Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM

156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

156344_1267437789951091_3533484897008168864_nFilmy kte­ré byli s úspě­chem před­sta­ve­ny na fil­mo­vých fes­ti­va­lech jako Pula Film Festival v Chorvatsku, Diagonále v Rakousku, Festival slo­vin­ské­ho fil­mu v Portoroži a Maďarský fil­mo­vý týden, budou také na pro­gra­mu Finále Plzeň.

Stejně jako Finále Plzeň jsou i tyto fes­ti­va­ly soutěží současné domá­cí tvor­by. Vítěz oce­ně­ní Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní hra­ný či ani­mo­va­ný film bude následně uve­den na těchto part­ner­ských fes­ti­va­lech a fil­mo­vých přehlíd­kách a bude tak repre­zen­to­vat fes­ti­val Finále Plzeň, ale i českou kine­ma­to­gra­fii jako tako­vou. Mezi výher­ní­mi zahra­nič­ní­mi fil­my se před­sta­ví slo­vin­ský film Idyla od Tomaže Gorkiče, Žhnoucí slun­ce Chorvata Dalibora Mataniće, Líza, Liščí víla maďar­ské­ho reži­sé­ra Károly Ujj-Mészárose a tři krát­ké fil­my z Rakouska a Němec­ka - Otcův trest­ní rejstřík od režisér­ky Antoinet­te Zwirchmayr, doku­men­tár­ní sní­mek Domov není jen mís­to od Clary Trischler a Podčlověk Jasminy Baumgartnerové. Vybrané fil­my dopro­vo­dí dele­ga­ce pořa­da­te­lů part­ner­ských fes­ti­va­lů a fil­mo­vých tvůr­ců.

Vyberte si zají­ma­vé sním­ky už nyní s před­sti­hem, vol­ných míst ubý­vá: http://www.festivalfinale.cz/program

Jednou ze zajímavých filmů je černá komedie Líza, Liščí víla.
Jednou ze zají­ma­vých fil­mů je čer­ná kome­die Líza, Liščí víla.

„Sekce ZOOM byla v uply­nu­lých čtyřech letech zaměřena vždy na jed­nu zemi. Letošní Festivalový ZOOM je novin­kou, v rám­ci kte­ré budou uve­de­ny vítěz­né fil­my hned ze čtyř part­ner­ských národ­ních fes­ti­va­lů. Tato pro­mí­tá­ní popr­vé nebu­dou pro­bí­hat jen v Plzni, ale právě i ve spřátele­ných zemích. Díky této spo­lu­práci budou mít návštěv­ní­ci zmí­ně­ných fes­ti­va­lů mož­nost vidět náš čes­ký vítěz­ný film a záro­veň umož­ní našim divá­kům zhléd­nout fil­my, kte­ré zís­ka­ly pozor­nost pub­li­ka i oce­ně­ní poro­ty v jed­not­li­vých zemích,“ řekl o sek­ci ZOOM pro­gra­mo­vý ředi­tel Peter Badač.

Děj žánro­vé­ho slo­vin­ské­ho fil­mu Idyla se ode­hrá­vá v maleb­ném hor­ském pro­stře­dí, kde se rutin­ní mód­ní foce­ní pro­mě­ní po setká­ní s míst­ní­mi oby­va­te­li v boj o holý život. Celovečerní horo­rově laděný debut režisé­ra Tomaže Gorkiče měl svě­to­vou pre­mi­é­ru v květnu 2015 na fes­ti­va­lu v Cannes a v září 2015 vyhrál hlav­ní cenu na 18. ročníku domá­cí­ho Festivalu slo­vin­ské­ho fil­mu v Portoroži.

V sek­ci ZOOM se předsta­ví rovněž dra­ma Žhnou­cí slun­ce (Úpal) chor­vat­ské­ho reži­sé­ra Dalibora Mataniće, kte­rý si odne­sl Cenu poro­ty v can­ne­s­ké sek­ci Un Certain Regard, vyhrál Pula Film Festival v Chorvatsku a také skli­dil úspěch na Mezinárodním Filmovém Festivalu v Karlových Varech. Triptych prol­nu­tí intim­ních i vel­kých bal­kán­ských dějin tří dekád, třech příběhů, kdy on je Chorvat a ona ze srb­ské rodiny. Matanić vyprá­ví tři­krát o křeh­kos­ti lás­ky v pro­stře­dí protka­ném etnic­kou nesná­šen­li­vos­tí s pomo­cí stej­né herec­ké dvo­ji­ce - Tihany Lazovićové a Gorana Markoviće a uhran­či­vé kame­ry Marko Brdara.

Esteticky sty­li­zo­va­ná čer­ná komedie Líza, Liščí víla maďar­ské­ho reži­sé­ra Károly Ujj-Mészárose bývá ozna­čo­vá­na za maďar­skou Amélii z Montmartru. Film je režisé­ro­vým celo­večerním debu­tem a zvítězil na Maďarském fil­mo­vém týd­nu i na fes­ti­va­lu Hungarian Film Festival v Los Angeles. Fantazijní příběh Lízy se ode­hrá­vá v 70. letech v Maďarsku, avšak obje­vu­jí se odka­zy na japon­skou myto­lo­gii – na liščí vílu, za jejíž lás­ku muži pla­tí živo­tem.

Festivalový ZOOM

Idyla / Idila /  Idyll
17. 4. / 16:30
Měšťanská bese­da - Kinosál
21. 4. / 10:00
DEPO2015
83 min

Žhnoucí slun­ce / The High Sun / Zvizdan
18. 4. / 16:30
Měšťanská bese­da – Kinosál
21. 4. / 12:00
DEPO2015
123 min

Líza, liš­čí víla / Liza - the Fox-Fairy / Liza, a rókatün­dér
20. 4. / 16:30
Měšťanská bese­da – Kinosál
21. 4. / 16:30
DEPO2015
98 min

Diagonale:
19. 4. / 16:30
Měšťanská bese­da – Kinosál
21. 4. / 14:00
DEPO2015

Josef – otcův trest­ní rejstřík / Josef — Täterprofil mei­nes Vaters / Josef – My Father´s Criminal Record
19 min
Podčlověk / Unmensch / Subhuman
24 min
Domov není jen mís­to / Zuhause ist kein Ort / Home Is Not a Place
14 minOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,98283 s | počet dotazů: 199 | paměť: 43170 KB. | 04.12.2020 - 11:43:56