Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Mysli jako Einstein

Mysli jako Einstein

Mysli

Žít pod­le pra­vi­del vytvá­ří mno­há ome­ze­ní, kte­rá brá­ní skvě­lým nápa­dům, aby se obje­vi­ly. Co bys­te řek­li tomu vybo­čit ze zaje­tých kole­jí a otevřít před sebou poklad­ni­ci nových řeše­ní, jež nás všech­ny obo­ha­tí.

Scott Thorpe, MBA, je auto­rem řady paten­tů na elek­tric­ké a polo­vo­di­čo­vé ino­va­ce. Jeho návrhy robo­tů a leto­vých simu­lá­to­rů vydě­la­ly přes 1,3 mili­ar­dy dola­rů.

Jak podo­tý­ká, zákla­dem úspě­chu je pře­stat uva­žo­vat pod­le záko­ni­tos­tí, jež vlád­nou v kaž­dém věd­ním obo­ru i v živo­tě. Je tře­ba na pro­blém pohléd­nout ze zce­la jiné­ho úhlu, aby se nám naskyt­ly odliš­né mož­nos­ti řeše­ní. Vše doklá­dá nejen svým vlast­ním pří­kla­dem, ale i na živo­tě fyzi­ka Alberta Einsteina.

Publikace obsa­hu­je mno­ho citá­tů toho­to věd­ce, jež vedou k zamyš­le­ní a smě­ru­jí nás, jakou ces­tou bychom se měli ubí­rat na poli vědy i při řeše­ní osob­ních otá­zek. Je zají­ma­vé, že po dokon­če­ní stu­dií při­chá­zel Einstein se spous­tou revo­luč­ních myš­le­nek. Vlivem jeho tří pra­cí, jež sepsal ve vol­ném čase, se věda zamě­ři­la na rela­ti­vi­tu, kvan­to­vou mecha­ni­ku či ato­mo­vou teo­rii. Potom však míra jeho obje­vů pokles­la, přes­to­že k bádá­ní vyna­lo­žil mno­hem vět­ší úsi­lí a jeho zna­los­ti byly roz­sáh­lej­ší než dřív. Z toho vyplý­vá násle­du­jí­cí tvr­ze­ní: „Čím více zna­los­tí, tím méně řeše­ní.“

Těm, kdo jsou ochot­ni poru­šit pra­vi­dla, se daří nemož­né. Bývají to obvykle nováč­ci v obo­ru, kte­ré neo­vliv­ni­la minu­lost. Einstein vyře­šil záha­dy časo­prosto­ru jako čer­s­tvě pro­mo­va­ný mla­dík. V té době pra­co­val na paten­to­vém úřa­dě a fyzi­ka pro něj byla ved­lej­ší, tudíž bylo pro něj snaz­ší poru­šo­vat pra­vi­dla.

Naše zku­še­nos­ti, chyb­né před­po­kla­dy, zvy­ky, špat­ně pou­ži­tá tvr­ze­ní a polo­prav­dy nám sto­jí v ces­tě  ke geni­ál­ním nápa­dům. Zkrátka pra­vi­dla brá­ní revo­luč­ním myš­len­kám.

Autor nabí­zí nový pohled na hle­dá­ní řeše­ní a ote­ví­rá před námi netu­še­né obzo­ry. Uvádí  mno­ho inspi­ru­jí­cích citá­tů zná­mých osob­nos­tí, napří­klad Winstona Churchilla, Oscara Wilda, E. F. Schumachera či Anatola France.

Podotýká, že je pro roz­voj správ­ných myš­le­nek důle­ži­té vystou­pit mimo okruh našich blíz­kých i těch, kte­ří sdí­le­jí stej­né názo­ry jako my, pro­to­že tato setká­ní v sobě nesou ome­ze­ní. Hledat řeše­ní s odbor­ní­ky z jiných obo­rů je osvě­žu­jí­cí a při­ná­še­jí­cí neče­ka­né odpo­vě­di, ve kte­ré jsme ani nedou­fa­li.

Kniha mě pře­kva­pi­la a nabíd­la ino­va­tiv­ní pohled na svět kolem nás. Potěší všech­ny čte­ná­ře, kte­ré už neba­ví dodr­žo­vat řád a být spou­ta­ný před­sud­ky. Je čas na nový život, život plný neko­neč­ných mož­nos­tí.


  • Rok vydá­ní: 2017
  • Formát: 130x200 mm
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Vazba: váza­ný
  • Počet stran: 264
  • EAN: 9788073904388
  • Hodnocení: 95 %

Kniha ke kou­pi na KnihyOmega.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59472 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53282 KB. | 17.09.2021 - 15:43:02