Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v dubnu?

Na jaké filmy se těšit v dubnu?

Konečně skon­či­la dlou­há zima a zača­lo jaro. Zpříjemnit si dub­no­vé dny může­te napří­klad v kině, a pro­to se pojď­me podí­vat, na co se v tom­to měsí­ci může­me těšit.
Power Rangers: Strážci vesmí­ru / Power Rangers - v kinech od 6. 4.
Výsledek obrázku pro power rangers 2017
Foto: Liongate
Všichni nej­spíš zná­me seri­á­lo­vou ver­zi z 90. let, a tak jsme zvě­da­vi na nové fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Pětice tee­nage­rů se opět posta­ví nebez­pe­čí z vesmí­ru, kte­ré ohro­žu­je celý svět. Největší herec­kou hvězdou fil­mu je Bryan Cranston, kte­rý ztvár­nil roli Zordona.
Rychle a zbě­si­le 8 / The Fate of the Furious - od 13. 4.
Další návrat par­tič­ky oko­lo Vina Diesela a spol., kte­rý opět sli­bu­je spous­tu honi­ček, výbuchů, pros­tě toho, na co jsme u této série zvyklí. Tentokrát se zde obje­ví i nová tvář v podo­bě Charlize Theron, kte­rá ztvár­ní kyber-teroristku. Na reži­sér­skou žid­li nyní use­dl F. Gary Gray, kte­rý má na svě­do­mí skvě­lé fil­my Vyjednavač, Loupež po ital­sku nebo Ctihodný občan. Pro fanouš­ky je ten­to fil­my povin­nos­tí.
Mimi šéf / The Boss Baby - od 20. 4.
Související obrázek
Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation
Zábavný ani­mo­va­ný film pro celou rodi­nu, to si všich­ni sli­bu­jí od nové­ho sním­ku stu­dia Dreamworks. Příběh se točí oko­lo sou­pe­ře­ní dětí s domá­cí­mi maz­líč­ky o rodi­čov­skou lás­ku. V ori­gi­nál­ním zně­ní si lze užít hla­sy Aleca Baldwina, Steva Buscemiho nebo popu­lár­ní­ho mode­rá­to­ra Jimmyho Kimmela.
Ochránci / Zaščitniki - od 20. 4.
Rusové se roz­hod­li vytvo­řit si svo­je vlast­ní Avengers a je nut­né je brát váž­ně, jeli­kož se jed­ná o nej­draž­ší film všech dob, kte­rý finan­co­val i samot­ný Vladimir Putin. Mnoho lidí je tudíž zvě­da­vo, jest­li vyna­lo­že­né pení­ze nevy­šli vni­več a zda­li jsou Rusové schop­ni kon­ku­ro­vat mar­ve­lov­ské fran­ší­ze.
Ztracené měs­to Z / The Lost City of Z - od 20. 4.
Dobrodružný film z pro­stře­dí ama­zon­ských pra­le­sů s Charlie Hunnamem v hlav­ní roli. Takto jed­no­du­še by se dal popsat sní­mek, jenž vyprá­ví pří­běh pod­le sku­teč­né udáos­ti o bada­te­li, jenž roce 1925 záhad­ně zmi­zí při pát­rá­ní po ztra­ce­né civi­li­za­ci. Film nato­čil prů­měr­ný reži­sér James Gray, ale prv­ní ohla­sy nazna­ču­jí, že se sní­mek pove­dl.
Loupež ve vel­kém sty­lu / Going in Style - od 20. 4.
Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin. Tito hereč­tí par­dá­lo­vé se před­sta­ví v kome­dii Zacha Braffa (JD ze Scrubs) Loupež ve vel­kém sty­lu. Jak už název napo­ví­dá spo­leč­ně se tato tro­ji­ce poku­sí vykrást ban­ku, kte­rá je při­pra­vi­la o pení­ze. Hvězdné obsa­ze­ní sli­bu­je kva­lit­ní kome­dii pro širo­ké pub­li­kum. A jak to už v posled­ních letech bývá, jed­ná se o rema­ke fil­mu z roku 1979.
Související obrázek
Foto: Warner Bros.
Zahradnictví: Rodinný pří­tel - od 27. 4.
Dvojice Jan Hřebejk a Petr Jarchovský se roz­hod­la nato­čit tri­lo­gii, kte­rá bude před­chá­zet popu­lár­ní­mu fil­mu Pelíšky. Narozdíl od zmi­ňo­va­né­ho sním­ku, má být v Zahradnictví výraz­ně potla­če­na kome­di­ál­ní strán­ka a má se jed­nat o melod­ra­ma. První z těch­to tří fil­mů jde do kin prá­vě na kon­ci dub­na a má podti­tul Rodinný pří­tel. Odehrává se za němec­ké oku­pa­ce a hlav­ní role ztvár­ní Aňa Geislerová a Ondřej Sokol.
The Circle - od 27. 4.
Film pod­le best­selle­ru Davea Eggerse nám uká­že, jak dale­ko může zajít pře­mí­ra sle­do­vá­ní a kon­t­ro­ly ve spo­leč­nos­ti. Firma Circle, kte­rou vede maji­tel (Tom Hanks) sli­bu­je, že udě­lá svět lep­ším mís­tem. Emma Watson, kte­rou fir­ma při­jme je zpr­vu ze své nové prá­ce nad­še­na, pak však začne obje­vo­vat, že vše není tak růžo­vé, jak by se moh­lo zdát. Ve ved­lej­ší roli se zde obje­ví i hvězda nových Star Wars John Boyega.

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,96140 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53128 KB. | 05.12.2021 - 12:41:50