Na dřeň | De Rouille et d’os [70%]

rust bone image01

Francouzský reži­sér Jacques Audiard se k nám do kin napo­sle­dy podí­val před více jak tře­mi lety se sním­kem Prorok.Nyní se do kin dostá­vá jeho loň­ský sní­mek Na dřeň, kte­rý mimo­ji­né posbí­ral něko­lik nomin­ca­cí na Zlaté gló­by a ceny BAFTA. Ačkoliv ani jed­nu z nomi­na­cí nepro­mě­nil, nese si s sebou auru vyda­ře­né arto­vé podí­va­né kte­rou by nemě­li zájem­ci o tro­chu hod­not­něj­ší kine­ma­to­gra­fii minout. Stojí tedy dra­ma, kte­ré od příští­ho čtvrt­ka najde­te v nabíd­ce tuzem­ských kin za vva­ši návště­vu?

rust-bone-image05

Bývalému zápas­ni­ko­vi Alimu se ze dne na den změ­nil svět. Dostal do péče své­ho pěti­le­té­ho syna a aby se o něj mohl posta­rat, pří­jíž­dí do Francie. Jelikož nemá prá­ci ani pení­ze, vyhle­dá svo­ji sest­ru a hle­dá úto­čiš­tě u ní. Nachází prá­ci jako hlí­dač v noč­ním klu­bu, kdy při jed­né ze směn pomá­há od násil­ní­ka návštěv­ni­ci klu­bu Stephanie. Jelikož není ve sta­vu aby moh­la řídit domů, nabíd­ne ji odvoz. Stephanie, kte­rá pra­cu­je v neda­le­kém Aquaparku jako cvi­či­tel­ka vod­ních zví­řat, se něko­lik dní poté sta­ne v prá­ci neho­da, kte­rá skon­čí ampu­ta­cí jejich nohou. Po něja­ké době se jejich ces­ty zno­vu spo­jí a Ali se sna­ží zlo­me­né Stephanie vrá­tit sílu do živo­ta.

Nebojte se, dal­ší cito­vě vydí­ra­cí dra­ma vás tady roz­hod­ně neče­ká. Audiard totiž při­ná­ší pře­kva­pi­vě osob­ní sple­te­nec pří­bě­hů dvou lidí, kte­ří i když to mož­ná bude znít blbě, jsou poměr­ně nesym­pa­tič­tí hrdi­no­vé. Zatímco Stephanie v podá­ní Marion Cotillard se divá­ko­vi dosta­ne postu­pem nara­ti­vu pod kůži, nic tako­vé­ho se Alimu nesta­ne. A to i když se vás sna­žé sní­mek pře­svěd­čit o opa­ku. Jednoduše je vám podá­vá­no něko­lik důka­zů o jeho dob­ro­sr­deč­nos­ti, nicmé­ně na kon­ci dne je to opět ten stej­ný člo­věk, pro­ná­sle­du­jí­cí své sny bez ohle­du na násled­ky.

rust-bone-still01

I přes znač­nou rezer­vo­va­nos­ti, Na dřeň při­ná­ší sil­ně osob­ní záži­tek kte­rý se k oslo­ve­ní divá­ka nesna­ží vyu­ží­vat skr­ze dojem­nou hud­bu, nicmé­ně spí­še nechá­vá pro­mlu­vit své sil­ně osob­ní poje­tí. Emoce nepod­bar­vu­je, nechá­vá divá­ka doslo­vat tápat v tichém pro­sto­ru a pří­mo rea­go­vat se situ­a­ce­mi, kte­rým čelí hlav­ní hrdi­no­vé. Díky tomu je tak, mini­mál­ně prv­ní polo­vi­na sním­ku doslo­va odzbro­ju­jí­cím dra­ma­tem, kte­ré si pokud štěs­tí nebu­de přát může zavi­ně­ním osu­du pro­žít i někdo z nás. Druhá polo­vi­na bohu­žel ten­to obraz roz­bí­jí.

Ustupuje se v ní totiž vstříc žán­ro­vým kon­ven­cím a pří­běh mís­to sna­hy jít jiným smě­rem vyu­ží­vá až pře­kva­pi­vě do vel­ké míry zave­de­né postu­py a tím ubí­rá, až na umě­le pře­kva­pi­vé momen­ty, napě­tí z obe­cen­stva. Jeto poměr­ně ško­da, být to naiv­ní nezá­vis­lá roman­tic­ká kome­die, podob­ný pře­chod by asi pří­liš neva­dil. Na dřeň je ovšem osob­ním dra­ma­tem, kte­ré se sna­ží vytvo­řit lid­ské posta­vy bez oba­lu a bez při­da­ných hod­not. Během dvou hodin od toho­to ale postup­ně ustu­pu­je a v závě­ru se to rych­le sna­ží dohnat. Možná je to jen můj dojem ale uspě­cha­né finá­le mi do celé­ho pří­bě­hu jed­no­du­še nese­dí a při­jde mi jako pěst na oko. Pořád je ale mož­né, že jsem celý film špat­ně pocho­pil a bylo to vlast­ně úpl­ně o nečem jiném.

rust-bone-picture02

Na dřeň je i tak vizu­ál­ně zají­ma­vou, osob­ní a co se týče emo­cí poměr­ně intro­vert­ní podí­va­nou, kte­rá si sama tro­chu podrá­ží nohy při sna­ze na plo­še dvou hodin vykres­lit pří­běh dvou napros­to odliš­ných lidí, kte­rých osu­dy se náho­dou spo­ji­ly. Filmový kle­not to ten­to­krát není, nicmé­ně solid­ní dra­ma se zají­ma­vý­mi herec­ký­mi výko­ny a atmo­sfé­rou ano. Pokud je dra­ma s tro­chou nepr­vo­plá­no­vé roman­ti­ky co hle­dá­te, Na dřeň je poměr­ně solid­ní vol­ba.

Ali a Stephanie a jejich náhod­né setká­ní. Na dřeň je pře­hlíd­ka zají­ma­vých cha­rak­te­rů v pře­kva­pi­vě hod­ně osob­ním dra­ma­tu se špet­kou roman­ti­ky, kte­rá trpí pře­de­vším svo­jí dél­kou a až pří­liš vel­ký­mi ústup­ky vstříc žán­ro­vým kon­ven­cím a potře­bě to nějak důstoj­ně zakon­čit. Atmosféra vyda­ře­né­ho dra­ma­tu bez oba­lu se tak mír­ně roz­pa­dá pod tíhou těch­to tvůr­čích roz­hod­nu­tí, ovšem i přes­to se jed­ná  o více než solid­ní fil­mař­ský počin, jehož shléd­nu­tí vás mrzet nebu­de. 

Hodnocení: 70%

Originál člán­ku: zde


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]22. února 2013 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžké. Čas od času se ale najde snímek, který je schopný tuto bariéru překonat a dostat se do širšího […]
  • Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%]12. dubna 2013 Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%] Loni tu byly dvě sněhurky, tento rok si dáme zase pro změnu dvakrát útok na sídlo amerického prezidenta. Bílý dům se stane terčem útoku militantních skupin a to hned ve dvou akčních […]
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]
  • Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%]3. dubna 2013 Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%] Je trochu škoda, že sláva a lesk některých herců v současné době upadá, ačkoliv stále mají co nabídnout. Jednou z takových osobností je i Al Pacino, člověk který se vryl nejednomu […]
  • Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]3. června 2013 Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%] Todd Phillips před pár lety přivedl na svět dnes již kultovní komedii z prostředí rozluček se svobodou. Pařba ve Vegas z roku 2009 byl překvapivý hit, který se líbil jak kritikům tak […]
  • Na dřeň (Rouille et d'os, De) - 75 %6. března 2013 Na dřeň (Rouille et d'os, De) - 75 % Ali (Matthias Schoenaerts) je muž středního věku, který se musí sám postarat o svého malého syna Sama (Armand Verdure). Vydávají se za novým životem na jih Francie do městečka, kde žije […]
  • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké hvězdy, které jednoduše dokáží přitáhnout diváky. Právě na tyto dvě věci se snaží spoléhat nový […]
  • Nauka o snech12. února 2007 Nauka o snech Nenechte se zmást názvem filmu. O sny v něm totiž vlastně ani moc nejde. Alespoň ne o sny v pravém slova smyslu – tedy „noční sny“. A vědy se zde také moc nedočkáte. Ani naučných […]
  • Nevědomí | Oblivion [65%]20. dubna 2013 Nevědomí | Oblivion [65%] Joseph Kosinski vstoupil do filmového průmyslu před pár lety svým celovečerním debutem, pokračováním kultovního snímku Tron z roku 1982, digitálním velkofilmem TRON: Legacy. Pro mnohé, mě […]
  • Muž z oceli | Man of Steel [80%]21. června 2013 Muž z oceli | Man of Steel [80%] Nejikoničtější komiksový hrdina všech dob se vrací ve velkém stylu. Zatímco konkurence boduje a Batman si dává pauzu, nadchází čas na návrat největšího komiksového hrdiny, kterého zná jak […]