Kritiky.cz > Recenze knih > Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

Myty3

Jako kdy­by se mno­ha fanouškům spl­nil se. A mož­ná je to slo­víč­ko „jako“ nad­by­teč­né. Fanouškům komik­su se v České repub­li­ce spl­nil sku­teč­ně jeden men­ší sen. Dostal se k nim tře­tí díl skvě­lé série „Mýty“. V roce 2009 vyšel dopo­sud posled­ní díl, kte­rý nesl název „Mýty 2: Farma zví­řat“. Od té doby to vypa­da­lo, že na sérii padl sou­mrak, ale pře­ce jen, o čty­ři roky poz­dě­ji, došlo k její­mu oži­ve­ní. Nemůžeme jinak, než že musí­me podě­ko­vat nakla­da­tel­ství Crew, kte­ré se o zno­vuvy­dá­vá­ní série posta­ra­lo, pro­to­že Netopejr sám by v tom prav­dě­po­dob­ně nemohl pokra­čo­vat. Důvody jsou asi logic­ké, finanč­ní strán­ka, ale tím nemá smy­sl se zabý­vat. Hlavně, že „Mýty“ sku­teč­ně vyšly a my se pod­le vše­ho může­me v roce 2013 těšit i na čtvr­tý díl nazva­ný „Mýty: Pochod dřev­ných vojáč­ků“. Vypadá to, že se sku­teč­ně blýská na lep­ší časy!

„Mýty: Láska jako z pohád­ky“ je komik­sem, kte­rý nám krás­ně nava­zu­je na to, co se ve svě­tě Mýtů sta­lo dopo­sud. Na začát­ku je navíc shr­nu­tí těch hlav­ních udá­los­tí a při­po­me­nu­tí všech důle­ži­tých postav. Protože věz­te, že pro pří­běh jsou důle­ži­té a navíc se s někte­rý­mi setká­vá­te napo­sle­dy, tak­že je lépe si oži­vit vzpo­mín­ky. Nejlépe by asi bylo zno­vu se k před­cho­zím komik­sům vrá­tit, aby si člo­věk při­po­mněl zají­ma­vou a vskut­ku pohád­ko­vou kresbu Marka Buckinghama, kte­rá nás dopro­vá­ze­la ve dru­hém dílu. Přesto neče­kej­te, že bude­te svěd­ky pou­ze jed­né kres­by. Hned prv­ní, jed­no­díl­ný pří­běh „Pytel kos­tí“ je kres­le­ný naším sta­rým zná­mým Bryanem Talbotem a hned se vra­cí k milo­va­né a nená­vi­dě­né posta­vě Jacka, kte­rý má nej­ví­ce pro­sto­ru prá­vě v tom­to úvo­du. Další děj se k němu vra­cí jen okra­jo­vě.

V pří­bě­hu „Pytel kos­tí“ potká­vá­me Jacka za ame­ric­ké občan­ské vál­ky, i když tak jí říka­jí jenom méně vzdě­la­ní. Je to kla­sic­ký pří­běh, kte­rý vel­mi dob­ře zná­me i z naše­ho pro­stře­dí. Tak tro­chu je to pří­běh o zapro­dá­ní duše Ďáblu, kte­rý nekon­čí úpl­ně kla­sic­ky, ale mís­to toho se mění v něco, co je zají­ma­vou kom­bi­na­cí našich kla­sic­kých fil­mo­vých pohá­dek „Obušku, z pyt­le ven!“ a „Dařbuján a Pandrhola“. BUM! Najednou si uvě­do­mí­te, že jste sku­teč­ně zpát­ky, že tohle je Willingham, jak si ho pama­tu­je­te a že je to opět ten svět, kte­rý ve vás pro­bu­dí sta­rou lás­ku k pohád­kám, ane­bo vám pros­tě už nic neřek­ne, pro­to­že vás tohle neba­ví. „Mýty“ jsou roz­hod­ně něco, co vás bavit nemu­sí, ale Willingham podá­vá pří­běhy tako­vým způ­so­bem, že se sku­teč­ně nejed­ná o pou­hé pohád­ky, ale o moder­ní náhled do svě­ta pohád­ko­vých postav, což je mís­ty nejen napí­na­vé, zábav­né, ale sem tam je to sku­teč­ný thriller a drs­ná spor­tov­ní podí­va­ná.

Tak, abych byl asi tro­chu kon­krét­ní. Druhý pří­běh je roz­dě­len do dvou čás­tí, kte­ré nesou název „Ostrá ope­ra­ce“ a „Špinavá prá­ce“. Na scé­ně se obje­vu­je novi­nář. Dostává se do kon­tak­tu s Wolfim a sdě­lí mu, že ví všech­no. Ví všech­no o tom, co za podiv­nou komu­ni­tu žije v New Yorku a je poměr­ně pře­svěd­či­vý, když tvr­dí, že hod­lá všech­no zve­řej­nit. Wolfi se mu sice vysmě­je, mys­lím, že se po žur­na­lis­to­vě odha­le­ní zasmě­je­te i vy, ale samo­zřej­mě to musí řešit. I když by novi­nář za své odha­le­ní nedo­stal Pulitzerovu cenu, o kte­ré sní, stá­le by se našli lidé, kte­ří by zku­si­li Mýty najít. Společenství tohle nesmí dovo­lit, a tak dochá­zí na doslo­va špi­o­náž­ní akci ve sty­lu „Mission: Impossible“, kte­rá ale kon­čí spíš v duchu něja­ké­ho poli­tic­ké­ho thrille­ru. Bill Willingham doka­zu­je, že pohád­ko­vé pří­běhy v sobě mají napros­to skvě­lý poten­ci­ál nejen pro pohád­ky samot­né, ale i pro dal­ší žán­ry. To je potvr­ze­no i tře­tím, nejdel­ším a titul­ním pří­bě­hem „Láska jako z pohád­ky“.

Modrovous uka­zu­je, že je pořád­ným par­chan­tem a spřá­dá plán na smrt milo­va­ných postav Wolfiho a Sněhurky. Nepomáhá mu nikdo men­ší než Zlatovláska. Ano, nej­vět­ší rebel­ka pohád­ko­vé říše, Che Guevara v suk­ních (někdy jen v pod­prsen­ce), se vra­cí na scé­nu, aby se sta­la vlast­ně tako­vým nájem­ným zabi­já­kem. Z vel­ké čás­ti se ode­hrá­vá „Láska jako z pohád­ky“ v lese, ale je to jen jed­na část pří­bě­hu. Nesmíme zapo­me­nout na jeden sou­boj o čas a také na jeden téměř olym­pij­ský šer­míř­ský sou­boj, kde se však pod­le vše­ho nehra­je do prv­ní krve, ale do krve posled­ní. Jedna posta­va se nám nově vybar­vu­je a Bill dává tušit, že nám ješ­tě uká­že vel­ké věci. Stejně jako malé, což doka­zu­je posled­ní kapi­to­la, pří­běh „Ječmínkové nevěs­ty“, kte­rý je vari­a­cí na pohád­ku o Palečkovi a na „Gulliverovy ces­ty“.

Bill Willingham nám uka­zu­je nesku­teč­nou sečtě­lost, kte­rou pod­tr­há­vá tím, že doká­že vzít sta­rý zná­mý pří­běh, ale dá mu napros­to nový háv, nové poje­tí, změ­ní vyzně­ní a tím i konec a vy máte pocit, že sle­du­je­te něco napros­to nové­ho. Všechno už bylo napsá­no a my už může­me jen to, co bylo napsá­no vzít a upra­vit to, dát do toho něco nové­ho, tro­chu sebe. Bill tohle dělá a daří se mu to napros­to úžas­ně. Pořád si trvám na tom, že si k tomuhle komik­su nena­jde ces­tu kaž­dý, ale pokud ano, bude muset i ten, kdo podob­né hrát­ky s pohád­ka­mi neže­re, uznat, že sce­náris­tic­ky je to kva­lit­ní.

File:10.13.12BillWillinghamByLuigiNovi1.jpg
Hlavní pacha­tel - Bill Willingham

Neplatí to však pou­ze pro scé­nář, pla­tí to i pro kresbu, kde se vystří­da­li zají­ma­ví tvůr­ci. Bryana Talbota asi před­sta­vo­vat nemu­sím, jeho kres­ba je přes­ná a skvě­lá, detail­ní a záro­veň má skvě­lý smy­sl pro nad­sáz­ku. Hned v prv­ní kapi­to­le totiž nara­zí­te na panel, kte­rý se vám urči­tě vry­je do pamě­ti. A Bryan ho zvlá­dl skvě­le. Trochu v kon­tras­tu je to pak s méně detail­ní, někdy mi až při­jde, že zby­teč­ně prázd­nou kresbou pří­bě­hu posled­ní­ho, kte­rý má na svě­do­mí Linda Medley. Oproti Talbotovi nebo Buckinghamovi je to najed­nou tako­vé odby­té. Buckingham navíc skvě­le spo­lu­pra­cu­je se Stevem Leialohou, kte­rý vyta­hu­je jeho kresbu tuž­kou. Leialohova tuš je v tom­to smě­ru přes­ná a doko­na­le doká­že vystih­nout atmo­sfé­ru i poin­tu pane­lu. Hlavně Wolfi v lese, to jsou téměř orgie z hle­dis­ka atmo­sfé­ry a výra­zů. Příběh „Láska jako z pohád­ky“ tak vyzní­vá jako nej­lep­ší nejen sce­náris­tic­ky, ale i kre­seb­ně.

Původní obál­ka komik­su „Fables 15“

Co říct závě­rem? Buďme rádi, že se „Mýty“ vrá­ti­ly, pro­to­že je to jeden z komik­sů, kte­ré si čte­nář zaslou­ží. Podobně je to i s komik­sem „Zámek a klíč“, i na jeho pokra­čo­vá­ní čeká­me doce­la dlou­ho. „Mýty: Láska jako z pohád­ky“ vás pře­svěd­čí o tom, že pohád­ky jsou sku­teč­ně drs­né a nejsou to ty líbi­vé báchor­ky, co na nás chr­lí tele­viz­ní pro­duk­ce. Správná pohád­ka má být horor a Willinghamovi se to daří. Krásná, barev­ná kres­ba, ale v ní je tolik krve, až se bude­te sami divit, kde se všech­na vza­la. Jenže ono to vůbec není jen o krvi. Je to o intri­kách, o tom, že lidi jsou pros­tě zlí, ale pořád tam někde jsou ti, kte­ří vás při­mě­jí věřit, že to zas tak špat­né není. Rozhodně ale neče­kej­te, že je zde někdo jen dob­rý, že nemá žád­nou chy­bič­ku. Takoví lidé nejsou ani kolem nás.


Knihu si může­te kou­pit u naše­ho part­ne­ra Crew.cz sle­vou za 440 Kč.

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Útulný domov s rostlinami20. listopadu 2017 Útulný domov s rostlinami Uvažovali jste o tom, že si svůj příbytek zkrášlíte rostlinami? Tato výpravná publikace vám ukáže správnou cestu k útulnému bydlení. Autoři nejsou v oboru žádnými nováčky. Ian Drummond, […] Posted in Recenze knih
  • Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa6. srpna 2018 Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a přemýšlet, se rozhodně hodí. Ne každý den je úplně super a někdy potřebuje lidský mozek vypnout a […] Posted in Recenze knih
  • Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha "Historie včel"5. srpna 2018 Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha "Historie včel" Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdyby na světě neexistovaly včely? Pokud Vás to zajímá, zkuste sáhnout po románu světového významu s příznačným názvem „Historie včel“ od norské […] Posted in Recenze knih
  • O makovém semínku9. července 2017 O makovém semínku Jak přiblížit koloběh příběhy, růst, zrání a život i těm nejmenším dětem? Přece prostřednictvím vhodně zvolené knížky. O tom, že makové semínko může žít vlastním a vcelku poutavým životem […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky Matky přírody3. června 2017 Pohádky Matky přírody Knížka Pohádky Matky přírody je určená pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak známá, ale tato kniha pro děti se jí velice povedla. Psaní se věnuje od dětství, ale […] Posted in Recenze knih
  • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...