Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

006

Prof. Ing. Václav Vybíral, CSc., půso­bí jako eko­nom, daňo­vý porad­ce a odbor­ník na daňo­vou i mzdo­vou pro­ble­ma­ti­ku. Zde spo­jil síly s JUDr. Janem Přibem, CSc., kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na důcho­do­vé i nemo­cen­ské pojiš­tě­ní a na otáz­ky soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní.

Předmluvě prv­ní z auto­rů uvá­dí, že poptáv­ka po této pub­li­ka­ci i změ­ny záko­nů jsou hlav­ní­mi důvo­dy k její­mu pra­vi­del­né­mu aktu­a­li­zo­va­né­mu vydá­vá­ní. Je urče­na zejmé­na mzdo­vým účet­ním, eko­no­mům, pod­ni­ka­te­lům, mana­že­rům, advo­ká­tům, odbor­ným pra­cov­ní­kům stát­ní sprá­vy a míst­ních samo­správ, per­so­na­lis­tům i poslu­cha­čům na fakul­tách eko­no­mic­ké­ho zamě­ře­ní či dal­ším zájem­cům.

V cel­kem 14 kapi­to­lách je obsa­žen širo­ký okruh infor­ma­cí, od role mzdo­vých účet­ních ve fir­mě, pra­cov­ní­ho prá­va a zaměst­na­nos­ti, mzdo­vé pro­ble­ma­ti­ky a veřej­né­ho zdra­vot­ní­ho pojiš­tě­ní po pojist­né na soci­ál­ní zabez­pe­če­ní, saz­by, odvod a splat­nost pojist­né­ho nebo vymě­řo­va­cí základ a pojist­né OSVČ. Jsou tu popsá­ny rov­něž způ­so­by jeho pla­ce­ní, dále sankč­ní plat­by, důcho­do­vé pojiš­tě­ní, vede­ní pod­kla­do­vé evi­den­ce u zaměst­na­va­te­lů, prak­tic­ké pří­kla­dy na vypl­ňo­vá­ní evi­denč­ních lis­tů důcho­do­vé­ho pojiš­tě­ní s řeše­ním, pod­kla­dy pro sta­no­ve­ní výše důcho­du, nemo­cen­ské pojiš­tě­ní, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří­jmů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, náhra­dy ces­tov­ních výda­jů, zúčto­va­cí vzta­hy k zaměst­nan­cům a insti­tu­cím, stát­ní soci­ál­ní pod­po­ra, dáv­ky stát­ní pomo­ci v hmot­né nou­zi nebo stát­ní soci­ál­ní péče.

Text vychá­zí z nej­no­věj­ší­ho zně­ní Občanského záko­ní­ku, Zákoníku prá­ce, Zákona o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, Zákona o soci­ál­ním pojiš­tě­ní, Zákona o důcho­do­vém pojiš­tě­ní, Zákona č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dal­ších mate­ri­á­lů.

Cílem obou znal­ců bylo usnad­ně­ní ori­en­ta­ce ve slo­ži­tých před­pi­sech a nove­lách. Velmi pří­nos­ný­mi shle­dá­vám vzo­ro­vé pří­kla­dy s řeše­ním, mimo jiné vysvět­le­ní postu­pu výpo­čtu mzdy, zálo­hy na daň, pojist­né­ho a čis­té­ho pří­jmu zaměst­nan­ce. Všechny kapi­to­ly byly aktu­a­li­zo­vá­ny k 1. 1. 2021. Největší roz­sah změn byl rea­li­zo­ván ve 2. kapi­to­le s názvem Pracovní prá­vo a zaměst­na­nost z důvo­du změn v poje­tí dovo­le­né a pře­cho­du na hodi­no­vý sys­tém, v oddí­lech 3 (Mzdová pro­ble­ma­ti­ka) a 8 (Daň z pří­jmu fyzic­kých osob ze závis­lé čin­nos­ti) vli­vem zru­še­ní super­hrubé mzdy, což bylo zahr­nu­to ve výkla­du i v pří­kla­dech. V 11. čás­ti (Státní soci­ál­ní pod­po­ra) se odra­zi­ly změ­ny vyplý­va­jí­cí ze zvý­še­ní život­ní­ho mini­ma, což se pro­mít­lo do dal­ších dávek. Změny nasta­ly také v kapi­to­lách o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, nemo­cen­ském pojiš­tě­ní, náhra­dách ces­tov­ních výda­jů i o dáv­kách stát­ní soci­ál­ní pod­po­ry. Též došlo k aktu­a­li­za­ci pří­loh, jež obsa­hu­jí Mzdový list zaměst­nan­ce, Přihlášku do regis­t­ru zaměst­na­va­te­lů (pro okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní), Evidenční list důcho­do­vé­ho pojiš­tě­ní, Přehled o pří­jmech a výda­jích OSVČ i mno­ho dal­ší­ho.

Musím pochvá­lit pří­kla­dy z pra­xe a poznatky auto­rů, zís­ka­né při něko­li­ka­le­té lek­tor­ské čin­nos­ti, sro­zu­mi­tel­nost, gra­fic­kou úpra­vu s vyzna­če­ním nej­dů­le­ži­těj­ších infor­ma­cí, pře­hled­nost a množ­ství tabu­lek. Tento sva­zek se sta­ne nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny odbor­ní­ky i laic­kou veřej­nost.

 • Autoři: Václav Vybíral, Jan Přib
 • Název: Mzdové účet­nic­tví 2021 – prak­tic­ký prů­vod­ce
 • Nakladatel: Grada Publishing, a.s.
 • Datum vydá­ní: 25.03.2021
 • ISBN: 978-80-271-3108-2
 • EAN: 9788027131082
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 472
 • Vazba: paper­back
 • Hodnocení: 99 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Grada Publishing, a.s.

 • Vetřelec: Covenant26. listopadu 2021 Vetřelec: Covenant Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokračuje v zavedeném stylu „polo“ remaků, kdy se vezmou noví herci, nové digitální technologie a kolem toho se vystaví příběh, který postup příběhu […] Posted in Retro filmové recenze
 • Můj život s Bohuslavem Martinů25. listopadu 2021 Můj život s Bohuslavem Martinů Život s Bohuslavem Martinů je hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte. Její […] Posted in Filmové recenze
 • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
 • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
 • O Čertovi a jiné vánoční pohádky23. listopadu 2021 O Čertovi a jiné vánoční pohádky Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět […] Posted in Filmové recenze
 • Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění23. listopadu 2021 Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění Český konceptuální umělec slovenského původu Ján Mančuška dosáhl výrazných úspěchů, kdy se jeho tvorba dočkala prezentování i v USA či Benátkách. Tento umělec bohužel v roce 2011 ve věku […] Posted in Zajímavosti
 • The LEGO NINJAGO Movie Video Game21. listopadu 2021 The LEGO NINJAGO Movie Video Game The LEGO Ninjago movie video game je další videohrou podle Lego filmu od společnosti TT games, která je již proslulá tvorbou LEGO her a za tu dlouhou dobu co už je na scéně urazila dlouhou […] Posted in Recenze her
 • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
 • Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem?21. listopadu 2021 Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem? Poručík Elen Rypleiová se po události s vetřelcem na nákladní lodi Nostromo dala do hybernace a o třicet let později ve vesmíru našla loď společnosti Wayland-Yutani Sulaco a probudí […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rozhýbej svůj jazýček - nové hry21. listopadu 2021 Rozhýbej svůj jazýček - nové hry Rozvoj řeči hravě Děti v dnešní době hovoří málo, často s logopedickými vadami. Již od útlého věku se učí nápodobou od svých rodičů, sourozenců, ale i prarodičů. Postupně na ně působí […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67481 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53246 KB. | 27.11.2021 - 19:14:08