Kritiky.cz > Pro domov > Na co dát pozor při výběru králíkárny

Na co dát pozor při výběru králíkárny

img a339286 w1733 t1552478725

Kam ji umís­tit – ide­ál­ní postup je ten, kdy nej­pr­ve zvá­ží­te, kde bude stát, a to ješ­tě před jejím poří­ze­ním. Můžete pak vybí­rat z jed­not­li­vých typů ten nej­vhod­něj­ší, kte­rý bude odpo­ví­dat jak roz­mě­ro­vě, tak i este­tic­ky. Pamatujte však na vhod­né život­ní pod­mín­ky, krá­líč­kům vadí pří­mé slu­neč­ní paprsky, ale vyža­du­jí dosta­tek den­ní­ho svět­la. Častou chy­bou je zastr­če­ní krá­lí­kár­ny https://www.veselezvire.cz/kralikarny do kou­ta zahra­dy, kte­rý je tem­ný a pře­de­vším vlh­ký. Zvířata pak zby­teč­ně trpí zdra­vot­ní­mi obtí­že­mi. Stejně tak dbá­me na ochra­nu před větrem a prů­va­nem. Příbytek by rov­něž neměl stát pří­mo na zemi, moh­lo by dojít k úto­ku něja­ké šel­my a nebez­peč­ným potyčkám a zra­ně­ním, nej­čas­tě­ji od obrat­ných vol­ně se pohy­bu­jí­cích koček.

králík v králíkárně

Králík je zví­ře, kte­ré může být umís­tě­no v kot­ci po celý rok. Pro tato pří­pa­dy však musí­me zajis­tit dosta­teč­nou izo­la­ci, kte­rá stě­ny, strop i podláž­ku zatep­lí a chrá­ní zví­řa­ta před sil­ný­mi mra­zy. Chystáte-li se pone­chat krá­lí­ky ven­ku celo­roč­ně, vybí­rej­te z odol­ných dru­hů, např. brit­ské­ho stra­ká­če, bel­gic­ké­ho zají­ce a vel­mi čas­to vída­né­ho bílé­ho hotot­ské­ho krá­lí­ka.

Bezpečnost především

Trh nabí­zí něko­lik typů hoto­vých výrob­ků krá­li­čích pří­byt­ků, někte­ré z nich se spí­še podo­ba­jí nevzhled­ným plas­to­vým boxům, ale vět­ši­na výrob­ců dbá na osvěd­če­né tra­dič­ní postu­py a zho­to­vu­je krá­lí­kár­ny z masiv­ní­ho dře­va. Ideální jsou výrob­ky s pod­stav­cem, čím výše od země, tím lépe. Při jejich výbě­ru bys­te měli dbát na kva­li­tu mate­ri­á­lu a pře­de­vším na nátěr, kte­rý nesmí být toxic­ký vzhle­dem k tomu, že krá­lí­ci rádi dře­vě­né čás­ti krá­lí­ká­ren oku­su­jí.

králíkárna

Rozměry – pama­tuj­te na mini­mál­ní roz­mě­ry pří­byt­ku, aby se zví­řa­ta necí­ti­la pří­liš stís­ně­ná. Minimální výš­ka by měla být tako­vá, aby se krá­lík doká­zal posta­vit na zad­ní nohy. Šířka by měla odpo­ví­dat zhru­ba jeho třem až čtyřem dél­kám, aby se mohl ale­spoň ome­ze­ně uvnitř pohy­bo­vat. Značné ome­ze­ní pohy­bu totiž vede ke zdra­vot­ním pro­blé­mům.

  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Gauč je důležitý pro každého člena rodiny10. února 2020 Gauč je důležitý pro každého člena rodiny Sedačka bývá nejčastěji v každé rodině umístěna v obývacím pokoji. Snad každý člen rodiny ji využívá a nejinak tomu bude zřejmě i u vás. co vše je potřeba zvážit ještě předtím, než zajdete […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com