Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Myši patří do nebe – Recenze – 70 %

Myši patří do nebe – Recenze – 70 %

Mysi
Mysi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český lout­ko­vě ani­mo­va­ný film Myši pat­ří do nebe se sice ode­hrá­vá v našem svě­tě, ale vystu­pu­jí v něm výhrad­ně zví­řa­ta, a to nej­čas­tě­ji myši (a sem tam něja­ký krtek nebo někdo dal­ší) a také liš­ky, myší úhlav­ní nepřá­te­lé a pre­dá­to­ři. Hlavní hrdin­kou je ustra­še­ná myš­ka Šupito, kte­rá se v úvo­du po vzo­ru své­ho chrabré­ho tatín­ka, jenž před časem hrdin­ně sko­nal prá­vě při kon­fron­ta­ci s liš­čím zabi­já­kem Tlamounem, poku­sí pro­ká­zat před spo­lu­žá­ky vlast­ní odva­hu. Skončí však pro­ná­sle­do­vá­na lišá­kem Bělobřichem, což se jí sta­ne osud­ným – dosta­ne se do Nebe. V Nebi se nicmé­ně spo­lu s ní obje­ví i Bělobřich (a vysvět­lí, že ji neza­kou­sl, nýbrž že oba sra­zi­lo auto), načež se uká­že, že ve sku­teč­nos­ti nejde o krve­lač­nou stvů­ru, ale o kok­ta­vé­ho, nesmě­lé­ho, dob­ro­mysl­né­ho a cit­li­vé­ho liš­čí­ho mlá­den­ce. Společně pak pro­chá­ze­jí Nebem a budu­jí vzá­jem­né přá­tel­ství tam, kde by ho nikdo čekal.

Myši patří do nebe – Recenze
Photo © Fresh Films

 

Snímek je dílem ani­má­to­rů a reži­sé­rů Denisy Grimmové (pro kte­rou jde o celo­ve­čer­ní debut) a Jana Bubeníčka (jenž si prá­ci s moti­vem smr­ti odzkou­šel už ve svých ani­mo­va­ných Smrtelných his­tor­kách z roku 2016). Předlohou fil­mu je stej­no­jmen­ná dět­ská kníž­ka, kte­rou pří­bě­ho­vě roz­vi­nu­li a do podo­by fil­mo­vé­ho scé­ná­ře adap­to­va­li Alice Nellis a Richard Malatinský, a jejíž autor­ka Iva Procházková v ní zpra­co­va­la téma­ta smr­ti a ztrá­ty tak, aby se jich dět­ští čte­ná­ři neza­lek­li. Stejný záměr se otis­kl i do fil­mo­vé ver­ze, kte­rá vzni­ka­la osm let. Dlouhé natá­če­ní se ovšem vypla­ti­lo – sní­mek svou kva­li­tou a špič­ko­vou úrov­ní ani­ma­ce plně obsto­jí i v kon­tex­tu zahra­nič­ní kon­ku­ren­ce (kupří­kla­du již sti­hl vyhrát cenu za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film na fes­ti­va­lu v Šanghaji a sklí­zí nad­še­né ohla­sy i na jiných fes­ti­va­lech) a v rám­ci čes­ké tvor­by jde navíc o nej­lep­ší celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný film při­nejmen­ším od posled­ní­ho Fimfára.

Těžištěm pří­bě­hu je puto­vá­ní nesou­ro­dé dvo­ji­ce po růz­ných loka­cích napříč zví­ře­cím Nebem, v němž kaž­dý zesnu­lý tvor musí pod­stou­pit nej­pr­ve hygi­e­nic­kou očis­tu v láz­ních a násled­ně sérii osob­ních výzev v luna­par­ku a v tem­ném lese. Počáteční pasáž ode­hrá­va­jí­cí se na Zemi před­sta­ví hlav­ní hrdin­ku Šupito a něko­lik ved­lej­ších postav, zatím­co pova­ha a cha­rak­te­ro­vé vlast­nos­ti lišá­ka Bělobřicha se postup­ně roz­krý­va­jí až v prů­bě­hu děje, někdy tře­ba i pro­střed­nic­tvím vzpo­mín­ko­vých retrospek­tiv z jeho minu­los­ti. Všechna fil­mo­vá pro­stře­dí i jed­not­li­vé posta­vič­ky jsou pro­pra­co­va­né do detai­lu a sní­mek vypa­dá zkrát­ka úžas­ně. Některé pasá­že jsou až pře­kva­pi­vě nápa­di­té a obsa­hu­jí tolik okouz­lu­jí­cích drob­nos­tí, že tím rela­tiv­ně úspěš­ně zakrý­va­jí svou nedo­sta­teč­nou návaz­nost na zby­tek fil­mu (např. nic nevy­ply­ne z toho, že oba hrdi­no­vé způ­so­bí zato­pe­ní čis­tič­ky vody pod nebeský­mi láz­ně­mi a že v ní po ces­tě utrh­nou něko­lik tru­bek, kte­ré prav­dě­po­dob­ně někam ved­ly).

Photo © Fresh Films
Photo © Fresh Films

 

Přestože ke stří­dá­ní loka­cí dochá­zí poměr­ně čas­to a hlav­ní hrdi­no­vé neu­stá­le putu­jí, tak v dia­lo­go­vé rovi­ně film mnoh­dy pře­šla­pu­je na mís­tě, neb řadu infor­ma­cí radě­ji něko­li­krát zopa­ku­je, než aby men­ším divá­kům náho­dou něco pod­stat­né­ho ušlo. Šupito i Bělobřich tudíž doko­leč­ka vysvět­lu­jí své moti­va­ce a k oče­ká­va­né­mu pře­ro­du od počá­teč­ní nesná­šen­li­vos­ti po mezi­dru­ho­vé přá­tel­ství při­stu­pu­jí oprav­du polo­pa­tic­ky, popis­ně a po drob­ných krůč­cích. Tuto úlit­bu dět­ským divá­kům však sní­mek vyva­žu­je kon­trast­ním pří­stu­pem k ved­lej­ším posta­vám zesnu­lých rodičů/mentorů, kte­ří měli na oba hrdi­ny dia­me­t­rál­ně odliš­ný vliv, a také ne úpl­ně banál­ním posel­stvím o tom, že schop­nost nahléd­nout na svět oči­ma dru­hých při­spí­vá k vět­ší tole­ran­ci a že není hez­ké házet všech­ny do jed­no­ho pyt­le. Potěší též hla­so­vé obsa­ze­ní, kte­ré usto­jí i spo­ra­dic­ké zpí­va­né pasá­že, jež by jinak moh­ly zavá­nět pří­liš­nou infan­til­nos­tí. Mrzuté je nao­pak to, že zatím­co Šupitin tatí­nek je v pří­bě­hu vykres­lo­ván jako hrdin­ný idol a je pro bojác­nou myší ško­lač­ku zásad­ně důle­ži­tým vzo­rem, tak její mamin­ka je opro­ti němu trestu­hod­ně pře­hlí­že­na.

Věc se nicmé­ně má tak, že film Myši pat­ří do nebe se navzdo­ry něko­li­ka výtkám s pře­hle­dem řadí z hle­dis­ka tuzem­ské pore­vo­luč­ní ani­mo­va­né tvor­by k abso­lut­ní špič­ce a že sto­jí za návště­vu v kině, zejmé­na pokud máte děti ve věku zhru­ba 6-11 let. Rukodělnou pro­pra­co­va­nos­tí, fan­tas­tic­kou tech­nic­kou strán­kou, emo­ci­o­nál­ní půso­bi­vos­tí, smys­lu­pl­ným závě­rem i svým pří­stu­pem k leckterým téma­tům a sdě­le­ním doká­že nejen zaujmout, ale i vynik­nout nad vět­ši­nou ani­mo­va­ných fil­mů, kte­ré se v kinech v sou­čas­né době vysky­tu­jí.

 


Photo © Fresh Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %9. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 % Televizní pohádku Tajemství staré bambitky premiérově vysílala Česká televize na první svátek vánoční v roce 2011 a od té doby ji mnohokrát reprízovala. Dočkala se totiž nemalé popularity, […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […] Posted in Galerie
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Grand Prix16. listopadu 2022 Grand Prix Snem bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro) je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03604 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61684 KB. | 01.12.2022 - 15:14:26