Mýty 2: Farma zvířat - 65 %

Myty2

Po prv­ním díle „Legendy v exi­lu“ při­šel poměr­ně logic­ky díl dru­hý, kte­rý nese název „Farma zví­řat“. Už samot­ný název napo­ví­dá, kde asi bude hlav­ní výcho­dis­ko toho­to pří­bě­hu, což je mož­ná i tro­chu kámen úra­zu. Samozřejmě, že je to reak­ce na Orwellovu „Farmu zví­řat“ a je to reak­ce poměr­ně oso­bi­tá, kte­rá se nám tro­chu kře­čo­vi­tě sna­ží říct, že ty pohád­ko­vé posta­vy se dostá­va­jí mno­hem hlou­bě­ji do lite­ra­tu­ry, než by se nám moh­lo zdát. Tohle je sice hez­ké zjiš­tě­ní, ale nic to nemě­ní na tom, že ten­to­krát Bill Willingham ako­rát vzal před­lo­hu a udě­lal z ní to samé, jen je v ní o něco více pohád­ko­vých bytos­tí a o něco méně toho, co nám mělo být řeče­no myš­len­ka­mi díla.

První díl roz­hod­ně uká­zal, že v sérii „Mýty“ je obrov­ský poten­ci­ál, ale dru­hý díl to nepo­tvr­zu­je. Již prv­ní díl nám sdě­lil, že Mýty mají cel­kem pořád­ný pro­blém - ten není ani v tom, že byly vyhná­ny ze své domo­vi­ny vál­kou, kte­rá se pro ně ani zda­le­ka nevy­ví­je­la dob­ře, ale spí­še v tom, že Mýty vál­čí i mezi sebou. Stejně jako lidé, ani Mýty spo­lu nedo­ká­ží žít v sou­la­du, kte­rý by byl pro všech­ny pro­spěš­ný. Někdo chce více, někdo chce revo­lu­ci. Právě tohle je slo­vo, kte­ré je pro dru­hý pří­běh série „Mýty“ roz­ho­du­jí­cí. Revoluce je to, k čemu má dojít na Farmě, kam jsou ukli­ze­ny všech­ny Mýty, kte­ré nevy­pa­da­jí dost lid­sky. K urči­té revo­lu­ci má také dojít v živo­tě Sněhurky, jed­né z hlav­ních postav této série.

Sněhurka se musí vypra­vit na Farmu, ale ne pro­to, aby zde pří­mo něco řeši­la, ale jen pro­to, aby sem dosta­la svou nezbed­nou sest­ru Růženku, kte­rá celé­mu spo­le­čen­ství nadě­la­la pro­blémy v prv­ním dílu. Má to být vlast­ně for­ma její­ho tres­tu, ale záro­veň Sněhurčina sna­ha, aby se dala se sestrou zase dohro­ma­dy. Jenže jakmi­le při­je­dou, je Růžence hned jas­né, že tady půjde do tuhé­ho. Sněhurka se uká­že jako napros­to neschop­ná a člo­věk se doce­la diví, že doká­že vést tu méně nepři­ro­ze­nou část Mýtova. V jejím pří­pa­dě se o důvti­pu a rych­lém uva­žo­vá­ní oprav­du mlu­vit nedá. Naštěstí má kolem sebe schop­né lidi, tedy Mýty, kte­ří se o ni a o situ­a­ci posta­ra­jí. Bill Willingham se nám sna­ží doká­zat, že jeho pří­běh má hod­ně co nabíd­nout, ale ve sku­teč­nos­ti je to jen akč­něj­ší a z hle­dis­ka pre­zen­to­va­né­ho nási­lí drs­něj­ší ver­ze „Farmy zví­řat“ od George Orwella.

To, že se v komik­su pou­ží­va­jí výra­zy jako sou­druh, revo­lu­ce, pro­le­ta­ri­át je sice hez­ké, ale samo o sobě to z toho­to pří­bě­hu neu­dě­lá sil­né, poli­tic­ky kri­tic­ké dílo. Primárně je tohle fan­ta­sy, kte­ré se sna­ží mít pře­sah do dal­ších žánrů, ale ten­to­krát se to tolik neda­ří. Nakonec je to mno­hem lep­ší jenom jako vyprá­vě­ní, jako dob­ro­druž­ný pří­běh, kte­rý se přes růz­né zají­ma­vé zvra­ty dosta­ne až do své­ho kon­ce, kte­rý je cel­kem úspěš­ným vyře­še­ním situ­a­ce a slib­ným kon­cem pro dal­ší díly. Kam se asi podě­la Zlatovláska? Příběh nám před­sta­vu­je hod­ně nových postav, roz­ta­hu­je se, ale roz­hod­ně se nejed­ná o něco, co by mělo pře­sa­ho­vat hra­ni­ce Farmy. Co se sta­lo na Farmě, sta­lo se, teď se jede dál.


Vydalo nakla­da­tel­ství Netopejr v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2009. Původně vyšlo jako čís­la 6 až 10 v sérii „Fables“ u nakla­da­tel­ství Vertigo (dospě­lej­ší odnož DC Comics). Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jako „Animal Farm“ v roce 2003. České vydá­ní má 128 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 389 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou u naše­ho part­ne­ra crew.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne20. července 2017 Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne Kde pramení lidská moudrost? V hlavě a srdci… nejlépe, jsou-li ty to dva pocitové a informační zdroje lidského vědomí v souladu. Jak myslíte, tak žijete. O tom žádná – s tím bude souhlasit […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?13. listopadu 2018 Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled? Bez nadsázky ikona módního stylu Barbara Nesvadbová vydala letos na podzim dlouho očekávanou knihu Síla stylu. Vždy skvěle oblečená, nalíčená, upravená,… Bývalá redaktorka a šéfredaktorka […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
Další naše články...