Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Na 11.AniFestu budou soutěžit oskaroví kandidáti

Na 11.AniFestu budou soutěžit oskaroví kandidáti

Na oska­ro­vé kan­di­dá­ty z kate­go­rie krát­kých i celo­ve­čer­ních ani­mo­va­ných fil­mů  se mohou těšit návštěv­ní­ci letoš­ní­ho, již jede­nác­té­ho, roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů AniFest, kte­rý se bude konat od 26.dubna do 1.května v Teplicích a v Duchcově.  Do výbě­ru mezi­ná­rod­ní sou­tě­že AniFestu se dostal napří­klad oska­ro­vou nomi­na­cí ověn­če­ný fran­couz­ský  celo­ve­čer­ní hit Život koč­ky (Une vide du chat, r. Alain Gagnol a Jean-Loup Felicioli) nebo stej­ně oce­ně­né krát­ké fil­my – poe­tic­ká Neděle (Dimanche, r. Patrick Doyon) a čer­no­hu­mor­né sci-fi The Morning Stroll (r. Grant Orchard). Výběrové komi­se slo­že­né ze zástup­ců fes­ti­va­lu a jeho umě­lec­ké rady v uply­nu­lých dnech ukon­či­ly svou nároč­nou prá­ci a  z rekord­ních 1600 při­hlá­še­ných fil­mů vybra­li bez­má­la dvě stov­ky, kte­ré se utka­jí o prven­ství v jed­né ze 12 sou­těž­ních kate­go­rií. Vedle sním­ků nomi­no­va­ných na Oskary nabíd­nou sou­těž­ní pro­jek­ce AniFestu napří­klad také stu­dent­ské sním­ky, nej­no­věj­ší celo­ve­čer­ní a krát­ké fil­my, expe­ri­men­tál­ní ani­ma­ce nebo ani­mo­va­né tele­viz­ní zněl­ky a rekla­my.

Mezinárodní sou­těž AniFestu kaž­do­roč­ně nabí­zí nej­no­věj­ší díla sou­čas­ných osob­nos­tí svě­to­vé ani­ma­ce. Letos se před­sta­ví napří­klad jeden z nej­pro­gre­siv­něj­ších a nej­slav­něj­ších japon­ských tvůr­ců Koji Yamamura (Muybridge Strings), vůbec nej­slav­něj­ší před­sta­vi­tel ame­ric­ké nezá­vis­lé ani­ma­ce Bill Plympton (TZM, Summer Bummer), švý­car­ský mis­tr Georges Schwizgebel (Romance) nebo slav­ný nizo­zem­ský tvůr­ce Paul Driessen (Oidipus). Ze sou­sed­ní­ho Slovenska se do hlav­ní sou­tě­že pro­bo­jo­va­ly napří­klad expe­ri­men­tál­ně ladě­ný Poslední auto­bus Martina Snopka a Ivany Laučíkové či video­klip Free to be Me (režie Michaela Čopíková, Veronika Obertová).

Velkou radost fes­ti­va­lu udě­lal orga­ni­zá­to­rům fes­ti­va­lu nebý­va­le boha­tý výběr domá­cí tvor­by, jejíž zástup­ce najde­me téměř ve všech sou­těž­ních kate­go­ri­ích -  v tele­viz­ní (Tarbíci, Žížaláci a nové pří­ho­dy Pata a Mata) i zakáz­ko­vé tvor­bě (zněl­ka pro cyk­lus České tele­vi­ze Animace na Dvojce či zněl­ky tele­vi­ze Prima Cool), ale své mís­to si našla i mezi video­kli­py (Naděje od Jany Hruškové). V nej­krat­ší  kate­go­rii– do 5 minut – bude sou­tě­žit zbru­su nový sní­mek legen­dy čes­ké ani­ma­ce Pavla Koutského Dobrá rada o nešťast­ném vzta­hu člo­vě­ka ke zví­ře­ti, v sou­tě­ži se bude pro­mí­tat i Příběh Luboše Jednorožce, kte­rý vzni­kl na moti­vy vypo­vě­dí nespra­ved­li­vě stí­ha­ných tota­lit­ním reži­mem a podí­le­li se na něm čeští komik­so­ví výtvar­ní­ci. Mezi nejdel­ší­mi pro­fe­si­o­nál­ní­mi sním­ky do 60 minut se nachá­zí lau­re­át z letoš­ní­ho jih­lav­ské­ho fes­ti­va­lu, film Kronika Oldřicha S., reží­ru­jí­cí­ho debu­tan­ta Rudolfa Šmída. Velmi slib­né zastou­pe­ní má i čes­ký stu­dent­ský film, repre­zen­to­va­ný pra­ce­mi z FAMU, UMPRUM,Hollarky i z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

S napě­tím jsou vždy oče­ká­va­ny výsled­ky kate­go­rie celo­ve­čer­ních fil­mů. Zatímco loni uve­dl AniFest hned dva čes­ké sou­těž­ní zástup­ce (Autopohádky a tře­tí Fimfárum), v letoš­ním výbě­ru se sešly sním­ky ze všech kou­tů svě­ta: kro­mě již zmi­ňo­va­né­ho Života koč­ky z díl­ny slav­né­ho stu­dia Folimage  napří­klad novin­ka Dopis pro Momo (Momo e no Tegami) jed­no­ho z kul­tov­ních před­sta­vi­te­lů japon­ské­ho ani­me Hiroyukiho Okiury. Ze zce­la jiné­ho soud­ku je maďar­ská fil­mo­vá epo­pej Tragédie člo­vě­ka (Az amber tragé­di­á­ja) reži­sé­ra Marcella Jankovicse, téměř tří­ho­di­no­vý filo­zo­fic­ký sní­mek, ve kte­rém se vystří­dá hned něko­lik výtvar­ných sty­lů.  Čtveřice celo­ve­čer­ních sním­ků je pak dopl­ně­na posled­ním poči­nem brit­ské­ho bouř­li­vá­ka Phila Mulloye Mrtvý, ale nepo­hřbe­ný (Dead but not buried) – že mu není nic sva­té, uká­zal Mulloy už loni ve fil­mu Goodbye Mister Christie, kte­rý zís­kal na AniFestu 2011 jak čest­né uzná­ní poro­ty, tak cenu divá­ků  a na kte­rý letoš­ní novin­ka nava­zu­je.

“ Vždycky nám jde o to, abychom při výbě­ru reflek­to­va­li všech­ny aspek­ty ani­mo­va­né tvor­by” říká člen výbě­ro­vé komi­se a pro­gra­mo­vý ředi­tel festivaluPavel Horáček. “Když se podí­vá­me na maso­vou celo­ve­čer­ní pro­duk­ci, kte­rá je běž­ně k vidě­ní v kinech, dojde­me snad­no k závě­ru, že už nee­xis­tu­je žád­ná jiná ani­mač­ní tech­ni­ka než počí­ta­čo­vě 3D ani­mo­va­ný film, pří­pad­ně roto­sko­pie. Z vel­ké­ho množ­ství při­hlá­še­ných fil­mů ale vyplý­vá sko­ro opač­ný trend, pře­kva­pi­vě vel­ká část auto­rů se sna­ží vyja­d­řo­vat kla­sic­ký­mi ani­mač­ní­mi tech­ni­ka­mi – kres­le­ným, malo­va­ným fil­mem, lout­ka­mi a podob­ně. Vedle toho exis­tu­je samo­zřej­mě celá řada počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných sním­ků. Zejména do nové kate­go­rie nena­ra­tiv­ní­ho fil­mu se při­hlá­si­lo množ­ství počí­ta­čo­vých sním­ků, od jed­no­du­chých dvoj­roz­měr­ných po sofis­ti­ko­va­né troj­roz­měr­né simu­la­ce pohy­bů hmo­ty“.

Mezi při­hlá­še­ný­mi fil­my je kro­mě České repub­li­ky nej­hoj­ně­ji zastou­pe­na fran­couz­ská, brit­ská a ame­ric­ká pro­duk­ce, ale hned 26 fil­mů se při­hlá­si­lo napří­klad z Indie. Po jed­nom zástup­ci vysla­la Arménie, Albánie nebo tře­ba i Severní Korea. Česká repub­li­ka je v koneč­ném výbě­ru zastou­pe­na 38 sním­ky, při­čemž čeští tvůr­ci při­hlá­si­li letos do sou­tě­že AniFestu téměř 300 děl. Kompletní výběr fil­mů je zve­řej­něn na www.anifest.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87905 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56578 KB. | 02.07.2022 - 08:05:19