Kritiky.cz > Recenze knih > Myšlenky štěstí si vyzkoušíme rovnou na srpen!

Myšlenky štěstí si vyzkoušíme rovnou na srpen!

Myšlenky štěstí

Není nad to si vyzkou­šet prá­ci s myš­len­ka­mi, jež nám víří hla­vou, pořád­ně v pra­xi. Poslední prázd­ni­no­vý měsíc na krku, srpen má vždyc­ky své zvlášt­ní kouz­lo a mít v ruce kar­ty, kte­ré umí v myš­len­kách pod­po­ro­vat, to je jed­no­znač­ná výzva. Pojďme je tedy vyzkou­šet!

Říká se, že srpen je mimo­řád­ně těž­ký kar­mic­ký měsíc, vidí­me to na všech ast­ro­lo­gic­kých webech a you­tu­be kaná­lech. Letos dvoj­ná­sob. A tak nám mohou porůz­nu pobí­hat myš­len­ky a nořit se do těž­kých, tem­ných baži­na­tých vod minu­los­ti. Vzala jsem tedy do ruky kar­ty Myšlenky štěs­tí od Cris Karr a tady je výsle­dek. Kudy tedy nej­lé­pe s těmi­to myš­len­ka­mi zato­čit? Myslím, že posel­ství je více než výmluv­né.

Posuďte sami:

Zastav se

Pokud nevíš, jak se roz­hod­nout, má to zřej­mě svůj dob­rý důvod.  Netlač na sebe a pořád­ně si to pro­mys­li. Nemusíš s tím spě­chat. Nech se vést moud­ros­tí své­ho srd­ce. Jestliže máš pocit, že jsi pod tla­kem, a musíš hned jed­nat, je to prav­dě­po­dob­ně znám­ka toho, že to není ta pra­vá pří­le­ži­tost. Netrap se, pro­to­že časem urči­tě při­jdou dal­ší a ta pra­vá ti bude sedět jako uli­tá.

Nemůžeš se zavdě­čit všem

Když žiješ pod­le pra­vi­del a oče­ká­vá­ní dru­hých lidí, nemáš čas na své vlast­ní. Někteří lidé čeka­jí, že se budeš řídit pod­le nich a že budeš pocho­do­vat v ryt­mu jejich nud­né­ho bub­no­vá­ní. Bezpečí pro ně zna­me­ná nevy­bo­čo­vat z řady. Jenže ty máš v sobě nád­her­nou hud­bu. Máš talent, kte­rý je tře­ba sdí­let. Nesnaž se zapad­nout, nepo­tře­bu­ješ ničí sou­hlas. Oprosti se od potře­by zavdě­čit se dru­hým a buď sám sebou.

První kar­ta mlu­ví o vhod­ných pří­le­ži­tos­tech, kte­ré za prvé není vhod­né nějak tla­čit silou, i když k tomu může nála­da a nala­dě­ní měsí­ce srp­na někdy svá­dět, a za dru­hé rov­nou uka­zu­je, že ty správ­né chví­le při­jdou neče­ká­ny, a mož­ná ani nezvá­ny. Stačí tedy více ustou­pit o krok vzad a více se věno­vat sám sobě a pozo­ro­vá­ní oko­lí a vhod­ných pří­le­ži­tos­tí. Snad se hod­ně věcí bude dít samo od sebe, snad i bez při­či­ně­ní a sna­ži­vos­ti jed­not­liv­ců. Mnoho lidí bude chtít být sami sebou! Pravé pro­je­ve­ní život­ní­ho smě­řo­vá­ní a chuť do nových začát­ků – to je ener­gie, kte­rá bude domi­no­vat!

Kdoví… uvi­dí­me…

Každému to samo­zřej­mě může sed­nout do zce­la jiné oblas­ti živo­ta.

Jak se pra­cu­je s Myšlenkami štěs­tí?

Skvěle! Oblíbila jsem si tyto kar­ty ze dvou důvo­dů. Obecně půso­bí vel­mi inspi­ra­tiv­ně a díky barev­nos­ti a vese­lým, při­tom nepod­bí­zi­vým obráz­kům také nála­du zlep­šu­jí už jen tím. Jako když drží­te v ruce barev­ný bon­bon, o kte­rém víte, že vás v kaž­dém pří­pa­dě potě­ší. Nehledejte tu žád­nou ezo­te­ri­ku, ale pros­tě jen hru s lid­skou psy­cho­lo­gií a myš­len­ka­mi. A dru­hý důvod je jas­nost a struč­nost, fakt, že text, kte­rý je na kaž­dé kar­tě napsa­ný, se skvě­le snou­bí i s jiný­mi výkla­do­vý­mi kar­ta­mi nebo s dal­ší­mi z této sady se snad­no dá slo­žit do na míru posklá­da­né­ho pří­bě­hu. A svě­te div se – vždyc­ky tre­fí do čer­né­ho.

Je to totiž série mno­ha mou­d­er, kte­rá jsou zamě­ře­na na to, abychom o sobě měli lid­ské a srdeč­né a lás­ky­pl­né míně­ní. Tady není pro­stor pro sni­žo­vá­ní sebe­vě­do­mí, nao­pak – s těmi­to kar­ta­mi a s tím, když si je bude­te pra­vi­del­ně vyklá­dat, může­te při­spět k vlast­ní­mu vylé­če­ní duše.

O autor­ce:

Kris Carr je ame­ric­ká pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní, moti­vu­je své čte­ná­ře k tomu, aby mys­le­li pozi­tiv­ně, lépe poslou­cha­li své tělo a po své vlast­ní zku­še­nos­ti se zákeř­nou nemo­cí se těm­to akti­vi­tám věnu­je oprav­du na sto pro­cent, for­mou knih, moti­vač­ních karet i worksho­pů. Propaguje hes­lo – šíle­ně, sexy a zdra­vě! No, a prá­vě tom v tom vol­ném, nekon­venč­ním pří­stu­pu k myš­len­kám a živo­tu je prá­vě klíč k napl­ně­né­mu živo­tu jako tako­vé­mu. www.kriscarr.com

Lori Portka nakres­li­la ty vese­lé a sviž­né obráz­ky, jež dodá­va­jí ener­gii. Je to také ame­ric­ká uměl­ky­ně, kte­rá se zabý­vá obráz­ky s léči­vým a moti­vač­ním cha­rak­te­rem.  Protože prá­vě tako­vý je život. Více obráz­ků si může­te zhléd­nout na www.loriportka.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Sarah J. Maasová: Dědička ohně29. září 2016 Sarah J. Maasová: Dědička ohně Vražedkyně Celaena Sardothien, která si jistě mnohé podmanila díky Skleněnému trůnu, úvodnímu dílu celé fantasy série, se nám v plné síle ukazuje již potřetí, tentokrát jako Dědička […] Posted in Recenze knih
  • Církevní dějiny – novověk2. listopadu 2018 Církevní dějiny – novověk Po více než čtyřech letech vychází druhý díl Církevních dějin Drahomíra Suchánka a Václava Dršky. Časové rozpětí mezi vydáním dvou dílů – Antiky a středověku v roce 2013 a Novověku letos, […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...