MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...

plněk speciál

‚Karty jako malá umě­lec­ká díla. Jako by malé víly vza­ly pas­tel­ky a nakres­li­ly duho­vé do detai­lu vypra­co­va­né obráz­ky ze své­ho živo­ta. A tu máš člo­vě­če, tohle je inspi­ra­ce i pro tvůj vlast­ní život! A Mystická moud­rost začí­ná vyprá­vět o tom, jak sami sobě při­znat, že svět kolem nás je mís­to plné mož­nos­tí. Bude po nás chtít pono­řit se do své­ho vlast­ní­ho živo­ta, a vel­mi čas­to tam, kde jsme to už zkla­má­ni živo­tem, dáv­no zavře­li. Až pře­kva­pi­vě hod­ně mi ve výkla­dech vychá­ze­ly kar­ty, jež vedou tam, kde jsem už já, či ti, kte­rým jsem vyklá­da­la, pře­sta­li věřit.

A ono to pokaž­dé je kame­nem úra­zu. Myslím si, že ty zavře­né šuplí­ky ověn­če­né smut­nou hoř­kos­tí a zkla­má­ním jsou vel­kým bře­me­nem na lid­ské duši. A prá­vě tyto kar­ty nám mohou uká­zat, jak na to, pokud toto bře­me­no nechce­me nést. Nemusí se vždy napl­nit to vysně­né, ale skr­ze jiné ces­tič­ky může­me dojít k tomu, že hoř­ký šuplík ote­vře­me, vykli­dí­me dočis­ta (odpus­tí­me) a napl­ní­me něčím zce­la novým, co jsme potka­li po dal­ší ces­tě a tře­ba pře­hléd­li. Nebo se nám prá­vě nyní nabí­zí – pro­to­že není nikdy náho­da, že se nám tato téma­ta otví­ra­jí. Asi je s nimi tře­ba něco v tuto chví­li dělat.

A hlav­ně neza­po­meň­te, že…

„Vesmír má tajem­né způ­so­by fun­go­vá­ní, a pro­to se může stát, že před­po­vě­ze­né udá­los­ti mohou nastat dří­ve, než se oče­ká­va­lo, nebo si nao­pak bude­te muset tro­chu počkat, než se vesmír­ná uspo­řá­dá­ní přesku­pí tak, aby moh­la být vaše přá­ní napl­ně­na.“

A ješ­tě v něčem ano­ta­ce nelže, kar­ty nás sku­teč­ně jem­ně, nená­sil­ně dove­dou k odpo­vě­dím, kte­ré hle­dá­me. Někdy skr­ze otáz­ky nebo úpl­ně jiná téma­ta, než na kte­rá se jas­ně ptá­me, ale čas­to je už jen to míře­ní do zákla­du, stře­du otáz­ky, tak sil­né a přes­né, že vám vyra­zí dech. A se zata­je­ným dechem tahá­te dal­ší kar­ty….

plněk speciál
plněk spe­ci­ál
mysticka moudrost obalka web
mystic­ka moud­rost obal­ka web
IMG 20190725 172545
IMG 20190725 172545

Třeba tuhle:

„Drak před­sta­vu­je odva­hu, sílu a sta­teč­nost. Vítězí v kaž­dé situ­a­ci a je moc­ným ochrán­cem a prů­vod­cem ve vašem úsi­lí. Může se jed­nat o vítěz­ství na emo­ci­o­nál­ní úrov­ni, o uzdra­ve­ní sta­rých ran nebo o zavr­še­ní něja­ké­ho pro­jek­tu. Brzy se obje­ví pře­kva­pe­ní, kte­ré vám při­ne­se jed­nu z nej­nád­her­něj­ších chvil ve vašem živo­tě. Toto posel­ství vám zvěs­tu­je vel­ké úspě­chy, kte­ré se odra­zí i v násle­du­jí­cích letech. Gratulujeme!“

Více na Kritiky.cz
Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku Nabízí kniha autora Zen a hotovo něco nového, nebo jen opáčko lekcí minulých? S osobou Lea...
MARIKA PROCHÁZKOVÁ Marika Procházková (nar. 1974 ve Zlíně). Vyrůstala v rodině s bohatou hereckou tradicí (otec ...
#1983: Nejmocnější hrdinové Marvelu 71: Profesor X - 50 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 71: Profesor XVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019...
Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech Letošní 52. ročník byl zahájen, jak jinak, než opět v karlovarském hotelu Thermal, kde se po...
V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found foota...

A život rázem chut­ná lépe, no ne?

Vytáhneme-li si kar­tič­ku kaž­dé ráno, per­fekt­ně nás nala­dí.

Vezmeme-li si ji do ruky večer, uklid­ní nás.

A poptáme-li se ve vět­ších výkla­dech, spat­ří­me postup­ný vývoj výkla­dů i pod­le toho, jak mění­me svůj vlast­ní pří­stup k pro­blé­mu, kte­rý jsme s kar­ta­mi začí­na­li řešit.

Jsou doko­na­lé!

Dáreček od víl a duchov­ních prů­vod­ců….

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti6. ledna 2020 RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti Nesnesitelný tlak přílišné zátěže – to je často jediný pocit, který má žena, která vstupuje do období menopauzy. Volání duše o něco, co je tak zoufale daleko, pokud to vůbec žena dokáže ve […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života20. prosince 2019 Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života Naše duše tvoří náš život. Jednoduchá útlá knížka plná drobných moudrostí a citací, která ve svém výsledku je přesně tím, co je život sám. Drobné nahlédnutí, leč velmi hluboké, za oponu […]
  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"!3. září 2019 Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného úhlu pohledu. Chceme-li v životě dosáhnout harmonie a „tahu na branku“, potřebujeme podobně […]
  • Etická coura20. září 2019 Etická coura 22„Jsme přesvědčeny, že erotická energie je všude – v hlubokém nádechu, který nám naplní plíce, když vyjdeme do vlahého jarního jitra, v ledové vodě horské bystřiny valící se přes […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […]
  • RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo22. listopadu 2019 RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo Kniha zasáhne matky a potěší, rozhoří jejich mateřské srdce, a také zaryté vyznavače těžké ezoteriky. Tady se nám totiž schází srderyvný - pozitivní - příběh!  Christina je příběh o […]