Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU!

Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU!

Stejně jako u vyří­ze­ní pasu před let­ní dovo­le­nou bys­te měli postu­po­vat i u uží­vá­ní betaka­ro­te­nu - začít bys­te s tím měli co nejdří­ve. Doporučená doba je až 3 týd­ny před plá­no­va­nou dovo­le­nou. Ono ostat­ně jet nikam nemu­sí­te. Vzhledem ke zvý­še­né­mu poby­tu na slun­ci teď v let­ním obdo­bí betaka­ro­ten upo­tře­bí i ti, kte­ří zůstá­va­jí doma. Betakaroten je sil­ný anti­o­xi­dant, kte­rý brá­ní usa­zo­vá­ní vol­ných radi­ká­lů, zlep­šu­je zrak a bla­ho­dár­ně půso­bí na pokož­ku.

Betakaroten pro krásné opálení

Protože je betaka­ro­ten sil­ný anti­o­xi­dant, kte­rý odbou­rá­vá škod­li­vi­ny z těla, dob­ře jej vyu­ži­je­te zejmé­na v let­ní sezó­ně, kdy je pobyt na slu­neč­ních paprs­cích vel­mi čas­tý. V těle obsa­že­ný betaka­ro­ten zmír­ňu­je nega­tiv­ní půso­be­ní škod­li­vé­ho UV záře­ní, odda­lu­je pro­ces stár­nu­tí pokož­ky, urych­lu­je a usnad­ňu­je opá­le­ní a pomá­há také s udr­že­ním krás­né­ho opá­le­ní. Pokožce dodá­vá mír­ně oran­žo­vý tón. Právě kvů­li této vlast­nos­ti by se to s betaka­ro­te­nem nemě­lo pře­há­nět. Naopak, úpl­ně sta­čí, když dodr­ží­te pře­de­psa­né dáv­ko­vá­ní. Tedy pokud si objed­ná­te betaka­ro­ten jako dopl­něk stra­vy. Přírodně ho seže­ne­te v ovo­ci a zele­ni­ně s čer­ve­ným, žlu­tým a oran­žo­vým zbar­ve­ním. Zkoušet se však 2-3 týd­ny před dovo­le­nou cpát tak­to zbar­ve­nou zele­ni­nou, může být nepo­ho­dl­né, neprak­tic­ké a nee­fek­tiv­ní v pří­pa­dě, že nepři­jme­te den­ně potřeb­né množ­ství. Betakaroten může být pre­ven­cí pro­ti rako­vin­né­mu buje­ní.
Právě díky této anti­o­xi­dač­ní vlast­nos­ti je betaka­ro­ten pří­to­men u vět­ši­ny pří­prav nejen na let­ní dovo­le­nou.

Betakaroten pro ostříží zrak

Betakaroten má léči­vý vliv na zrak. Obsahuje vel­ké množ­ství vita­mí­nu A - vita­mí­nu, kte­rý o oči ve vel­kém peču­je. Je pre­ven­cí šero­sle­posti, kte­rá je kro­mě jiné­ho zapří­či­ně­na i nedo­stat­kem vita­mí­nu A. Betakaroten by měli uží­vat ti, jejichž zrak je namá­hán a vysta­vo­ván nepří­z­ni­vým pod­mín­kám.

Betakaroten pro zdravé srdce a plíce

Nejen krás­ná pokož­ka a ostří­ží zrak, nýbrž i zdra­ví srdíč­ka a plic může­te pod­po­řit prá­vě uží­vá­ním betaka­ro­te­nu. Betakaroten pod­po­ru­je čin­nost srd­ce a cév, je dopo­ru­čo­ván při roze­dmě plic, zlep­šu­je imu­ni­tu, ovliv­ňu­je jater­ní funk­ce. Umí zlep­šit kva­li­tu vla­sů a zubů. Podporuje růst.

Kdy betakaroten začít užívat a na co si dát pozor?

V pří­pa­dě doplň­ku stra­vy betaka­ro­ten uží­vej­te pod­le dopo­ru­če­né den­ní dáv­ky nej­poz­dě­ji dva týd­ny před plá­no­va­ným slu­ně­ním. Opravdu se nedo­po­ru­ču­je uží­vat betaka­ro­ten ve vyš­ších dáv­kách kvů­li již zde jed­nou zmí­ně­né oran­žo­vé kůži. Samozřejmostí by měla být i péče o pokož­ku při opa­lo­vá­ní. To zna­me­ná opa­lo­va­cí pří­prav­ky s dosta­teč­ně vyso­kým fak­to­rem.

Možná už i u vás pří­pra­vy na dovo­le­nu vrcho­lí. Kromě pla­vek si neza­po­meň­te poří­dit ani betaka­ro­ten!

K dostá­ní na: https://www.cestabylin.cz/

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit22. listopadu 2019 Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit Dřevomorka (Serpula lacrymans) je jednou z nejvíce ničivých hub, které působí na rozpad dřeva v budovách v mnoha zemích po celém světě. Kvůli své destruktivní povaze se Serpula lacrymans […] Posted in Jak...
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […] Posted in Jak...
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […] Posted in Jak...
  • Jak se projevuje závislost na alkoholu10. ledna 2020 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […] Posted in Jak...
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
  • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a […] Posted in Recenze knih
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...