Na co tak koukat, když zůstanete doma?

Vin

Od vče­rejš­ka jsou ome­ze­né hro­mad­né akce a do kina nebo do diva­dla hned tak člo­věk nepů­jde. Tak Vám při­ná­ším tele­viz­ní, pří­pad­ně onli­ne návrhy, na co tak kou­kat, když jste doma sami, pří­pad­ně s dět­mi.

Začneme těmi nejmen­ší­mi, pro ně moc v kině fil­mů neby­lo, přes­to nesmí­me zapo­me­nout na ty nej­vět­ší hvězdy, a tou je dvo­ji­ce „Štístko a Poupěnka“, kte­ří měli nasmlou­vá­ny desít­ky před­sta­ve­ní, a tak kvů­li nezná­mé­mu viru může­me sle­do­vat jejich pís­nič­ky pou­ze na Youtube.

Potom dru­hým dob­rým pořa­dem je slav­ný Krteček, kte­rý je vel­mi pouč­ný a oprav­du pro děti nezá­vad­ný.

Krtek a vej­ce

Pro ty star­ší je tře­ba Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti, nebo Star Wars: Síla se pro­bou­zí.

Star Wars: Síla se pro­bou­zí – 100 %

Pro ty ješ­tě star­ší, co už jim skon­či­la „puber­ta“ je tře­ba vhod­ná Bondovka V taj­né služ­bě Jejího veli­čen­stva nebo sobot­ní Rychle a zbě­si­le 5.

Rychle a zbě­si­le 5 – 75%

 

A co pro ty nej­star­ší, tak Hostinec „U kamen­né­ho sto­lu“ z roku 1948 nebo Vyšší prin­cip (1960)

Koncem týd­ne napíšu dal­ší typy pro začá­tek příští­ho týd­ne, aby jste svo­je tele­vi­ze moh­li při­pra­vit na pří­val novi­nek nebo pra­vi­del­ných opa­ko­vá­ní.


Foto:Photo © Universal Pictures


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: