Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové tipy > Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia.

Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia.

Mamma2
Mamma2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes šly do kin pou­ze 4 fil­my. Do Čech při­chá­zí pokra­čo­vá­ní muzi­kál Mamma Mia, horor, dra­ma a hra­ný doku­ment o  úto­ku v nor­ském Oslu.

Utøya, 22. Července

Norský sní­mek Utøya, 22. čer­ven­ce zachy­cu­je masa­kr na let­ním tábo­ře Svazu děl­nic­ké mlá­de­že na ost­rův­ku u Osla v létě 2011. Skutečnou tragé­dii, při níž při­šlo o život sedm desí­tek pře­váž­ně mla­dých lidí, reži­sér Erik Poppe zpra­co­val jako dra­ma nato­če­né v reál­ném čase bez hud­by a stři­hu – vytr­va­le sle­du­je mla­dou Kaju, kte­rá se sna­ží bez­hla­vé stří­le­ní pře­žít a záro­veň najít v cha­o­su a pani­ce svou mlad­ší sest­ru. Snímek vzni­kl na zákla­dě reál­ných svě­dec­tví, scé­nář fil­mu je zalo­žen na hloub­ko­vých roz­ho­vo­rech s pře­ži­vší­mi a sna­ží se co nej­věr­ně­ji zachy­tit poci­ty mla­dých, kte­ří byli v moment úto­ku na ost­ro­vě. Popisuje udá­los­ti z jejich per­spek­ti­vy a sklá­dá hold jejich odva­ze.

Trailer

Mamma Mia! Here We Go Again

Je to přes­ně deset let, co muzi­kál Mamma Mia! zbou­ral kina po celém svě­tě. Jen u nás se na tom „niče­ní“ podí­le­lo sko­ro 750 tisíc divá­ků, kte­ří od té doby sní věč­ný sen o pokra­čo­vá­ní. Sice to trva­lo rela­tiv­ně dlou­ho, zato v pokra­čo­vá­ní Mamma Mia! Here We Go Again dosta­ne­te hned dva pří­běhy v jed­nom! S tím prv­ním se vrá­tí­me do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čer­stvou absol­vent­kou uni­ver­zi­ty, chtě­la pozná­vat svět a netu­ši­la, že brzy nara­zí na tři civi­li­zo­va­né mla­dí­ky a jeden neci­vi­li­zo­va­ný řec­ký ost­rov a totál­ně se jí změ­ní život. Druhý pří­běh se ode­hrá­vá přes­ně deset let po udá­los­tech prv­ní­ho dílu, kdy zces­to­va­lej­ší a moud­řej­ší Sophie (Amanda Seyfried) plá­nu­je vel­ko­le­pé zno­vu­o­te­vře­ní rodin­né­ho hote­lu na Kalokairi, na kte­ré se samo­zřej­mě sje­dou všich­ni „obvyklí pode­zře­lí“, včet­ně tro­ji­ce jejích cha­risma­tic­kých tatín­ků (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Oba pří­běhy se rafi­no­va­ně pro­plé­ta­jí a pro­po­ju­jí pís­nič­ka­mi švéd­ské­ho hudeb­ní­ho zázra­ku jmé­nem ABBA, ať už nový­mi aran­že­mi kous­ků, kte­ré zazně­ly už v minu­lém díle, nebo hity, na něž se před­tím nedo­sta­lo.

Recenze na 1. díl

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2008/mamma-mia/

Trailer

Děsivé dědictví

Když zemře Ellen, mat­ri­ar­cha rodu Grahamů, začí­ná rodi­na její dce­ry roz­plé­tat záhad­ná a čím dál tím děsi­věj­ší tajem­ství svých před­ků. S při­bý­va­jí­cí­mi odha­le­ní­mi se čím dál více sna­ží pře­ko­nat svůj nebla­hý osud, kte­rý zřej­mě pro­ná­sle­du­je celý jejich rod a poma­lu ničí vše, co zna­jí.¨

Trailer

Střídavá péče

Myriam a Antoine Bessonovi se roz­ved­li. Syna Juliena dosta­la do péče mat­ka, kte­rá se sna­ží Juliena před jeho otcem chrá­nit, o němž tvr­dí, že je agre­siv­ní. Antoine však pro­sí o stří­da­vou péči své­ho syna. Julien je svěd­kem stup­ňu­jí­cí­ho se kon­flik­tu mezi jeho rodi­či a je donu­cen jít na hra­ni­ci svých mož­nos­tí, aby zabrá­nil tomu nej­hor­ší­mu.

Trailer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,66005 s | počet dotazů: 259 | paměť: 58553 KB. | 09.02.2023 - 06:01:39