Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v červenci?

Na jaké filmy se těšit v červenci?

spider man homecoming 2017
I v čer­ven­ci si pro nás dis­tri­bu­to­ři při­pra­vi­li spous­tu zají­ma­vých fil­mů. Nekteré sním­ky budou navíc před­sta­ve­ny i na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. Zde je tudíž jen výčet toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho.
Spider-Man: Homecoming - v kinech od 6. 7.
Za posled­ních pat­náct let se nám před­sta­vi­li již tři Peter Parkerové, ten nejmlad­ší, Tom Holland, se uká­zal již ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, ale tepr­ve nyní dostá­vá svou „sólov­ku“. Film pocho­pi­tel­ně musí zapa­dat do celé­ho Marvel Cinematic Universa, což je roz­díl od pře­de­šlých fil­mů se Spider-Manem, navíc se díky tomu může­me těšit i na dal­ší posta­vy, jako napří­klad na Iron Mana nebo Kapitána Ameriku.
Související obrázek
Válka o pla­ne­tu opic / War for the Planet of the Apes - od 13. 7.
Režisér Matt Reeves, kte­rý před tře­mi lety nato­čil poměr­ně úspěš­ný sní­mek Úsvit pla­ne­ty opic, se nyný vra­cí s fil­mem, jenž na udá­los­ti před­cho­zí­ho fil­mu nava­zu­je s odstu­pem dvou let. Šimpanz Caesar (Andy Serkis) vede sku­pi­nu opic, kte­rá žije v lesích a je nuce­na brá­nit se úto­kům lidí, vede­ných fana­tic­kým plu­kov­ní­kem McCulloughem (Woody Harrelson). Film sli­bu­je epic­ké bitvy mezi lid­mi a opi­ce­mi, záro­veň však také sil­ný pří­běh.
Svět pod­le Daliborka - od 13. 7.
Moc čas­to se nestá­vá, aby něja­ký doku­men­tár­ní film vzbu­dil mezi divá­ky vel­ký zájem. Právě to se však poved­lo nové­mu doku­men­tu Víta Klusáka (Český sen, Český žur­nál), jenž je v tom­to obo­ru již uzná­va­ným tvůr­cem. Tentokrát sle­do­val dva roky živo­ta neo­na­cis­ty Dalibora z Prostějova, kte­rý ješ­tě stá­le žije se svou mat­kou a je tak tro­chu ome­ze­něj­ší. Dle trai­le­ru se zdá, že doku­ment je nato­čen spí­še fil­mo­vým sty­lem a divá­ka roz­hod­ně poba­ví, vzbu­dí v něm však mož­ná i lítost.
Valerian a měs­to tisí­ce pla­net / Valérian et la Cité des mille pla­nè­tes - od 20. 7.
Luc Besson (Brutální Nikita, Leon) se pokou­ší vzkří­sit svou upa­da­jí­cí kari­é­ru fil­mem, jehož nato­če­ní plá­no­val vel­mi dlou­ho. Komiks s Valerianem ho prý totiž zau­jal už když byl dítě a nyní koneč­ně před­sta­vu­je jeho fil­mo­vou adap­ta­ci. Jedná se o pří­běh dvou agen­tů, kte­ří mají za úkol udr­žo­vat pořá­dek v celém vesmí­ru. Do hlav­ních rolí si Besson vybral mla­dé her­ce Dane DeHaana a Caru Delevingne. Dále se ve fil­mu obje­ví napří­klad Clive Owen nebo Ethan Hawke. Snímek se patr­ně nevy­hne srov­ná­ní s mar­ve­lov­ský­mi Strážci gala­xie, kte­ré se díky jejich podob­nos­ti nabí­zí. Uvidíme, jak si Besson se Sci-Fi žánrem pora­dil, a jest­li doká­zal zved­nout lať­ku toho­to žán­ru ješ­tě výše, nebo jest­li film zapad­ne do prů­mě­ru podob­ně jako napří­klad Stopařův prů­vod­ce po Galaxii.
Související obrázek
Dunkirk - od 20. 7.
Jeden z nej­u­zná­va­něj­ších reži­sé­rů sou­čas­nos­ti, Christopher Nolan (Temný rytíř, Interstellar), si vzal ten­to­krát na paškál váleč­né dra­ma a jal se zpra­co­vat jeden z nej­zná­měj­ších pří­bě­hů dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy při eva­ku­a­ci brit­ských, bel­gic­kých a fran­couz­ských vojá­ků z pří­sta­vu Dunkerque, muse­li pomá­hat i pros­tí rybá­ři. Nolan ve své dosa­vad­ní tvor­bě ješ­tě nešlá­pl ved­le, dalo by se tedy říci, že film Dunkirk je sáz­ka na jis­to­tu a jas­ný z důvod, proč vyra­zit do kina.
Baby Driver - od 27. 7.
Fanoušci akč­ních krimi-komedií by roz­hod­ně nemě­li opo­me­nout film Baby Driver, jeli­kož ohla­sy ze zámo­ří jsou zatím vel­mi pozi­tiv­ní. Hlavní roli osob­ní­ho řidi­če zlo­čin­ců si zahrál mla­dý hezoun Ansel Elgort, hlav­ní hvězdou fil­mu je však Kevin Spacey, kte­rý si střih­nul roli mafi­án­ské­ho bos­se. Režisérém a sce­náris­tou je uzná­va­ný brit Edgar Wright.
Související obrázek
Zdroje obráz­ků: Columbia Pictures, EuropaCorp, TriStar Pictures

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,90070 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53108 KB. | 28.11.2021 - 06:46:28