Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Myší hlídka - 65 %

Myší hlídka - 65 %

MysiHlidka
MysiHlidka

Zadáš-li úkol pří­sluš­ní­ku Hlídky, ani smrt mu v jeho dokon­če­ní nezbrá­ní. Takovou pověst mají myší sto­pa­ři a prů­vod­ci mezi oby­va­te­li myší­ho teri­to­ria. Straš, Justýn a Rybák jsou čle­ny Myší hlíd­ky a jejich odva­ha a nebo­jác­nost je pří­klad­ná. Připomínají rytí­ře z dáv­ných pověs­tí, kte­ří ovlá­da­jí růz­né zbra­ně a nechy­bí jim ani humor.  V myším teri­to­riu, kde jsou různá měs­teč­ka pro­po­je­ná sítí cest, je i mno­ho nepřátel,před  kte­rý­mi je potře­ba myší oby­va­te­le varo­vat nebo chrá­nit. Myší hlíd­ka je pros­tě nepo­stra­da­tel­ná a situ­a­ce, do kte­rých se její čle­no­vé při plně­ní úko­lů dostá­va­jí, jsou tolik napí­na­vé, že sto­jí za zazna­me­ná­ní. Nejlépe v komik­so­vé kni­ze.

Knihu vymys­lel a nakres­lil David Petersen, kte­rý pro své malé hrdi­ny vytvo­řil také celé myší úze­mí, kde pla­tí urči­té záko­ny a myši zde tou­ží žít, podob­ně jako lidi, míru­mi­lov­ný život. Myší hlíd­ku tvo­ří těles­ně drob­ní, ale duchem vel­cí hrdi­no­vé. Prožívají pří­běhy plné napě­tí, tajem­ných odka­zů a situ­a­cí, kte­ré musí řešit a při­po­mí­na­jí chví­le­mi samu­ra­je a také tro­chu stře­do­vě­ké rytí­ře.

Děj roz­dě­lil autor do šes­ti kapi­tol, kte­ré vždy začí­na­jí krát­kým úvod­ním tex­tem s navo­ze­ním základ­ní­ho pro­blé­mu, dopl­ně­né o nezbyt­né moud­ro nebo citát myší­ho bojov­ní­ka. To při­po­mí­ná sta­ré legen­dy a cita­ce před­ků. Graficky to pod­tr­hu­je sta­rý typ písma, růz­né mapy a barev­né ladě­ní obráz­ků.

Přes vel­ké množ­ství napí­na­vých a bojo­vých scén dodal autor obra­zům cit­li­vé barev­né ladě­ní a myší bojov­ní­ci při­po­mí­na­jí nebo­jác­né dět­ské hrdi­ny. Výtvarně se autor nesna­ží  o rea­lis­tic­kou kresbu, ale sna­ží se vyjá­d­řit také emo­ce a napě­tí. Tak je pone­chán pro­stor pro roz­ví­je­ní fan­ta­zij­ních před­stav v inten­cích pří­bě­hu nebo v aso­ci­a­cích při porov­ná­ní se sku­teč­ným svě­tem.

V závě­ru kni­hy je něko­lik strá­nek věno­vá­no ilu­stra­cím a slov­ní­mu popi­su někte­rých uží­va­ných poj­mů a obra­zo­vé gale­rie hrdi­nů. Příběhy Myší hlíd­ky se tím­to způ­so­bem při­po­mí­na­jí jinou for­mou a mohou být pod­ně­tem k pře­mýš­le­ní a roz­ho­vo­rů.

Předností kni­hy je čitel­ný výtvar­ný ruko­pis, kte­rý však není infan­til­ní ani pře­hna­ně názor­ný. Příběhy mají jed­no­du­chou dějo­vou lin­ku a komik­so­vé posta­vy mají jed­no­znač­né cha­rak­te­ry. Přesto jsou pří­běhy pat­řič­ně napí­na­vé a plné základ­ních emo­cí.

Knihu nakla­da­tel­ství dopo­ru­ču­je pro čte­ná­ře od 9-ti let a mys­lím si, že může zaujmout i děti o něja­ký rok mlad­ší. Příběhy zob­ra­zu­jí sice nebez­peč­né situ­a­ce, ale ilu­stra­ce nejsou kru­té ani natu­ra­lis­tic­ké. Textová část není nijak roz­sáh­lá, tex­ty v bub­li­nách vyja­dřu­jí struč­ně náklad­ní infor­ma­ce a vyu­ží­va­jí vlast­ní báj­né pojmy.  Přitažlivě půso­bí obrá­zek hlav­ních hrdi­nů na pře­ba­lu a pev­ných des­kách kni­hy.


Scénář a kres­ba: David Petersen
Překlad: Jan Kantůrek
Počet stran: 204 barev­ných
Vazba: váza­ná kniž­ní s pře­ba­lem
Rozměry: šíř­ka: 215 mm
výš­ka: 215 mm
šíř­ka hřbe­tu: 21 mm

Věkové dopo­ru­če­ní: 9+
ISBN: 978-80-88152-08-8
EAN: 9788088152088

Kniha ke kou­pi na Comicscentrum.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,31901 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56645 KB. | 02.07.2022 - 00:12:19