Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v prosinci?

Na jaké filmy se těšit v prosinci?

7da636cf5a 103709644 o2
7da636cf5a 103709644 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Listopad se nachý­lil ke své­mu kon­ci a je nača­se si uká­zat, jaké fil­my na nás čeka­jí v pro­sin­ci. Nečekejte však jen vánoč­ní fil­my, pro­to­že je toho i mno­hem víc.
Červená žel­va / La Tortue Rogue - v kinech od 1. 12. 2016
Francouzský ani­mo­va­ný film nizo­zem­ské­ho reži­sé­ra Michaela Dudok de Wita se pod­le vše­ho oprav­du pove­dl. Příběh tro­seč­ní­ka je vděč­né téma a krás­ná ani­ma­ce film činí oprav­du krás­ným zážit­kem.
Foto: Studio Ghibli
Anděl Páně 2 - od 1. 12. 2016
Na samém začát­ku pro­sin­ce si pro nás reži­sér Jiří Strach při­pra­vil dru­hé pokra­čo­vá­ní pohád­ky Anděl Páně. Hlavními posta­va­mi jsou opět anděl v podá­ní Ivana Trojana a čert, kte­ré­ho ztvár­nil Jiří Dvořák. Film je však skvě­le obsa­zen i ve ved­lej­ších rolích, tak­že uvi­dí­me napří­klad ješ­tě Vojtěcha Dyka, Pavla Lišku nebo Marka Taclíka. Pokud chce­te vzít do kina své rato­les­ti, je dru­hé pokra­čo­vá­ní Anděla Páně ide­ál­ní vol­bou.
Foto: Blesk.cz, Česká tele­vi­ze
Santa je pořád úchyl / Bad Santa 2 - od 1. 12. 2016
Na ten­to film své děti už ale roz­hod­ně neber­te. Pokud jste vidě­li jed­nič­ku, tak asi víte, co Vás čeká. Billy Bob Thorton v roli pod­vod­ní­ka a alko­ho­li­ka Willieho. Příběh je o tom, že jeho býva­lý kole­ga trpas­lík Markus, mu nabíd­ne „prá­cič­ku“, kte­rá jim může vynést pěk­ný balík dola­rů. Vypraví se tedy do Chicaga, aby vykrad­li sejf jed­né cha­ri­ty. Povede se jim to?
Foto: Miramax
Pařba o Vánocích / Oficce Christmas Party - od 8. 12. 2016
V pořa­dí tře­tí film s vánoč­ní téma­ti­kou je stej­ně jako Bad Santa 2 ame­ric­kou kome­dií, kte­rá asi tak­též nebu­de úpl­ně sluš­ná. Jennifer Aniston hra­je upja­tou ředi­tel­ku fir­my, kte­rá pohro­zí své­mu bra­t­ro­vi, že zavře jeho poboč­ku. Ten se roz­hod­ne uspo­řá­dat vánoč­ní večí­rek, kde chce zís­kat důle­ži­té­ho kli­en­ta. Jak to bývá, z večír­ku se sta­ne divo­ká pař­ba.
Foto: Paramount Pictures
Spravedlnost pro mou dce­ru / Au nom de ma fille - od 8. 12. 2016
Pokud chce­te vidět toto fran­couz­ské dra­ma z loň­ské­ho roku, včas si rezer­vuj­te líst­ky, jeli­kož bude v Praze pro­mí­tá­no jen tři­krát a to ješ­tě ve dvou­chma­lých kinech. V hlav­ní roli ztvár­nil zná­mý fran­couz­ský herec Daniel Auteuil.
Foto: Black Mask Productions
Rogue One: A Star Wars Story - od 15. 12. 2016
A je to tady! Fanoušci Star Wars čeka­li pou­ze rok, aby se dočka­li dal­ší­ho fil­mu ze své­ho oblí­be­né­ho uni­ver­sa. Nejedná se však o osmé pokra­čo­vá­ní, to je naplá­no­vá­no na rok 2017, ale o film, kte­rý se ode­hrá­vá mezi troj­kou a čtyř­kou, tedy Pomstou Sithů a Novou Nadějí. Zápletka se točí kolem povsta­lec­ké posád­ky Rogue One, kte­rá se sna­ží zís­kat infor­ma­ce o nové zbra­ni Impéria. Dočkáme se i legen­dár­ní posta­vy sithské­ho lor­da Dartha Vadera.
V nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mu roku uvi­dí­me Felicity Jones jako Jyn Erso. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Slavný dán­ský herec Mads Mikkelsen, kte­ré­ho si může­te pama­to­vat jako Hannibala, si střih­ne roli otce hlav­ní pro­ta­go­nist­ky. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Film bude bez Jediů, kte­ré bude suplo­vat sle­pý mystik Chirrut Îmwe v podá­ní Donnie Yena. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Povstalcům bude stát v ces­tě Darth Vader, kte­ré­ho pět namlu­ví James Earl Jones. Foto: Disney, Lucasfilm Ltd.
Inkarnace / Incarnate - od 15. 12. 2016
Ten, kdo si chce ješ­tě pře­de Vánocemi zajít na horor, se bude musit spo­ko­jit pou­ze s tím­to fil­mem Brada Peytona. Moc vel­ká oče­ká­vá­ní však radě­ji neměj­te. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Carice van Houten, Aaron Eckhart a mla­dý před­sta­vi­tel Bruce Waynea v seri­á­lu Gotham, David Mazouz.
Foto: High Top Releasing
Sladké sny / Fai Bei Sogni - od 15. 12. 2016
Italsko-francouzské dra­ma zku­še­né­ho reži­sé­ra Marca Bellocchia řeší sil­ný vztah syna ke své mat­ce. V hlav­ních rolích se obje­ví Bérénice Bejo a Valerio Mastandrea.
Foto: Black Mask Productions
Zpívej / Sing - od 22. 12. 2016
Dva dny před Vánoci může­te s dět­mi zajít na ten­to nový ani­mák stu­dia Universal. Film je o zví­řát­kách, což děti samo­zřej­mě oce­ní, kte­ré pořá­da­jí talen­to­vou show. Dočkáme se tedy také pěvec­kých vystou­pe­ní, tak­že film je vlast­ně i tro­chu muzi­kál. V ori­gi­nál­ním zně­ní zví­řát­ka mlu­ví skvě­lý her­ci jako např. Matthew McConaughey, Scarlett Johansson nebo Reese Witherspoon.
Foto: Illumination Entertainment
Collateral Beauty: Druhá šan­ce / Collateral Beauty - od 22. 12. 2016
Snímek o život­ní tragé­dii a s poku­sem se s ní vyrov­nat. S kru­tým osu­dem se hlav­ní­mu hrdi­no­vi (Will Smith) poku­sí pomo­ci jeho kole­go­vé. David Frankel do své­ho fil­mu obsa­dil oprav­du skvě­lé her­ce, krom Willa se v něm např. obje­ví i Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren nebo Edward Norton.
Foto: New Line Cinema
Assassin’s Creed - od 29. 12. 2016
Španělsko, 16. sto­le­tí, doba inkvi­zi­ce. Právě tam je vyslán Callum Lynch (Michael Fassbender), pomo­cí nové tech­no­lo­gie se ocit­ne v těle své­ho před­ka, kte­rý byl čle­nem taj­né orga­ni­za­ce Asasínů, kte­rá boju­je pro­ti Templářům. Zdá se Vám to zají­ma­vé? Tak si ten­to sní­mek nenech­te ujít. Lákadlem může být i herec­ké obsa­ze­ní (Jeremy Irons, Marion Cotillard).
Foto: 20th Century Fox
Masaryk - od 25. 12. 2016 (ofi­ci­ál­ně až bře­zen 2017)
Filmový pohled na život čes­ko­slo­ven­ské­ho diplo­ma­ta a poli­ti­ka Jana Masaryka, kte­rý nám před­sta­ví syna naše­ho prv­ní­ho pre­zi­den­ta i jako bohé­ma, kte­rý si uměl život uží­vat. Jan Masaryk je slo­ži­tou posta­vou, kte­rá je nesmír­ně slo­ži­tá ke ztvár­ně­ní. Povedete se to reži­sé­ro­vi Juliu Ševčíkovi s Karlem Rodenem v hlav­ní roli?
Foto: In Film Praha
V pas­ti / Shut In - od 29. 12. 2016
Francouzský thriller pojed­ná­vá o Mary Portmanové (Naomi Watts), kte­rá se sta­rá o své­ho syna, kte­rý upou­ta­ný po těž­ké doprav­ní neho­dě na lůž­ko ve vege­ta­tiv­ním sta­vu. Jelikož žijí na samo­tě v lese, vez­me si Mary k sobě ješ­tě nové­ho paci­en­ta Toma, tak­též malé­ho chlap­ce, kte­rý o svou mat­ku při­šel. Když však Tom jed­nou zmi­zí, začnou se dít věci, kte­ré začnou hlav­ní hrdin­ku a snad i divá­ky v kině, pořád­ně děsit.
Foto: EuropaCorp
Pasažéři / Passengers - od 29. 12. 2016
Na závěr pro­sin­ce jde do kin sci-fi, kte­ré se ode­hrá­vá na vesmír­né lodi, kde jsou o 90 let dří­ve roz­mra­ze­ni dva „pasa­žé­ři“ (Jennifer Lawrence a Chris Pratt), kte­ří se navzá­jem sblí­ží. Jsou také jedi­ní, kdo může zachrá­nit živo­ty dal­ších zmra­ze­ných lidí. Film reží­ro­val Morten Tyldum (Kód Enigmy).
Foto: Columbia Pictures
Ještě bychom chtě­li při­po­me­nout pře­hlíd­ku fil­mů Jima Jarmusche v kin
u Aero, kte­rá se koná na kon­ci pro­sin­ce a vyvr­cho­lí pre­mi­é­rou nové­ho Jarmuschova fil­mu Paterson s Adamem Driverem v hlav­ní roli.
Z tele­viz­ní pro­duk­ce si urči­tě nenech­te ujít vel­ký cros­so­ver CW seri­á­lů a násled­ná pod­zim­ní finá­le kaž­dé­ho z nich. Zvlášť posled­ní pod­zim­ní díl Flashe nabíd­ne pěk­nou podí­va­nou. Čekejte návrat Jaye Garricka a Trickstera.
Mark Hamill se 7. pro­sin­ce opět před­sta­ví v seri­á­lu The Flash. Foto: CW
Zdroje: imdb.com, rottentomatoes.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Michael Gates Gill - Jak mi Starbucks zachránil život10. března 2020 Michael Gates Gill - Jak mi Starbucks zachránil život Michael Gates Gill (dále jen MGG) byl svého času docela velký hajzlík. Žil si životem horních deseti tisíc, tykal si se společenskou smetánkou své doby, kupoval si drahá auta a na ne tak […] Posted in Recenze knih
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […] Posted in Recenze knih
  • DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive29. prosince 2006 DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive Corey Yuen má tedy odvahu, to se musí nechat. Už jen to, že se pustil do filmové adaptace počítačové hry, je velký risk. Jenže, rozhodnut se převést na plátno bojovku, která proslula […] Posted in Filmové recenze
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […] Posted in Recenze knih
  • Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život22. října 2022 Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život Heather, Anthony, Joe a Amy, jsou hlavní postavy tohoto románu. Schválně jsem je dala takto dohromady a většinou to tak nedělám. Tento román není klasicky román s dějovou zápletkou, ale […] Posted in Recenze knih
  • GOG rozdává Metro: Last Light. Pokud jste si před pár dny...31. prosince 2020 GOG rozdává Metro: Last Light. Pokud jste si před pár dny... GOG rozdává Metro: Last Light. Pokud jste si před pár dny vyzvedli první díl ze série Metro s podtitulem 2033 od Epic Games, tak máte důvod k radosti, GOG totiž ke konci roku rozdává druhý […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Youropa - zažijte něco, něco jiného, zvláštního....jiný svět12. září 2022 Youropa - zažijte něco, něco jiného, zvláštního....jiný svět Youropa je opravdu zvláštní hra, která zaujme hned od prvního spuštění. Již úvodní animace skýtá něco nečekaného. Nový svět, či novou říši? Kde to jsem, co tu dělám? Probudím se zavěšený […] Posted in Recenze her
  • Enola Holmesová22. listopadu 2022 Enola Holmesová 4/10 – Tak tohle je teda naprostý očistec. Nesnáším ty PG13 rádoby dobrodružné filmy, které se i přes svou do nebes volající dětinskost snaží působit smrtelně vážně. A jestli mě něco […] Posted in Krátké recenze
  • Sky Sharks (2020)3. ledna 2021 Sky Sharks (2020) Trashové Béčko mixlé s Céčkem, jehož kvalita balancuje mezi solidní a špatnou, ale ve výsledku je to celkem strávitelný koktejl, u kterého bych nevěřil, že se budu tak dobře bavit.Úvodní […] Posted in Krátké recenze
  • Skautův průvodce zombie apokalypsou (2015)8. prosince 2015 Skautův průvodce zombie apokalypsou (2015) Jízda jak svině !! Konec roku se blíží a já mohu vřele prohlásit, že Scouty druhé místo v letošní topce nemine!! Na Scouty mohu vyslovit pouze chválu a to v každém ohledu. Film neskutečně […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02334 s | počet dotazů: 244 | paměť: 61776 KB. | 28.09.2023 - 03:58:21