Na jaké filmy se těšit v listopadu?

maxresdefaultege
Dnes pro Vás ote­ví­rá­me novou rubri­ku, ve kte­ré bychom kaž­dý měsíc chtě­li dát pár tipů, jaký film si nene­chat ujít. Chtěli bychom nevy­ne­chat žád­ný žánr, aby si kaž­dý fil­mo­vý fanou­šek při­šel na své.
Trollové / Trolls - do kin od 3. 11. 2016
Pokud chce­te vyra­zit do kina s dět­mi, bude pro ně asi nej­vět­ším láka­dlem prá­vě ten­to ani­mo­va­ný film od stu­dia DreamWorks (Shrek, Madagaskar). Zápletka fil­mu by měla být v tom, že vese­lé barev­né Trollíky une­sou zlý Bergeni, pro kte­ré jsou Trollové pochout­kou. Dvěma Trollům se však poda­ří utéct a spo­leč­ně se tak budou sna­žit zby­tek ostat­ních Trollů zachrá­nit. Písně k fil­mu nazpí­va­li Justin Timberlake a Gwen Stefani.
Výsledek obrázku pro trolls 2016
Pohádky pro Emu - do kin od 3. 11. 2016
Tuto čes­kou roman­tic­kou kome­dii zařa­zu­je­me spí­še ze zvě­da­vos­ti, jeli­kož se v tom­to žán­ru, krom pár výji­meč­ných pří­pa­dů, neda­ří tuzem­ským tvůr­cům nato­čit něco pove­de­né­ho. Pohádka pro Emu má ale zají­ma­vé herec­ké obsa­ze­ní v čele s Ondřejem Vetchým a Aňou Geislerovou. Pro reži­sé­ra Rudolfa Havlíka to však bude tepr­ve dru­hý celo­ve­čer­ní film, tak uvi­dí­me, jest­li bude lep­ší než ten prv­ní.
Zúčtování / The Accountant - od 3. 11. 2016
Pro milov­ní­ky akč­ních fil­mů by měl být tím správ­ným fil­mem v lis­to­pa­du prá­vě ten­to film s vyni­ka­jí­cím Benem Affleckem v hlav­ní roli. Nový před­sta­vi­tel Batmana hra­je roli mate­ma­tic­ké­ho génia, kte­rý se však doká­že ohá­nět nejen čís­ly, ale i zbra­ně­mi. Ve fil­mu si také zahrá­li Anna Kendrick a J. K. Simmons, kte­rý se s Affleckem potká mini­mál­ně ješ­tě ve dvou dal­ších fil­mech, jeli­kož je potvr­zen do role komi­sa­ře Gordona pro Ligu Spravedlnosti i batma­nov­skou sólov­ku.
Příchozí / Arrival - od 10. 11. 2016
Jedním z nej­lep­ších lis­to­pa­do­vých fil­mů by mělo být Sci-Fi Arrival. Film nato­čil talen­to­va­ný reži­sér Denis Villeneuve (Sicario: Nájemný vrah) a hra­jí v něm skvě­lý her­ci jako Amy Adams, Jeremy Renner nebo Forest Whitaker. Co chtě­jí mimo­zemš­ťa­né, kte­ří při­sta­nou na něko­li­ka mís­tech svě­ta? Zjistí to lin­gvist­ka v podá­ní již zmí­ně­né Amy Adams?
Výsledek obrázku pro Arrival 2016
Snowden - od 10. 11. 2016
Příběh Edwarda Snowdena zná sko­ro kaž­dý. Natočit živo­to­pis­ný film o této roz­po­ru­pl­né posta­vě, se roz­ho­dl slav­ný ame­ric­ký reži­sér Oliver Stone. Do hlav­ní role obsa­dil Josepha Gordona-Levitta. Spolupráce těch­to dvou uměl­ců by zkla­mat roz­hod­ně nemě­la.
Muž jmé­nem Ove / En man som heter Ove - od 10. 11. 2016
V našem výbě­ru nemů­že chy­bět ani ten­to švéd­ský film. Severská kine­ma­to­gra­fie totiž nabí­zí vět­ši­nou kva­lit­ní poči­ny a ani ten­to sní­mek by neměl být výjim­kou. Hlavní posta­vu bru­čou­na Ovea, ztvár­nil zná­mý švéd­ský herec Rolf Lassgard.
Fantastická zví­řa­ta a kde je najít / Fantastic Beasts and Where to Find Them - od 17. 11. 2016
Všichni fanouš­ci Harryho Pottera se již nemů­žou dočkat dal­ší­ho fil­mu z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Tentokrát se bude pří­běh ode­hrá­vat v době dáv­no před naro­ze­ním brý­la­té­ho kou­zel­ní­ka. Mladý mág Newt Scamander (Eddie Redmayne) při­jíž­dí do New Yorku i s kou­zel­ný­mi tvo­ry, kte­ré má ukry­té ve svém kufří­ku. Budou z toho­to fil­mu nad­še­ni, krom fanouš­ků J.K. Rowling, i neza­u­ja­tí divá­ci?
Planetárium - od 17. 11. 2016
Toto fran­couz­ské dra­ma ze 30. let, zařa­zu­je­me hlav­ně díky úchvat­né Natalii Portman, jejíž krá­sa dělá kou­ka­tel­ný­mi i prů­měr­né fil­my. Pro šestatři­ce­ti­le­tou reži­sér­ku Rebeccu Zlotowski je to tře­tí film a uvi­dí­me, jest­li bude lep­ší než ty před­cho­zí.
Bratříček Karel - od 17. 11. 2016
Do naše­ho výčtu fil­mů zařa­zu­je­me i jeden doku­ment. Tento pojed­ná­vá o čes­kém legen­dár­ním pís­nič­ká­ři Karlu Krylovi a nato­či­la ho pol­ská reži­sér­ka Krystyna Krauze, pro kte­rou je však čes­ké pro­stře­dí, mimo jiné díky stu­diu na praž­ské DAMU, vel­mi zná­mé. Polský pohled na naši his­to­rii je čas­to pří­nos­ný (viz. např. Hořící keř).
Výsledek obrázku pro bratříček karel
Americká idy­la / American Pastoral - od 17. 11. 2016
Pokud nepo­čí­tá­me ten­to tele­viz­ní film u roku 1999, tak je sní­mek Americká idy­la režij­ním debu­tem Ewana McGregora, kte­rý si ve fil­mu střih­ne i hlav­ní roli. Snímek je nato­čen pod­le nove­ly Philipa Rotha, jenž za ni zís­kal Pulitzerovu cenu.
Noční zví­řa­ta / Nocturnal Animals - od 24. 11. 2016
Jedná se tepr­ve o dru­hý film reži­sé­ra Toma Forda, jehož debut je vel­kým pří­sli­bem toho, že ani dru­hý film nemu­sí být vůbec špat­ný, ba nao­pak může být vel­mi dob­rý. Navíc i jeho obsa­ze­ní je per­fekt­ní (Amy Adams, Jake Gyllenhaal).
Chceme také upo­zor­nit, že 24. 11. se koná obno­ve­ná pre­mi­é­ra fil­mu z roku 1965, Intimní osvět­le­ní. Snímek reži­sé­ra Ivana Passera se řadí mezi nej­lep­ší fil­my čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie.
Zdroje obráz­ků: 20th Century Fox, Paramount Pictures, Artcam

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy

  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […] Posted in Pro domov
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály
  • Poznat sám sebe16. června 2020 Poznat sám sebe Největší chybou je nebýt si vědom nikým. (Thomas Carlyle) Poznat sám sebe lépe vyžaduje odvahu. Je mnohem snadnější skrývat se pod maskou než se vidět takoví, jací skutečně jsme. Mnoho […] Posted in Ze života
  • Zdravé snídaně24. května 2020 Zdravé snídaně Jeden rychlý pohled na náš snídaňový stůl, na který jsem náležitě pyšná. Moji kluci mají nejraději housku s medem... Já bych jim nejdraději dopřála teplou ovesnou kaši s oříšky a ovocem. […] Posted in Zdraví
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • #DP94: Cover26. srpna 2020 #DP94: Cover Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Brian Michael Bendis Kresba: David W. Mack Brian Michael Bendis a David W. Mack, to je kombinace, která na papíře zní naprosto skvěle. […] Posted in Recenze komiksů
  • Studio Sony chystá adaptaci komiksu The Kaiju Score. Ten...27. srpna 2020 Studio Sony chystá adaptaci komiksu The Kaiju Score. Ten... Studio Sony chystá adaptaci komiksu The Kaiju Score. Ten pojednává o čtveřici hrdinů, kteří se rozhodnou využít faktu, že začne obrovské monstrum ničit jejich město a v době jeho řádění […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice […] Posted in Speciály
  • Život a doba soudce A K krátké video 110. ledna 2016 Život a doba soudce A K krátké video 1 https://www.youtube.com/watch?v=Y0fryPB8Jeo Posted in Videa


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,03255 s | počet dotazů: 217 | paměť: 40216 KB. | 25.11.2020 - 06:04:51