Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Mýty 6: Domovina

Mýty 6: Domovina

Mýty 6: Domovina

Další komiks, na kte­rý se nemu­sí zapo­me­nout je kni­ha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část kom­plex­ní­ho seri­á­lu o mýtic­kých posta­vách v Mýtově, v Holywoodu a dáv­nou Domovinou.

Komiks je sou­čás­tí vel­ké­ho kom­plex­ní­ho svě­ta, kde se pohád­ka stře­tá­vá s reál­ným pro­stře­dím. Hlavními posta­va­mi jsou nej­slav­něj­ší­ho pohád­ko­vé posta­vy napříč celý­mi pohád­ko­vý­mi kníž­ka­mi. Od pohá­dek, kte­ré zna­ly naši pra pra … až po moder­ní pohád­ky z minu­lé­ho sto­le­tí. Od kla­sic­ké Červené kar­kul­ky po Baghiru  z Knih džun­glí.

Každý ze sed­mi seši­tů, kte­rý je sou­čás­tí kni­hy Mýty: Domovina má svůj vlast­ní pří­běh, svo­ji hlav­ní posta­vu a až po pře­čte­ní všech čás­tí vše postup­ně do sebe zapa­dá jako sklá­dač­ka. Opravdu mně láká si poří­dit před­cho­zí komiksy, abych se dozvě­děl i více o tajem­ných oso­bách a o vzá­jem­né pro­vá­za­nos­ti všech postav.

Tvůrci Bill Willignam, Mark Buckingham, David Hahn a Steve Leialoha mají své posta­vy napros­to v krvi, pří­běhy jsou záživ­né a postup­ně odha­lu­je­me jejich minu­lost i budouc­nost, pro­to­že se děj v kaž­dé kapi­to­le pře­sou­vá sem do minu­los­ti, tam do budouc­nos­ti.

Animace má svůj styl, kaž­dý autor má svo­je cha­rak­te­ris­tic­ké vede­ní linek a tak urči­tě po pře­čte­ní i dal­ších knih z této série si časem i bez podrob­né­ho stu­do­vá­ní auto­rů uvě­do­mím, kdo kaž­dou jed­not­li­vou kapi­to­lu nakres­lil.

České tex­ty v komik­su nejsou pro malé děti, občas se obje­ví i hrubé slo­vo, kte­ré má své opod­stat­ně­ní. Je to ade­kvát­ní s kresba­mi, pro­to­že i obra­zy so občas i plné krve a seká­ní hlav.

Není od věci, že i na zad­ním oba­lu píše, že je ten­to komiks pou­ze pro dospě­lé čte­ná­ře, pro­to­že s dět­skou pohád­ko­vou nai­vi­tou, kde vždy zví­tě­zí dob­ro nad zlem, má dílo pra­má­lo spo­leč­né. Kdyby se ke kni­ze dítě navyk­lé na pohád­ky, kde vystu­pu­jí jeho oblí­be­né posta­vy, dosta­lo a pře­čet­lo si ji, tak by ztra­ti­lo svo­ji dět­skou duši a zača­lo mít děsi­vé sny a násled­ně se ptát, proč jsou její pohád­ko­vé posta­vy tak zlé.

Je dob­ré, že je kni­ha komik­su sou­čás­tí celé­ho vel­ké­ho seri­á­lu. Dospělí lidé, kte­ří mají rádi odleh­če­né čte­ní obráz­ků s tex­ty si najdou své oblí­be­né. Určitě si kou­pí dal­ší čás­ti kolek­ce, aby se dozvě­dě­li pro­vá­za­nost jed­not­li­vých postav. Každý má taky své­ho hrdi­nu z dět­ství z pohá­dek a z mno­ha postav, kte­ré jsou v těch­to seši­tech, si vzpo­me­ne na vyprá­vě­ní svých rodi­čů. Bude si číst jejich moder­ní živo­ty ve svě­tě rea­li­ty a mýtic­ké­ho pro­sto­ru.

Napsáno pro web Kultura21.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81757 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56643 KB. | 29.06.2022 - 03:50:22