Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Na Ferdinandově kolonádě je výstava plakátu v rámci akce Marienbad Film Festival

Na Ferdinandově kolonádě je výstava plakátu v rámci akce Marienbad Film Festival

Pavel Fuksa autor ALZENahled
Pavel Fuksa autor ALZENahled
Pavel Fuksa2
Když má dob­rý den, trvá mu jen pět minut k vytvo­ře­ní něja­ké nápa­di­té gra­fi­ky a co se týká nápa­du, vět­ši­nou se drží hned toho prv­ní­ho, pro­to­že ten bývá vět­ši­nou tím nej­lep­ším.

První dopro­vod­ný pro­gra­mem fes­ti­va­lu na Marienbad Film Festival se konal už 29. Srpna, tedy den před jeho slav­nost­ním zahá­je­ním, kdy se na Kolonádě Ferdinandova pra­me­ne kona­la ver­ni­sáž gra­fi­ka Pavla Fuksy s názvem Všichni umře­me a půjde­me za myš­ma. Výstavené gra­fi­ky je mož­né si pro­hléd­nout do 4. 9 2016.

K vidě­ní je přes dva­cet pla­ká­tů, kte­rá není sic veš­ke­rým výčtem pra­cí Pavla Fuksy, jeli­kož by se do skrom­né­ho pro­sto­ru nevešli, ale i tak výsta­va před­sta­vu­je úspěš­ná díla, jako napří­klad dílo Stockholm syn­dro­me, kte­rý je ukáz­kou z osmi­díl­né kolek­ce pro ame­ric­kou aso­ci­a­ci psy­cho­lo­gů, ale také gra­fi­ku s názvem  Oblíbené česko-slovenské salá­ty a jejich slo­že­ní či pla­kát k fil­mu Labele od Waleriana Borowcy ale i gra­fi­ku ve sty­lu brit­ských zná­mek k pís­ni od Beatles.

Mezi jeho nej­zná­měj­ší zakáz­ku pat­ří gra­fic­ký vzhled kam­pa­ně na pod­po­ru pre­zi­den­ta USA Baracka Obamy, kte­rá byla vytvo­ře­na pro ser­ver Youtube v roce 2012, ale také tvo­řil pro Wikipedii, pro kte­rou udě­lal 365 obráz­ků pro káž­dý den v roce, či spo­lu­pra­co­val s Facebookem, Twitterem, Googlem  a dal­ší kli­en­ty nej­růz­něj­ších odvět­vý jako je Nike, Adidas, Mikrosoft, ame­ric­ký časo­pis Newsweek a mno­ho dal­ších.

Vernis
Kolonáda Ferdinandova pra­me­ne se pro­mě­ni­la ve výstav­ní pro­stor.

Spolupracuje take s hudeb­ní­ky, kte­rým navr­hu­je nejen pla­ká­ty ke jejim vystou­pe­ním, ale také oba­ly k albům, mezi jeho kli­en­ty pat­ří napří­klad David Koller, Radúza, sku­pi­na Puding paní Elvisové a také kape­la Android Asteroid, kte­rá měla kon­cert po skon­če­ní ver­ni­sá­že. Když má dob­rý den, trvá mu jen pět minut k vytvo­ře­ní něja­ké nápa­di­té gra­fi­ky a co se týká nápa­du, vět­ši­nou se drží hned toho prv­ní­ho, pro­to­že ten bývá vět­ši­nou tím nej­lep­ším.

Pavel Fuksa je gra­fic­ký desig­nér a ilu­strá­tor, kte­rý začí­nal v Reklamní agen­tu­ře, jako kre­a­tiv­ní ředi­tel a v sou­čas­né době pod svým jmé­nem tvo­ří zakáz­ky pro své kli­en­ty, kte­ré má pře­de­vším v zahra­ni­čí. Od roku 2014 pat­ří mezi 200 nej­lep­ších desig­né­rů ve svě­tě, v sek­ci do tři­cet let a v roce 2015 zís­kal také titul nej­lep­ší hudeb­ní gra­fik v České Republice.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71472 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56570 KB. | 02.07.2022 - 04:09:49