Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

006

Prof. Ing. Václav Vybíral, CSc., půso­bí jako eko­nom, daňo­vý porad­ce a odbor­ník na daňo­vou i mzdo­vou pro­ble­ma­ti­ku. Zde spo­jil síly s JUDr. Janem Přibem, CSc., kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na důcho­do­vé i nemo­cen­ské pojiš­tě­ní a na otáz­ky soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní.

Předmluvě prv­ní z auto­rů uvá­dí, že poptáv­ka po této pub­li­ka­ci i změ­ny záko­nů jsou hlav­ní­mi důvo­dy k její­mu pra­vi­del­né­mu aktu­a­li­zo­va­né­mu vydá­vá­ní. Je urče­na zejmé­na mzdo­vým účet­ním, eko­no­mům, pod­ni­ka­te­lům, mana­že­rům, advo­ká­tům, odbor­ným pra­cov­ní­kům stát­ní sprá­vy a míst­ních samo­správ, per­so­na­lis­tům i poslu­cha­čům na fakul­tách eko­no­mic­ké­ho zamě­ře­ní či dal­ším zájem­cům.

V cel­kem 14 kapi­to­lách je obsa­žen širo­ký okruh infor­ma­cí, od role mzdo­vých účet­ních ve fir­mě, pra­cov­ní­ho prá­va a zaměst­na­nos­ti, mzdo­vé pro­ble­ma­ti­ky a veřej­né­ho zdra­vot­ní­ho pojiš­tě­ní po pojist­né na soci­ál­ní zabez­pe­če­ní, saz­by, odvod a splat­nost pojist­né­ho nebo vymě­řo­va­cí základ a pojist­né OSVČ. Jsou tu popsá­ny rov­něž způ­so­by jeho pla­ce­ní, dále sankč­ní plat­by, důcho­do­vé pojiš­tě­ní, vede­ní pod­kla­do­vé evi­den­ce u zaměst­na­va­te­lů, prak­tic­ké pří­kla­dy na vypl­ňo­vá­ní evi­denč­ních lis­tů důcho­do­vé­ho pojiš­tě­ní s řeše­ním, pod­kla­dy pro sta­no­ve­ní výše důcho­du, nemo­cen­ské pojiš­tě­ní, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří­jmů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, náhra­dy ces­tov­ních výda­jů, zúčto­va­cí vzta­hy k zaměst­nan­cům a insti­tu­cím, stát­ní soci­ál­ní pod­po­ra, dáv­ky stát­ní pomo­ci v hmot­né nou­zi nebo stát­ní soci­ál­ní péče.

Text vychá­zí z nej­no­věj­ší­ho zně­ní Občanského záko­ní­ku, Zákoníku prá­ce, Zákona o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, Zákona o soci­ál­ním pojiš­tě­ní, Zákona o důcho­do­vém pojiš­tě­ní, Zákona č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dal­ších mate­ri­á­lů.

Cílem obou znal­ců bylo usnad­ně­ní ori­en­ta­ce ve slo­ži­tých před­pi­sech a nove­lách. Velmi pří­nos­ný­mi shle­dá­vám vzo­ro­vé pří­kla­dy s řeše­ním, mimo jiné vysvět­le­ní postu­pu výpo­čtu mzdy, zálo­hy na daň, pojist­né­ho a čis­té­ho pří­jmu zaměst­nan­ce. Všechny kapi­to­ly byly aktu­a­li­zo­vá­ny k 1. 1. 2021. Největší roz­sah změn byl rea­li­zo­ván ve 2. kapi­to­le s názvem Pracovní prá­vo a zaměst­na­nost z důvo­du změn v poje­tí dovo­le­né a pře­cho­du na hodi­no­vý sys­tém, v oddí­lech 3 (Mzdová pro­ble­ma­ti­ka) a 8 (Daň z pří­jmu fyzic­kých osob ze závis­lé čin­nos­ti) vli­vem zru­še­ní super­hrubé mzdy, což bylo zahr­nu­to ve výkla­du i v pří­kla­dech. V 11. čás­ti (Státní soci­ál­ní pod­po­ra) se odra­zi­ly změ­ny vyplý­va­jí­cí ze zvý­še­ní život­ní­ho mini­ma, což se pro­mít­lo do dal­ších dávek. Změny nasta­ly také v kapi­to­lách o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, nemo­cen­ském pojiš­tě­ní, náhra­dách ces­tov­ních výda­jů i o dáv­kách stát­ní soci­ál­ní pod­po­ry. Též došlo k aktu­a­li­za­ci pří­loh, jež obsa­hu­jí Mzdový list zaměst­nan­ce, Přihlášku do regis­t­ru zaměst­na­va­te­lů (pro okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní), Evidenční list důcho­do­vé­ho pojiš­tě­ní, Přehled o pří­jmech a výda­jích OSVČ i mno­ho dal­ší­ho.

Musím pochvá­lit pří­kla­dy z pra­xe a poznatky auto­rů, zís­ka­né při něko­li­ka­le­té lek­tor­ské čin­nos­ti, sro­zu­mi­tel­nost, gra­fic­kou úpra­vu s vyzna­če­ním nej­dů­le­ži­těj­ších infor­ma­cí, pře­hled­nost a množ­ství tabu­lek. Tento sva­zek se sta­ne nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny odbor­ní­ky i laic­kou veřej­nost.

 • Autoři: Václav Vybíral, Jan Přib
 • Název: Mzdové účet­nic­tví 2021 – prak­tic­ký prů­vod­ce
 • Nakladatel: Grada Publishing, a.s.
 • Datum vydá­ní: 25.03.2021
 • ISBN: 978-80-271-3108-2
 • EAN: 9788027131082
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 472
 • Vazba: paper­back
 • Hodnocení: 99 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Grada Publishing, a.s.

 • Pohádky o domovních znameních26. července 2021 Pohádky o domovních znameních „Domovní znamení, to byly – a někde ještě stále jsou – obrázky nebo sošky, které si lidé kdysi dávali vyhotovit na své domy“.  Oslovuje autor místo úvodu čtenáře a nabízí osm pohádek, ve […] Posted in Recenze knih
 • Max Payne slaví 20 let od vydání26. července 2021 Max Payne slaví 20 let od vydání Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské softwarové […] Posted in Retro games
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
 • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
 • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
 • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
 • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
 • Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla24. července 2021 Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla Legendární kniha, která se mi konečně po delším úsilí dostala do rukou. Naplnila velká očekávání? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s prozrazenými tajemstvími vlastně […] Posted in Recenze knih
 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62907 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54936 KB. | 27.07.2021 - 14:55:51