých vystou­pe­ní, tak­že film je vlast­ně i tro­chu muzi­kál. V ori­gi­nál­ním zně­ní zví­řát­ka mlu­ví skvě­lý her­ci jako např. Matthew McConaughey, Scarlett Johansson nebo Reese Witherspoon.
Foto: Illumination Entertainment
Collateral Beauty: Druhá šan­ce / Collateral Beauty - od 22. 12. 2016
Snímek o život­ní tragé­dii a s poku­sem se s ní vyrov­nat. S kru­tým osu­dem se hlav­ní­mu hrdi­no­vi (Will Smith) poku­sí pomo­ci jeho kole­go­vé. David Frankel do své­ho fil­mu obsa­dil oprav­du skvě­lé her­ce, krom Willa se v něm např. obje­ví i Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren nebo Edward Norton.
Foto: New Line Cinema
Assassin’s Creed - od 29. 12. 2016
Španělsko, 16. sto­le­tí, doba inkvi­zi­ce. Právě tam je vyslán Callum Lynch (Michael Fassbender), pomo­cí nové tech­no­lo­gie se ocit­ne v těle své­ho před­ka, kte­rý byl čle­nem taj­né orga­ni­za­ce Asasínů, kte­rá boju­je pro­ti Templářům. Zdá se Vám to zají­ma­vé? Tak si ten­to sní­mek nenech­te ujít. Lákadlem může být i herec­ké obsa­ze­ní (Jeremy Irons, Marion Cotillard).
Foto: 20th Century Fox
Masaryk - od 25. 12. 2016 (ofi­ci­ál­ně až bře­zen 2017)
Filmový pohled na život čes­ko­slo­ven­ské­ho diplo­ma­ta a poli­ti­ka Jana Masaryka, kte­rý nám před­sta­ví syna naše­ho prv­ní­ho pre­zi­den­ta i jako bohé­ma, kte­rý si uměl život uží­vat. Jan Masaryk je slo­ži­tou posta­vou, kte­rá je nesmír­ně slo­ži­tá ke ztvár­ně­ní. Povedete se to reži­sé­ro­vi Juliu Ševčíkovi s Karlem Rodenem v hlav­ní roli?
Foto: In Film Praha
V pas­ti / Shut In - od 29. 12. 2016
Francouzský thriller pojed­ná­vá o Mary Portmanové (Naomi Watts), kte­rá se sta­rá o své­ho syna, kte­rý upou­ta­ný po těž­ké doprav­ní neho­dě na lůž­ko ve vege­ta­tiv­ním sta­vu. Jelikož žijí na samo­tě v lese, vez­me si Mary k sobě ješ­tě nové­ho paci­en­ta Toma, tak­též malé­ho chlap­ce, kte­rý o svou mat­ku při­šel. Když však Tom jed­nou zmi­zí, začnou se dít věci, kte­ré začnou hlav­ní hrdin­ku a snad i divá­ky v kině, pořád­ně děsit.
Foto: EuropaCorp
Pasažéři / Passengers - od 29. 12. 2016
Na závěr pro­sin­ce jde do kin sci-fi, kte­ré se ode­hrá­vá na vesmír­né lodi, kde jsou o 90 let dří­ve roz­mra­ze­ni dva „pasa­žé­ři“ (Jennifer Lawrence a Chris Pratt), kte­ří se navzá­jem sblí­ží. Jsou také jedi­ní, kdo může zachrá­nit živo­ty dal­ších zmra­ze­ných lidí. Film reží­ro­val Morten Tyldum (Kód Enigmy).
Foto: Columbia Pictures
Ještě bychom chtě­li při­po­me­nout pře­hlíd­ku fil­mů Jima Jarmusche v kin
u Aero, kte­rá se koná na kon­ci pro­sin­ce a vyvr­cho­lí pre­mi­é­rou nové­ho Jarmuschova fil­mu Paterson s Adamem Driverem v hlav­ní roli.
Z tele­viz­ní pro­duk­ce si urči­tě nenech­te ujít vel­ký cros­so­ver CW seri­á­lů a násled­ná pod­zim­ní finá­le kaž­dé­ho z nich. Zvlášť posled­ní pod­zim­ní díl Flashe nabíd­ne pěk­nou podí­va­nou. Čekejte návrat Jaye Garricka a Trickstera.
Mark Hamill se 7. pro­sin­ce opět před­sta­ví v seri­á­lu The Flash. Foto: CW
Zdroje: imdb.com, rottentomatoes.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,66857 s | počet dotazů: 235 | paměť: 54918 KB. | 02.08.2021 - 18:13:19