Kritiky.cz > Recenze knih > Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne

Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne

Myslenky moudrosti obalka

Kde pra­me­ní lid­ská moud­rost? V hla­vě a srd­ci… nej­lé­pe, jsou-li ty to dva poci­to­vé a infor­mač­ní zdro­je lid­ské­ho vědo­mí v sou­la­du. Jak mys­lí­te, tak žije­te. O tom žád­ná – s tím bude sou­hla­sit snad kaž­dý skep­tik. Pesimisty pro­ná­sle­du­je smů­la, opti­mis­ta, i kdy­by zaží­val to samé jako pesi­mis­ta, ale­spoň bude nahlí­žet na svou situ­a­ci z lep­ší­ho úhlu pohle­du. Vždyť sta­čí jen jeden pří­klad za všech­ny.

Něco nejde tak, jak jste si před­sta­vo­va­li? Pesimista se posta­ví do role obě­ti a bude žehrat na nepře­jí­cí osud, na to, že on je tako­vý chudák, kte­rý se tak sna­ží a ono nic! Optimista se mož­ná chví­li bude zao­bí­rat podob­nou myš­len­kou, ale potom si řek­ne, že to asi má k něče­mu být a zce­la oto­čí… Fajn, nejde to takhle, prav­dě­po­dob­ně to je pro­to, abych zku­sil jinou ces­tu. A půjde o dům dál, zatím­co pesi­mis­ta bude stá­le pla­kat nad roz­li­tým mlé­kem.

Louise L. Hay říká, že když jsme ochot­ni se otevřít nové­mu způ­so­bu myš­le­ní, může se náš život změ­nit k lep­ší­mu. Určitě má prav­du, pro­to­že jinak se cho­vá člo­věk, kte­rý o sobě smýš­lí dob­ře, jinak ten, kte­rý se neu­stá­le urá­ží a vnitř­ně poni­žu­je. Ach jak čas­to něco tako­vé­ho dělá­me, jak čas­to jsme něco tako­vé­ho pochy­ti­li nejen od svých rodi­čů, ale i ve ško­le, od kama­rá­dů. Toho pod­po­ru­jí­cí­ho v živo­tě může být málo… ale nej­lé­pe se pod­po­ří­te sami!

Tyto kar­ty jsou jako intu­i­tiv­ní vede­ní

Karty Myšlenky moud­ros­ti jsou roz­to­mi­lé z mno­ha důvo­dů. Jsou vel­mi pří­jem­né do ruky, pro­to­že jsou malé a vejdou se tak ako­rát do dla­ně, což je už samo o sobě vel­mi rela­xač­ním poci­tem. Když si je zamí­chá­te a vytáh­ne­te si něja­kou pro inspi­ra­ci, může­te si vytáh­nout tře­ba tuhle:

Jsem v cen­t­ru kli­du a míru – Pohled do mého nit­ra v sobě neskrý­vá žád­né nebez­pe­čí. Pokaždé, když se do sebe podí­vám hlou­bě­ji, nalez­nu neu­vě­ři­tel­ně krás­né pokla­dy.

Mám neo­me­ze­ný poten­ci­ál – Láska k sobě samé­mu a radost­né, šťast­né myš­len­ky jsou nej­rych­lej­ší ces­tou k vytvo­ře­ní krás­né­ho živo­ta.“

S tím už se dá něco dělat!

Dnešní den může být vel­mi krás­ný, když prá­vě udr­ží­te tyhle opti­mis­tic­ké myš­len­ky, jak vid­no z výkla­du, zalo­že­né už na něja­kých minu­lých zku­še­nos­tech, na pokla­dech, kte­ré jste už v sobě někdy nalez­ly! Nenechte se ničím dnes vyvést z míry a sto­pro­cent­ně pěs­tuj­te ty šťast­né myš­len­ky, pro­to­že jak se zdá – pří­z­niv bude i osud a bude doslo­va čekat na to, kde se chyt­ne­te jeho šťast­né a pozi­tiv­ní pomoc­né ruky. A vytáh­ne vás naho­ru.

Opomenout nemůžu ani vel­mi pěk­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, pří­jem­nou okrovo-oranžovou bar­vu a sym­pa­tic­ké obráz­ky Lucie Ernestové. Louise L. Hay dou­fám tyhle kar­tič­ky vidě­la, pro­to­že na ně by v jejich čes­kém vydá­ní muse­la být veli­ce pyš­ná!

Karty Myšlenky moud­ros­ti vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...