Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Myšlenky štěstí si vyzkoušíme rovnou na srpen!

Myšlenky štěstí si vyzkoušíme rovnou na srpen!

Myšlenky štěstí
Myšlenky štěstí
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není nad to si vyzkou­šet prá­ci s myš­len­ka­mi, jež nám víří hla­vou, pořád­ně v pra­xi. Poslední prázd­ni­no­vý měsíc na krku, srpen má vždyc­ky své zvlášt­ní kouz­lo a mít v ruce kar­ty, kte­ré umí v myš­len­kách pod­po­ro­vat, to je jed­no­znač­ná výzva. Pojďme je tedy vyzkou­šet!

Říká se, že srpen je mimo­řád­ně těž­ký kar­mic­ký měsíc, vidí­me to na všech ast­ro­lo­gic­kých webech a you­tu­be kaná­lech. Letos dvoj­ná­sob. A tak nám mohou porůz­nu pobí­hat myš­len­ky a nořit se do těž­kých, tem­ných baži­na­tých vod minu­los­ti. Vzala jsem tedy do ruky kar­ty Myšlenky štěs­tí od Cris Karr a tady je výsle­dek. Kudy tedy nej­lé­pe s těmi­to myš­len­ka­mi zato­čit? Myslím, že posel­ství je více než výmluv­né.

Posuďte sami:

Zastav se

Pokud nevíš, jak se roz­hod­nout, má to zřej­mě svůj dob­rý důvod.  Netlač na sebe a pořád­ně si to pro­mys­li. Nemusíš s tím spě­chat. Nech se vést moud­ros­tí své­ho srd­ce. Jestliže máš pocit, že jsi pod tla­kem, a musíš hned jed­nat, je to prav­dě­po­dob­ně znám­ka toho, že to není ta pra­vá pří­le­ži­tost. Netrap se, pro­to­že časem urči­tě při­jdou dal­ší a ta pra­vá ti bude sedět jako uli­tá.

Nemůžeš se zavdě­čit všem

Když žiješ pod­le pra­vi­del a oče­ká­vá­ní dru­hých lidí, nemáš čas na své vlast­ní. Někteří lidé čeka­jí, že se budeš řídit pod­le nich a že budeš pocho­do­vat v ryt­mu jejich nud­né­ho bub­no­vá­ní. Bezpečí pro ně zna­me­ná nevy­bo­čo­vat z řady. Jenže ty máš v sobě nád­her­nou hud­bu. Máš talent, kte­rý je tře­ba sdí­let. Nesnaž se zapad­nout, nepo­tře­bu­ješ ničí sou­hlas. Oprosti se od potře­by zavdě­čit se dru­hým a buď sám sebou.

První kar­ta mlu­ví o vhod­ných pří­le­ži­tos­tech, kte­ré za prvé není vhod­né nějak tla­čit silou, i když k tomu může nála­da a nala­dě­ní měsí­ce srp­na někdy svá­dět, a za dru­hé rov­nou uka­zu­je, že ty správ­né chví­le při­jdou neče­ká­ny, a mož­ná ani nezvá­ny. Stačí tedy více ustou­pit o krok vzad a více se věno­vat sám sobě a pozo­ro­vá­ní oko­lí a vhod­ných pří­le­ži­tos­tí. Snad se hod­ně věcí bude dít samo od sebe, snad i bez při­či­ně­ní a sna­ži­vos­ti jed­not­liv­ců. Mnoho lidí bude chtít být sami sebou! Pravé pro­je­ve­ní život­ní­ho smě­řo­vá­ní a chuť do nových začát­ků – to je ener­gie, kte­rá bude domi­no­vat!

Kdoví… uvi­dí­me…

Každému to samo­zřej­mě může sed­nout do zce­la jiné oblas­ti živo­ta.

Jak se pra­cu­je s Myšlenkami štěs­tí?

Skvěle! Oblíbila jsem si tyto kar­ty ze dvou důvo­dů. Obecně půso­bí vel­mi inspi­ra­tiv­ně a díky barev­nos­ti a vese­lým, při­tom nepod­bí­zi­vým obráz­kům také nála­du zlep­šu­jí už jen tím. Jako když drží­te v ruce barev­ný bon­bon, o kte­rém víte, že vás v kaž­dém pří­pa­dě potě­ší. Nehledejte tu žád­nou ezo­te­ri­ku, ale pros­tě jen hru s lid­skou psy­cho­lo­gií a myš­len­ka­mi. A dru­hý důvod je jas­nost a struč­nost, fakt, že text, kte­rý je na kaž­dé kar­tě napsa­ný, se skvě­le snou­bí i s jiný­mi výkla­do­vý­mi kar­ta­mi nebo s dal­ší­mi z této sady se snad­no dá slo­žit do na míru posklá­da­né­ho pří­bě­hu. A svě­te div se – vždyc­ky tre­fí do čer­né­ho.

Je to totiž série mno­ha mou­d­er, kte­rá jsou zamě­ře­na na to, abychom o sobě měli lid­ské a srdeč­né a lás­ky­pl­né míně­ní. Tady není pro­stor pro sni­žo­vá­ní sebe­vě­do­mí, nao­pak – s těmi­to kar­ta­mi a s tím, když si je bude­te pra­vi­del­ně vyklá­dat, může­te při­spět k vlast­ní­mu vylé­če­ní duše.

O autor­ce:

Kris Carr je ame­ric­ká pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní, moti­vu­je své čte­ná­ře k tomu, aby mys­le­li pozi­tiv­ně, lépe poslou­cha­li své tělo a po své vlast­ní zku­še­nos­ti se zákeř­nou nemo­cí se těm­to akti­vi­tám věnu­je oprav­du na sto pro­cent, for­mou knih, moti­vač­ních karet i worksho­pů. Propaguje hes­lo – šíle­ně, sexy a zdra­vě! No, a prá­vě tom v tom vol­ném, nekon­venč­ním pří­stu­pu k myš­len­kám a živo­tu je prá­vě klíč k napl­ně­né­mu živo­tu jako tako­vé­mu. www.kriscarr.com

Lori Portka nakres­li­la ty vese­lé a sviž­né obráz­ky, jež dodá­va­jí ener­gii. Je to také ame­ric­ká uměl­ky­ně, kte­rá se zabý­vá obráz­ky s léči­vým a moti­vač­ním cha­rak­te­rem.  Protože prá­vě tako­vý je život. Více obráz­ků si může­te zhléd­nout na www.loriportka.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70115 s | počet dotazů: 281 | paměť: 60598 KB. | 24.03.2023 - 12:58:44